Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 april 2020
1. 35292

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

De commissie heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.

2. 35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

De commissie heeft de nadere procedure via de mail besproken en besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 april 2020.

3. Europese Klimaatwet

De commissie heeft de behandeling van het voorstel voor een Europese Klimaatwet via de mail besproken en besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens het voorstel opnieuw te agenderen.

Uitgaande van tijdige beschikbaarheid van het BNC-fiche, kan de vervolg-agendering plaatsvinden op 21 april 2020.

4. BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Verslag schriftelijk overleg (35377, D)

Via de mail besluit de commissie inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 19 mei 2020.
Voorts besluit zij het voorliggende schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Dat overleg stond geagendeerd voor 31 maart 2020, maar kon toen geen doorgang vinden. Het overleg zal nu worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum

5. Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35300, D)

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D) en plaatst geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van genoemde wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen. Wel bepleit de fractie van de SGP (Schalk) een duidelijker onderscheid tussen spoedeisendheid in verband met het regeerakkoord en spoedeisendheid in verband met de corona-crisis.

6. Informatie over quota in de visserij

Verslag schriftelijk overleg (21501-32, B)

De commissie besluit via de mail dit agendapunt aan te houden tot 21 april 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer