E200003
Laatste revisie: 16-11-2020

E200003 - Commissiemededeling: Sustainable Europe Investment Plan - European Green Deal Investment PlanMet deze mededelingPDF-document wordt het investeringsplan voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het investeringsplan voor de Europese Green Deal, ook het investeringsplan voor een duurzaam Europa genoemd, is de pijler voor investeringen van de Green Deal (zie ook E200001).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Europees

Op 15 mei 2020 startte de Duitse Bundesrat een politiek dialoog met de Europese Commissie over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Sustainable Europe Investment Plan - European Green Deal Investment Plan

document Europese Commissie

COM(2020)21PDF-document, d.d. 14 januari 2020

commissies Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 22 september 2020 voerden de commissie EZK/LNV en EUZA een mondeling overleg met Eurocommissaris Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Op 7 juli 2020 nam de commissie het verslag van een schriftelijk overleg over het investeringsplan voor de Europese Green Deal en het fonds voor een rechtvaardige transitie (35404, C) voor kennisgeving aan.

Op 23 april 2020 stuurde de minister van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 19 maart 2020.

De commissie besprak dit verslag van een schriftelijk overleg op 12 mei 2020 en besloot geen inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren, maar dit bij het mondeling overleg met de minister van EZK te betrekken over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal op 23 juni 2020.

Op 3 maart 2020 leverden de leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De brief werd op 19 maart 2020 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.

Op 18 februari 2020 besloot de commissie de Europese voorstellen inzake het investeringsplan voor de Europese Green Deal in behandeling te nemen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 maart 2020 leverde de commissie Financiën inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het BNC-fiche over het voorstel. De brief werd op 17 maart 2020 aan de minister van Financiën verstuurd. Op 23 april 2020 stuurde de minister van Financiën een antwoord.

Op 18 december 2019 besloot de commissie EZK om Eurocommissaris Timmermans uit te nodigen voor een gesprek over de green deal. Dit gesprek is tot nader order uitgesteld.

Ook besloot de commissie om een debat in te plannen met de Minister-president en de minister van EZK over de Green Deal.


Standpunt Nederlandse regering

Op 14 februari 2020 ontving de Kamer een BNC-fiche over het voorstel.

De grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid voor de Mededeling wordt door de regering als positief beoordeelt. De Mededeling heeft volgens de regering betrekking op meerdere beleidsterreinen van de Unie, namelijk milieu, interne markt, energie en het gebied van de economische sociale en territoriale samenhang. Op die terreinen heeft de EU een gedeelde bevoegdheid met de EU-lidstaten (artikel 4, tweede lid, a, c, e, i, VWEU).

De regering is van mening dat het grensoverschrijdende karakter van de verschillende onderdelen van de Green Deal en de daarvoor benodigde investeringen optreden op EU-niveau rechtvaardigt. EU-brede doelstellingen zoals bijvoorbeeld afgesproken in de Overeenkomst van Parijs kunnen volgens de regering beter worden behaald wanneer maatregelen worden genomen op EU-niveau dan op nationaal niveau. Daarom heeft de regering een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de Mededeling.

De grondhouding ten aanzien van de proportionaliteit van de Mededeling wordt door de regering ook als positief beoordeelt. De regering is van mening dat de Mededeling handvatten biedt voor de financiering van het tegengaan van klimaatverandering, inclusief de gevolgen daarvan, en achteruitgang van biodiversiteit en verbetering van milieukwaliteit, en gaat volgens de regering daarmee niet verder dan noodzakelijk. De aangekondigde maatregelen, zoals uitgedragen in het investeringsplan, lijken volgens de regering vooralsnog geschikt te zijn om dit doel te bereiken.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededelingPDF-document wordt het investeringsplan voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het investeringsplan voor de Europese Green Deal, ook het investeringsplan voor een duurzaam Europa genoemd, is de pijler voor investeringen van de Green Deal (zie ook E200001). Om de in de Europese Green Deal vastgestelde doelen te bereiken, heeft het plan tot doel in de komende tien jaar ten minste 1 biljoen EUR aan duurzame investeringen te mobiliseren. Een deel van het plan, het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (zie ook E200004), zal gericht zijn op een eerlijke en rechtvaardige groene transitie. Met het mechanisme hoopt de Commissie in de periode 2021-2027 ten minste 100 miljard euro aan investeringen te mobiliseren om de werknemers en burgers van de regio's die het zwaarst worden getroffen door de transitie, te ondersteunen.

Het investeringsplan voor de Europese Green Deal heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Ten eerste het verhogen van de financiering voor de transitie en het mobiliseren in de komende tien jaar, door middel van de EU-begroting en bijbehorende instrumenten, in het bijzonder InvestEU, van ten minste 1 biljoen euro ter ondersteuning van duurzame investeringen;
  • Ten tweede het scheppen van een gunstig kader voor particuliere investeerders en de overheidssector om duurzame investeringen te faciliteren;
  • Ten derde het bieden van ondersteuning aan overheden en projectontwikkelaars bij het identificeren, structureren en uitvoeren van duurzame projecten.

Behandeling Raad

Tijdens de Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 presenteerde de Europese Commissie de economische en financiële aspecten van de Green Deal.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 november 2020 nam het Europees Parlement tijdens de plenaire zitting een resolutiePDF-document aan over het voorstel.

Op 16 april 2020 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document over het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Begroting(BUDG) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissies voor Economische en monetaire Zaken (ECON, Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI), Visserij (PECH) en Cultuur en onderwijs (CULT) ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 15 mei 2020 startte de Duitse Bundesrat een politiek dialoog met de Europese Commissie over het voorstel.

Op 4 mei 2020 stuurde de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een briefPDF-document aan de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over het voorstel.

Het voorstel werd op 14 januari 2020 door de Europese Commisssie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen