Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 februari 2020
1. 35292

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 3 maart 2020.

2. 35006

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA), Faber (PVV) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Investeringsplan voor de Europese Green Deal

De commissie besluit de Europese voorstellen inzake het investeringsplan voor de Europese Green Deal in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.

5. Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

Brief van de minister van EZK van 4 februari 2020 (35123, M)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Karimi (GroenLinks), Gerkens (SP) en Koffeman (PvdD). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. CDM-advies 'Analyse boetes bij overtreding Meststoffenwet'

Verslag schriftelijk overleg (33037, R)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 10 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

7. Voortgang stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 (35334, L)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie verzoekt de staf ambtelijk bij het ministerie na te gaan wanneer en op welke wijze de in de brief genoemde uitgaven aan de Kamer worden voorgelegd.

8. Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de mogelijkheden voor een gesprek met Eurocommissaris Timmermans over de Europese Green Deal.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer