Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 februari 2020
1. Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV, L)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 3 maart 2020.

2. Voortgang stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 7 februari 2020 (35334, L)

De commissie besluit de commissiestaf te verzoeken na te gaan of en zo ja, wanneer er een nadere appreciatie komt op het advies 'Bemesten en beweiden in 2020' van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Indien er een nadere appreciatie komt, besluit de commissie dit agendapunt aan te houden in afwachting daarvan.

3. Biomassa

Verslag schriftelijk overleg (32813, N)

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van EZK met het verzoek aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Kamer zal worden verstuurd. Voorts besluit zij dit agendapunt aan te houden totdat de de Kamer de appreciatie heeft ontvangen.

4. BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

BNC-fiche (35377, A) en brief van de minister van EZK van 5 februari 2020 (35377, B)

De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van het BNC-fiche en de kabinetsappreciatie over de Europese Green Deal. Voorts besluit zij deze stukken te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de Green Deal en voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord (31 maart 2020, 16:00 - 17:30 uur).

5. Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

Brief van de minister van EZK van 4 februari 2020 (35123, M)

De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het debat van 4 december 2019 besluit de commissie:
- T02807 op voldaan te zetten;
- T02808 openstaand te laten;
- T02809 openstaand te laten;
- T02810 openstaand te laten;
- T02811 openstaand te laten;
- T02819 openstaand te laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer