Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 juni 2020
1. 35452

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor verslag en verzoekt de regering de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van GroenLinks (Kluit) levert inbreng voor verslag.

2. 35442

Tweede incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3. 35392

Wet franchise

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4. 35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag en verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van Forum voor Democratie (Frentrop) levert inbreng voor nader voorlopig verslag.

5. 35438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

6. Eindadvies Adviescollege Meten Berekenen Stikstof en eerste appreciatie

Brief van de minister van LNV van 15 juni 2020 (35334, R)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 15 juni 2020 (35334, R) voor kennisgeving aan te nemen.

7. Europese Klimaatwet

Verslag schriftelijk overleg (35448, G)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

8. BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag nader schriftelijk overleg (35377, E)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

9. Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 (35334, S)

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

10. Steun individuele bedrijven

Brief van de ministers van EZK en Financiën van 17 juni 2020 (35420, I)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Voorts overweegt de commissie na ontvangst van de beantwoording over dit onderwerp mondeling overleg te voeren met de minister van EZK.

11. Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

Brief van de minister van LNV van 12 juni 2020 (35006, G)

De commissie neemt kennis van het voorgehangen ontwerpbesluit en besluit naar aanleiding daarvan de minister van LNV schriftelijk te verzoeken om de Eerste Kamer te informeren over de uitvoering van de door de Tweede Kamer aangenomen moties 28286, nr. 1108 en nr. 1112 inzake nertsenhouderijen.

12. Toezegging T02825 - Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 18 juni 2020 (35347, O)

De commissie besluit op 30 juni 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

13. Kabinetsreactie op Rli-advies 'Naar een duurzame economie'

Brief van de minister van EZK van 19 juni 2020 (32813 / 30196, P)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK d.d. 19 juni 2020 (32813/30196, P) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer