Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 september 2020
1. Steun- en herstelpakket

Brieven 28 augustus 2020 (35420, M en 28286/25295, P)

De commissie besluit de brieven van 28 augustus 2020 (35420, M) en van 4 september 2020 (28286/25295, P) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Reactie Europese Commissie inzake Green Deal

Brief van de uitvoerend vicevoorzitter en vicevoorzitter van de Europese Commissie inzake mededeling Europese Green Deal; EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie inzake Green Deal te betrekken bij het gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 september 2020.

3. Beantwoording regering nadere vragen Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, G)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Faber (PVV), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 22 september 2020.

4. Reactie Europese Commissie subsidiariteitsbezwaar en politiek dialoog Europese Klimaatwet

Brief van de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten inzake antwoord subsidiariteitsbezwaar en politiek dialoog Europese Klimaatwet; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie inzake de Europese Klimaatwet te betrekken bij het gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie op 22 september 2020.

5. Beantwoording regering nadere vraag Europese Klimaatwet

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake beantwoording nadere vraag over het voorstel voor een Europese klimaatwet; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) COM(2020)80

De commissie besluit de brief van de minister van EZK voor kennisgeving aan te nemen.

6. Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (35334, V)

Brief van de minister van LNV van 19 augustus 2020

De commissie besluit op 22 september 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 19 augustus 2020 inzake bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek, gezamenlijk met de inbreng voor nader schriftelijk overleg inzake sanering varkenshouderij (35347, P).

7. Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2020 (33037, S)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8. Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven (toezegging T02831)

Brief van de minister van LNV van 20 juli 2020 (33037 / 35233, T)

De commissie besluit toezegging T02831 op voldaan te zetten. Voorts besluit de commissie op 22 september 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 20 juli 2020.

9. Voorbespreking gesprek met het (voormalige) Adviescollege Stikstofproblematiek

De commissie houdt een voorbespreking van het gesprek met het (voormalige) Adviescollege Stikstofproblematiek dat op 6 oktober 2020 plaats zal vinden.

10. Sanering varkenshouderij

Verslag schriftelijk overleg (35347, P)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 22 september 2020, gezamenlijk met de inbreng naar aanleiding van de brief van de minister van LNV inzake bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (35334, V).

11. Resultatenoverzicht realisatieplan visie LNV (motie-Pijlman 35347,K en toezegging T02827)

Brief van de minister van LNV van 3 september 2020 (35000 XIV, M)

De commissie besluit toezegging T02827 op voldaan te zetten en motie-Pijlman (35347,K) als deels uitgevoerd te beoordelen. Voorts besluit de commissie de brief van de minister van LNV van 3 september 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

12. Technische briefing Gaswinning Groningen

De commissie bespreekt de opzet en inventariseert onderwerpen voor de technische briefing van het ministerie van EZK inzake Gaswinning Groningen die op 13 oktober 2020 staat gepland.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer