E200024
Laatste revisie: 23-03-2022

E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030De Europese Commissie publiceerde op 17 september 2020 het voorstelPDF-document tot ophoging van het Europese 2030-doel voor broeikasgasreductie van ten minste 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990. Het voorstel is onderdeel van de Europese Green Deal.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 9 maart 2021 nam de commissie de brief van de Europese Commissie voor kennisgeving aan.

Europees

Op 10 maart 2022 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het milieuactieprogramma voor de EU voor de peirode tot en met 2030.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal

document Europese Commissie

COM(2020)562PDF-document, d.d. 17 september 2020

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 maart 2021 nam de commissie de brief van de Europese Commissie voor kennisgeving aan.

Op 26 februari 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (35.652, C) op de brief van 30 november 2020.

Op 15 december 2020 besloot de commissie de brief van de minister van EZK van 8 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 8 december 2020 stuurde de minister van EZK een antwoord (35.652, B) op de vragen van de PVV-fractie over het BNC-fichePDF-document.

Op 30 november 2020 werd een brief (35.652, A) in het kader van de politieke dialoog aan de Europese Commissie verstuurd.

Op 27 november 2020 stuurde de commissie een brief met vragen van de PVV-fractie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Op 24 november 2020 leverden de PVV-fractie (Faber) en de SP-fractie (Gerkens) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en voor een politieke dialoog met de Europese Commissie.

Op 10 november 2020 besloot de commissie het voorstel in behandeling te nemen en op 24 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 30 oktober 2020 presenteerde het kabinet zijn standpunt ten aanzien van het voorstel. Het kabinet verwelkomt de Commissiemededeling, omdat het in lijn is met het Regeerakkoord en de Overeenkomst van Parijs. Het kabinet zet in op de afronding van de besluitvorming over het voorstel voor het einde van dit jaar, zodat de EU haar verhoogde Nationally Determined Contribution (NDC) kan indienen bij de VN. Een maatschappelijk draagvlak, financiële haalbaarheid, leveringszekerheid van energie, concurrentievermogen en kosteneffectiviteit vindt het kabinet van belang, en mogen niet uit het oog worden verloren.

Steeds meer EU-lidstaten steunen de ophoging van de klimaatdoelstelling naar ten minste 55%, wat blijkt uit het gezamenlijke statement dat 11 staatshoofden en regeringsleiders voorafgaand aan de Europese Raad van 15 oktober 2020 hebben uitgebracht. Andere landen blijven echter terughoudend, bijvoorbeeld omdat zij eerst inzicht willen in de impact van de nieuwe doelstelling op lidstaatniveau, of de concurrentiekracht van de industrie willen behouden. Het Europees Parlement is positief over het voorstel en stelt een ophoging naar ten minste 60% voor.

Het kabinet beoordeelt de bevoegdheid van de EU voor het voorstel als positief, gezien de mededeling betrekking heeft op meerdere Europese beleidsterreinen, zoals milieu en energie. De EU heeft hier een gedeelde bevoegdheid met de lidstaten.

Ook de subsidiariteit van de mededeling wordt in het BNC-fiche als positief beoordeeld. De klimaatproblematiek is grensoverschrijdend, evenals de aanpak hiervan. De aangekondigde maatregelen zorgen volgens het kabinet voor een kosteneffectief en realistisch pad naar klimaatneutraliteit. Deze doelstelling kunnen landen niet met enkel nationale maatregelen behalen, volgens het kabinet. Voorstellen die in 2021 voortkomen uit deze mededeling toetst het kabinet nog afzonderlijk op het subsidiariteitsbeginsel.

Ten slotte is het kabinet positief over de proportionaliteit van het voorstel. Het is van mening dat ophoging van de klimaatdoelstelling voor 2030 noodzakelijk is om klimaatverandering tegen te gaan en milieukwaliteit te verbeteren, en de afspraken in de Overeenkomst van Parijs na te komen. Toekomstige voorstellen die voorvloeien uit deze mededeling moeten hier verdere invulling aan geven.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 17 september 2020 het voorstelPDF-document tot ophoging van het Europese 2030-doel voor broeikasgasreductie van ten minste 40% naar ten minste 55% ten opzichte van 1990, als onderdeel van de Europese Green Deal. Op basis van het bijbehorende Impact Assessment concludeert de Commissie dat een ophoging naar ten minste 55% economisch haalbaar en betaalbaar is, en nodig om het Europese lange-termijn doel van klimaatneutraliteit tegen 2050 te behalen.

De Commissie noemt drie hoofdoverwegingen voor ophoging van het doel:

  • Ten eerste blijven de emissiereducties in de transportsector, landbouwsector en de gebouwde omgeving achter, en is de huidige emissiereductie vooral het gevolg van het sluiten van kolencentrales en schonere productieprocessen in de energie-intensieve industrie.
  • Ten tweede wordt het komende decennium het risico op carbon lock-in hoog geacht, onder andere door de huidige COVID-19 crisis. Er zijn dringend sterkere investeringssignalen nodig om er voor te zorgen dat de huidige investeringsplannen in lijn zijn met de transitie naar klimaatneutraliteit.
  • Ten derde laten de meest recente wetenschappelijke inzichten zien dat de omslagpunten (tipping points ) van het aardesysteem sneller worden bereikt dan eerder verwacht. De klimaat- en milieurisico's zijn dus groter geworden.

In de mededeling presenteert de Commissie voor alle sectoren van de economie een reeks maatregelen die zij nodig acht om dit ambitieuzere traject naar een koolstofvrije economie te kunnen verwezenlijken, en wordt uiteengezet welke wetgeving de Commissie tegen juni 2021 zal herzien om die verhoogde ambitie te kunnen verwerkelijken.


Behandeling Raad

Tijdens de Milieuraad van 17 december 2020 (21.501-08, C) legden de Milieuministers van de EU-lidstaten de overeengekomen verhoogde doelstelling vast in de Nationally Determined Contribution (NDC) van de EU. De EU dient de nieuwe klimaatbijdrage voor het eind van 2020 in bij de VN, in lijn met het Parijs-akkoord.

Tijdens de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 (21.501-20, BN) kwamen de regeringsleiders de doelstelling overeen om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% te verminderen tegen 2030. Deze bindende netto doelstelling wordt opgenomen in de Europese Klimaatwet.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 10 maart 2022 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan over het milieuactieprogramma voor de EU voor de peirode tot en met 2030.

De commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Economische en monetaire zaken (ECON), Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Regionale ontwikkeling (REGI) en Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) zijn aangesteld als adviescommissies.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 24 maart 2021 nam het Roemeense Huis van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan over de commissiemededeling. De resolutie is in het kader van de politieke dialoog aan de Europese instellingen verstuurd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen