E200001
Laatste revisie: 12-11-2020

E200001 - Commissiemededeling inzake de Europese Green DealDeze CommissiemededelingPDF-document omvat onder andere een routekaart met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en om de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen. Ook is hierin vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn en hoe de EC tot een inclusieve en eerlijke transitie tracht te komen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 10 november 2020 besloot de commissie om het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, I) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 11 juni 2020 nam de Zweedse Riksdag een standpuntPDF-document aan over de Europese Green Deal.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: de Europese Green Deal

document Europese Commissie

COM(2019)640PDF-document, d.d. 11 december 2019

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 10 november 2020 besloot de commissie om het verslag van een nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen

De minister van EZK stuurde op 26 oktober 2020 een antwoord op een brief met nadere vragen (EK, I).

Op 25 september 2020 werd een brief met nadere vragen over de kabinetsreactie en het BNC-fiche op het voorstel aan de minister van EZK verstuurd.

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg (EK, H) met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Op 31 augustus 2020 stuurde de minister van EZK een antwoord (EK, G) op de nadere vragen van de PVV-fractie. Op 8 september 2020 besloot de commissie, op verzoek van het lid Faber (PVV), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 22 september 2020.

Op 9 juli 2020 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, F) op de vragen in het kader van het politiek dialoog (EK, C). Op 8 september 2020 besloot de commissie om de brief te betrekken bij het gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 september 2020.

Op 30 juni 2020 leverde de PVV-fractie (Faber) inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De brief met nadere vragen werd op 3 juli 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Op 23 juni 2020 voerde de commissie een mondeling overleg (EK, Q) met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Op 17 juni 2020 stuurde de minister van EZK een antwoord (EK, E) op de brief van 26 mei 2020.

De commissie besprak dit verslag van een nader schriftelijk overleg op 23 juni 2020 en besloot om op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 2 juni 2020 besloot de commissie, gelet op de eerdere besluitvorming, de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, kort na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een gesprek in september. De commissie zal rekening houden met het het verzoek van de commissie EUZA aan dat gesprek met de Eurocommissaris deel te kunnen nemen.

Op 19 mei 2020 leverden de fracties van PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen) inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

De brief met nadere vragen werd op 26 mei 2020 aan de minister van EZK verstuurd.

Op 12 mei 2020 stelde de commissie vast om het mondeling overleg met de minister van EZK over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal te houden op 23 juni 2020 van 16:00-17:30 uur.

Op 9 april 2020 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 27 februari 2020. Op 14 april 2020 besloot de commissie via de mail om op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Voorts besloot zij het voorliggende schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Dat overleg stond geagendeerd voor 31 maart 2020, maar kon toen geen doorgang vinden. Het overleg zal nu worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum

Op 3 maart 2020 besprak de commissie de mogelijkheid Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. Aangezien de Tweede Kamer een gesprek met Timmermans voert op 2 juni 2020, besloot de commissie hem rond het zomerreces uit te nodigen.

Op 18 februari 2020 leverden de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA), Faber (PVV) en Koffeman (PvdD) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het BNC-fiche en kabinetsappreciatie over de Europese Green Deal. De brief werd op 27 februari 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Op 11 februari 2020 besloot de commissie om op 18 februari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie over de Europese Green Deal. Voorts besloot de commissie deze stukken te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de Green Deal en voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord.

Op 21 januari 2020 leverden de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD) schriftelijke inbreng voor de politieke dialoog met de Europese Commissie.

De brief in het kader van de politieke dialoog werd op 5 februari 2020 aan de Europese Commissie verstuurd.

Op 14 januari 2020 besloot de commissie EZK/LNV, op verzoek van de leden Van der Linden (FVD) en Teunissen (PvdD), op 21 januari 2020 inbreng te leveren voor een politiek dialoog met de Europese Commissie.

Daarnaast besluit de commissie in maart 2020 een mondeling overleg te houden met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en daarbij de (nog te ontvangen) kabinetsappreciatie van de Green Deal te betrekken.


Behandeling Tweede Kamer

Op 15 september 2020 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat per brief een reactie op de motie van het lid Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal.

Op 2 juli 2020 diende het lid van Raan (SP) een motie in over bij voorstellen uit de Green Deal rekening houden met welvaart in brede zin. De motie werd op dezelfde dag aangenomen.

Op 25 juni 2020 diende het lid Bisschop (SGP) tijdens een debat over de Europese Green Deal een motie in over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal. Op 30 juni 2020 werd de motie met algemene stemmingen aangenomen.

Op 28 februari 2020 stuurde de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Ministers voor Milieu en Wonen en van Economische Zaken en Klimaat met vragen over onder andere de Europese Green Deal. Bij brief van 2 maart 2020 zijn de vragen beantwoord.

Op 18 december 2019 besloot de commissie EZK om Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. Dit gesprek werd gehouden op 11 juni 2020.

Ook besloot de commissie om een debat in te plannen met de Minister-president en de minister van EZK over de Europese Green Deal. Dit debat staat gepland op 25 juni 2020.


Standpunt Nederlandse regering

Appreciatie kernelement ontwikkelingen hogere klimaatambities

Op 5 februari 2020 stuurde de Minister van Economische Zaken en Klimaat een appreciatie over een van de kernelementen van de Green Deal inzake de ontwikkelingen in Europa om te komen tot hogere klimaatambities.

BNC-fiche

Op 31 januari 2020 ontving de Kamer een BNC-fiche met daarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Mededeling.

De grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid voor de Mededeling wordt door de regering als positief beoordeelt. De Mededeling heeft volgens de regering betrekking op meerdere beleidsterreinen van de Unie, namelijk milieu, interne markt en energie. Op die terreinen heeft de EU een gedeelde bevoegdheid met de EU-lidstaten (artikel 4, lid 2, a, e, i, VWEU)

Naar de mening van de regering rechtvaardigt het grensoverschrijdende karakter van de verschillende onderdelen van de Green Deal optreden op EU-niveau. Het behalen van de EU-brede doelstellingen zoals afgesproken in de Overeenkomst van Parijs, de realisatie van de SDG’s en het Biodiversiteitsverdrag lukken volgens de regering niet indien enkel op nationaal niveau maatregelen worden genomen. Daarom heeft de regering een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de Mededeling.

De Mededeling biedt volgens de regering oplossingen voor het tegengaan van klimaatverandering, inclusief de gevolgen daarvan, en achteruitgang van

biodiversiteit en verbetering van milieukwaliteit. Het kabinet is van mening dat de aangekondigde maatregelen, zoals uitgedragen in de Green Deal, vooralsnog geschikt lijken te zijn om dit doel te bereiken. Daarom beoordeelt de regering ook de proportionaliteit van de Mededeling als positief.

Dutch reflection on the European Green Deal

Op 5 december 2019 ontving de Kamer, als bijlage bij de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 19 december 2019, het document “Dutch reflection on the European Green DealPDF-document”. In het document staat de voorlopige Nederlandse inzet bij de verschillende aspecten van de Green Deal geformuleerd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze CommissiemededelingPDF-document omvat onder andere een routekaart met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en om de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen. Ook is hierin vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn en hoe de EC tot een inclusieve en eerlijke transitie tracht te komen. De Europese Green Deal bestrijkt alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en gebouwen, maar ook staal, cement, ICT, textiel en chemie. Het doel van de maatregelen is om Europa tegen 2050 als eerste continent ter wereld klimaatneutraal te laten zijn.

Om die ambitie in wetgeving te gieten, zal de Commissie binnen 100 dagen na haar aantreden de eerste "Europese klimaatwet" voorstellen. Daarnaast zal de Commissie ook komen met een biodiversiteitsstrategie voor 2030, een nieuwe industriële strategie, een actieplan voor een circulaire economie, een strategie van boer tot bord voor duurzaam voedsel en voorstellen voor een Europa zonder vervuiling. In de routekaart (link) zijn alle maatregelen te vinden waarvan de Commissie voornemens is in de komende paar jaar voor te stellen.


Behandeling Raad

Tijdens de formele Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 februari 2020 zal er een gedachtewisseling plaatsvinden over de European Green Deal en wordt het verband gelegd met de Europese industriestrategie en het circulaire actieplan die op 10 maart a.s. zullen worden uitgebracht.

Tijdens de Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 presenteerde de Europese Commissie de economische en financiële aspecten van de Green Deal.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 15 januari 2020 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over de Green Deal.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 11 juni 2020 nam de Zweedse Riksdag een standpuntPDF-document aan over de Europese Green Deal.

De Tsjechische Senaat heeft op 30 april 2020 middels een politiek dialoogPDF-document aan de Europese Commissie zijn standpunt ingediend over de Europese Green Deal.

De Duitse Bundesrat heeft op 13 maart 2020 middels een politiek dialoog zijn standpunt ingediend over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen