Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
1. 35438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 juni 2020.

2. 35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 juni 2020.

3. 35368

Implementatie onderdelen richtlijn Telecomcode

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4. 35407

Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde producten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

5. Noodpakket 2.0

Brief van 22 mei 2020 (35420, G)

De commissie besluit de brief van 22 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

6. Toezeggingen in het kader van Invest-NL

De commissie besluit de brief van 15 mei 2020 (35123, O) voor kennisgeving aan te nemen en de toezeggingen T02809 en T02819 als voldaan aan te merken.

7. Voortgang onderhandelingen met Shell en ExxonMobil

Brief van de minister van EZK van 26 mei 2020 (33529, D)

De commissie besluit naar aanleiding van twee brieven van 26 mei (33529, D) en (33529, C: zie punt 8) het ministerie te verzoeken om een technische briefing. Ter voorbereiding van die briefing zullen beide brieven op 9 juni 2020 opnieuw geagendeerd worden.

8. Advies HRA/NPR Adviescollege Veiligheid Groningen

Brief van de minister van EZK van 26 mei 2020 (33529, C)

De commissie besluit naar aanleiding van twee brieven van 26 mei (33529, D: zie punt 7) en (33529, C) het ministerie te verzoeken om een technische briefing. Ter voorbereiding van die briefing zullen beide brieven op 9 juni 2020 opnieuw geagendeerd worden.

9. Gesprek met Eurocommisaris Timmermans

De commissie besluit, gelet op de eerdere besluitvorming van de commissie, de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, kort na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een gesprek in september. De commissie zal rekening houden met het het verzoek van de commissie EUZA aan dat gesprek met de Eurocommissaris deel te kunnen nemen.

10. Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten en bij de verdere besluitvorming inzake dit onderwerp rekening te houden met de behandeling in de Tweede Kamer.

11. Rondvraag

Het lid Kluit (GL) verzoekt de op 18 mei 2020 aan de Tweede Kamer gestuurde brief inzake voortgang verlening derogatie (33037, 368) na afronding van de behandeling van deze brief aldaar, opnieuw onder de aandacht van de commissie te brengen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer