Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

- JOIN(2021)8 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

De commissies besluiten de kabinetsappreciatie af te wachten die wordt meegestuurd met de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24-25 juni as. en besluit in de daaropvolgende commissievergadering inbreng voor schriftelijk overleg aangaande deze mededeling te agenderen, zodat de regering deze vragen ontvangt voordat de minister-president deelneemt aan de Europese Raad.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk