E200005
Laatste revisie: 09-08-2022

E200005 - Gewijzigd voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingenDe Europese Commissie presenteerde op 14 januari 2020 een pakket voorstellen waarin het investeringsplan voor de Europese Green Deal (zie E200003) en het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (zie E200004) worden voorgesteld samen met dit gewijzigd voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Europees

Op 24 juni 2021 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad de Verordening ondertekend.


Kerngegevens

volledige titel

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

document Europese Commissie

COM(2020)23PDF-document, d.d. 14 januari 2020

rechtsgrondslag

artikel 174, lid 1, VWEU

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Implementatie

Op 30 juni 2021 is Verordening 2021/1060PDF-document van 24 juni 2021 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad (L231/159) en is op 1 juli 2021 in werking getreden. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Op 7 juli 2020 nam de commissie het verslag van een schriftelijk overleg over het investeringsplan voor de Europese Green Deal en het fonds voor een rechtvaardige transitie (35404, C) voor kennisgeving aan.

Op 23 april 2020 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 19 maart 2020.

De commissie besprak dit verslag van een schriftelijk overleg op 12 mei 2020 en besloot geen inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren, maar dit bij het mondeling overleg met de minister van EZK te betrekken over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal op 23 juni 2020.

Op 3 maart 2020 leverden de leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De brief werd op 19 maart 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Op 18 februari 2020 besloot de commissie de Europese voorstellen inzake het investeringsplan voor de Europese Green Deal in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.


Behandeling Tweede Kamer

Op 18 december 2019 besloot de commissie EZK om Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de green deal. Dit gesprek is tot nader order uitgesteld.

Ook besloot de commissie om een debat in te plannen met de Minister-president en de minister van EZK over de Green Deal.


Standpunt Nederlandse regering

Op 14 februari 2020 stuurde de regering een BNC-fiche met daarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van het gewijzigd voorstel voor een verordening aan de Kamer.

Het voorstel heeft de artikelen 177 VWEU, 322 VWEU en 349 VWEU als rechtsbasis. De regering kan zich hierin vinden en beoordeelt daarom de bevoegdheid voor het voorstel als positief.

De wijziging voor de verordening is volgens de regering noodzakelijk om de werking van het Just Transition Fund (E200004) te verzekeren en deze wijziging kan naar mening van de regering enkel op EU-niveau geregeld worden. Daarom beoordeelt de regering de subsidiariteit van het voorstel als positief.

Het oordeel ten aanzien van de proportionaliteit van het voorstel beoordeelt de regering ook als positief omdat deze volgens de regering geschikt is en niet verder gaat dan noodzakelijk om de werking van het Just Transition Fund te verzekeren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie presenteerde op 14 januari 2020 een pakket voorstellen waarin het investeringsplan voor de Europese Green Deal (zie E200003) en het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (zie E200004) worden voorgesteld samen met dit gewijzigd voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa.

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal een aanvulling zijn op de voorgestelde fondsen voor het cohesiebeleid, waaronder het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (“EFRO”), het Europees Sociaal Fonds Plus (“ESF+”) en het Cohesiefonds, en zal dus worden uitgevoerd als onderdeel van het cohesiebeleid. Het algehele beheer zal onder de bepalingen vallen van het voorstel voor een Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (“GB-verordening”). Dit voorstel moet derhalve worden gewijzigd om het Fonds voor een rechtvaardige transitie als nieuw fonds onder te brengen bij het cohesiebeleid.


Behandeling Raad

Op 24 juni 2021 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad de Verordening ondertekend.

Tijdens de Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 presenteerde de Europese Commissie de economische en financiële aspecten van de Green Deal.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 24 juni 2021 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad de Verordening ondertekend.

Op 23 juni 2021 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Tsjechische Senaat heeft op 29 april 2020 middels een politiek dialoogPDF-document aan de Europese Commissie zijn standpunt ingediend over het voorstel.

De Roemeense Senaat heeft op 10 maart 2020 middels een politiek dialoog aan de Europese Commissie zijn standpunt ingediend over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen