Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 maart 2021
1. 35092

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit) en door de Fractie-Nanninga (Berkhout).

2. Toekomstperspectief landbouwsector

Brief van de minister van LNV van 26 februari 2021 (35600, K)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV inzake een verzoek aan de SER om uiterlijk begin april een verkenning op te leveren met het oog op een toekomstig landbouwakkoord (35600, K) , opnieuw te agenderen zodra de toezeggingen uit het debat d.d. 2 maart 2021 inzake wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering zijn geregistreerd en vastgesteld.

De commissie verzoekt de staf alvast ambtelijk aan het ministerie van LNV door te geven dat de leden er aan hechten dat het ministerie de SER in het kader van de gevraagde verkenning op korte termijn in kennis stelt van de door de minister gedane toezeggingen, zodat de SER deze kan betrekken bij de door de minister gevraagde verkenning.

3. Informatie over SDF in behandeling van het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 (35600, Q)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 5 maart 2021 (35600, Q) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

5. Biomassa

Verslag nader schriftelijk overleg (32813, U)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 23 maart 2021. Voorts besluit zij de uitvoeringsstatus ('niet uitgevoerd') van de gewijzigde motie-Koffeman c.s. (35300, O) niet te wijzigen.

6. Tegemoetkoming Vaste Lasten

Brief van de minister en de staatssecretaris van EZK van 24 februari 2021 (35420, AF)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 24 februari 2021 (35420, AF) voor kennisgeving aan te nemen.

7. Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Brief Europese Commissie 26 februari 2021 (35.652, C)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 26 februari 2021 (35652, C) voor kennisgeving aan te nemen.

8. COM(2021)82 - Commissiemededeling inzake een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

De commissie besluit het BNC-fiche over de nieuwe strategie van de Europese Commissie voor aanpassing aan de klimaatverandering af te wachten.

9. COM(2021)85 - Voorstel van de Commissie voor de herziening van de roamingverordening

De commissie besluit het BNC-fiche over het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de roamingverordening af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer