E200011
Laatste revisie: 21-10-2020

E200011 - Commissiemededeling: een "van boer tot bord"-strategie - voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteemIn deze mededelingPDF-document presenteert de Europese Commissie haar ‘Van boer tot bord’-strategie om de transitie mogelijk te maken naar een duurzaam voedselsysteem in de EU dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding waarborgt, ook met het oog op mogelijke crisissituaties zoals de COVID-19-pandemie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Tevens besloot de commissie EZK/LNV op 22 september 2020 om de technische briefing over de "Van boer tot bord"-strategie in november 2020 te houden.

Europees

Op 19 oktober 2020 nam de Landbouw- en Visserijraad conclusies aan over de van-boer-tot-bord-strategie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - een "van boer tot bord"-strategie - voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

document Europese Commissie

COM(2020)381PDF-document, d.d. 20 mei 2020

rechtsgrondslag

Artikel 4, lid 2 VWEU

artikel 6 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Tevens besloot de commissie EZK/LNV op 22 september 2020 om de technische briefing over de "Van boer tot bord"-strategie in november 2020 te houden.

Op 7 juli 2020 besloot de commissie een technische briefing van de Europese Commissie te verzoeken aangaande de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie. Voorts besloot de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg na deze briefing over beide voorstellen. Ook wenst de commissie het BNC-fiche inzake de biodiversiteitsstrategie af te wachten, alvorens schriftelijke vragen te stellen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 23 september 2020 volgde de commissie LNV een technische briefing van de Europese Commissie over de van boer-tot-bordstrategie.

De commissie LNV besloot op 1 juli 2020 om de mededeling en het BNC-fiche te agenderen voor het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 13 juli 2020 en dit te betrekken bij het verzamel-algemeen overleg over Landbouw, Klimaat en Voedsel dat na het zomerreces zal worden ingepland.

De commissie besloot eveneens de minister van LNV te verzoeken blijvend te informeren over het Brusselse behandeltraject van de mededeling middels de geannoteerde agenda's en verslagen van de Landbouw- en Visserijraden.

Daarnaast besloot de commissie na het zomerreces een technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie in te plannen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 juni 2020 stuurde de regering een BNC-fiche met daarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van de mededeling.

De grondhouding ten opzichte van de bevoegdheid voor de mededeling beoordeelt de regering als positief. De regering geeft aan dat op de terreinen van landbouw en visserij en milieu er sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 2, d, en artikel 4, lid 2, onder e VWEU) en op het gebied van volksgezondheid heeft de EU een aanvullende bevoegdheid (artikel 6 VWEU).

De grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de strategie beoordeelt de regering ook als positief. Hierbij geeft de regering aan dat de doelstellingen die de strategie nastreeft en waarmee zij moet bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal grotendeels grensoverschrijdend zijn en de interne markt dienen. De regering acht op deze voorgestelde terreinen een Europese aanpak noodzakelijk en een louter nationale aanpak is volgens de regering onvoldoende om deze doelstellingen te realiseren.

De regering beoordeelt de grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de mededeling ook positief. De in de strategie genoemde initiatieven zijn volgens de regering op hoofdlijnen geschikt de gestelde doelstellingen te bereiken. In hoeverre de in deze strategie aangekondigde specifieke voorstellen uiteindelijk proportioneel zullen zijn, hangt volgens de regering mede af van de uitwerking daarvan per beleidsthema.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document presenteert de Europese Commissie haar ‘Van boer tot bord’-strategie om de transitie mogelijk te maken naar een duurzaam voedselsysteem in de EU dat de voedselzekerheid en de toegang tot gezonde voeding waarborgt, ook met het oog op mogelijke crisissituaties zoals de COVID-19-pandemie. De strategie adresseert de maatschappelijke uitdagingen die zich voordoen bij voedselproductie tot voedselconsumptie. Daarnaast moet deze strategie, als één van de pijlers van de Europese Green Deal, bijdragen aan de inclusieve groei en de milieu- en klimaatdoelstellingen van de Green Deal.

De strategie bevat concrete streefdoelen om het voedselsysteem in de EU te transformeren, met inbegrip van een vermindering met 50% van het gebruik en de risico's van pesticiden, een vermindering met ten minste 20% van het gebruik van meststoffen, een vermindering met 50% van de verkoop van antimicrobiële middelen die voor landbouwhuisdieren en in de aquacultuur worden gebruikt, en het gebruik van 25% van de landbouwgrond voor biologische landbouw. Ook is de strategie een roadmap voor (wetgevende) voorstellen die de Europese Commissie de komende jaren zal doen om dit te realiseren.


Behandeling Raad

Op 19 oktober 2020 nam de Landbouw- en Visserijraad conclusies aan over de van-boer-tot-bord-strategie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De mededeling wordt behandeld door de commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissies voor Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Regionale ontwikkeling (REGI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De mededelingPDF-document werd op 20 mei 2020 gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen