Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 3 maart 2020
1. 35292

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2020.

2. 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 maart 2020.

3. Investeringsplan voor de Europese Green Deal

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

4. Europese Green Deal

De commissie bespreekt de mogelijkheid Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. Aangezien de Tweede Kamer een gesprek met Timmermans voert op 19 maart 2020 en leden van de Eerste Kamercommissie EUZA op 16 maart tijdens een werkbezoek in Brussel op met hem zal spreken, besluit de commissie hem rond het zomerreces uit te nodigen.

5. Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

Brief minister LNV van 19 februari 2020 (35334, M)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 19 februari 2020 te betrekken bij het debat inzake Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) zal de commissiestaf nagaan of alle brieven en rapporten omtrent de aanpak stikstofproblematiek die naar de Tweede Kamer worden verzonden ook ter informatie naar de Eerste Kamer kunnen worden gestuurd.

6. Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, L)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot het in de brief door de minister van LNV aangekondigde maatregelenpakket voor de landbouw naar de Kamer wordt gestuurd. Dit maatregelenpakket zal begin 2020 door het kabinet worden vastgesteld.

7. Oprichting ROM's in Utrecht en Flevoland

Brief van de staatssecretaris van EZK van 20 februari 2020 (Kamerstukken I/II, 2019/2020, 29697, E / 84)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 20 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer