Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 november 2020
1. Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633)

Brief van de minister van LNV van 20 november 2020 (35633, A)

De commissie staat positief tegenover het verzoek van de minister van LNV het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633) zo spoedig mogelijk te agenderen, zodra het door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen. In verband daarmee hecht zij eraan de beantwoording van de vragen van de commissie inzake de voorhang subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (35006, G), verstuurd op 16 juli 2020, uiterlijk vrijdag 27 november 2020 te ontvangen.

2. Nadeelcompensatieregeling bij het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

Brief van de ministere van LNV van 20 november 2020 (35633, B)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35633).

3. Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber) en SP (Gerkens). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie, COM(2020) 741

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten.

5. Toezegging T02948 - Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (35334 / 35452, AA)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020. Tevens besluit zij toezegging T02948 als voldaan aan te merken.

6. Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 8 december 2020.

7. Jaarverslagen Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit

Brief van de minister van LNV van 16 november 2020 (33835, A)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 1 december 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer