E200017
Laatste revisie: 09-08-2022

E200017 - Voorstel voor een besluit inzake het achtste milieuactieprogrammaDe Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 het voorstel voor het achtste milieuactieprogramma. Het voorstel ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal op het gebied van milieu en klimaatactie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 6 april 2021 besloten de commissies het antwoord van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 6 april 2022 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad het BesluitPDF-document ondertekend.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030

document Europese Commissie

COM(2020)652PDF-document, d.d. 14 oktober 2020

rechtsgrondslag

artikel 192, lid 3, VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 12 april 2022 is Besluit 2022/591PDF-document van 6 april 2022 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad (L114/22) en is op 1 mei 2022 in werking getreden.


Behandeling Eerste Kamer

Op 6 april 2021 besloten de commissies het antwoord van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

Op 26 januari 2021 is de brief (EK, A) met vragen en opmerkingen van de fractie van GroenLinks verstuurd naar de Europese Commissie. Op 29 maart 2021 stuurde de Europese Commissie een antwoord (EK, B).

Op 12 januari 2021 leverde de fractie van GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 1 december 2020 besloten de commissies om op 12 januari 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

Het BNC-fiche is op 20 november 2020 naar de Eerste Kamer verstuurd.

Op 3 november 2020 besloten de commissies het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche aan de Kamer is toegezonden.


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 december 2020 stuurde de commissie I&W een brief aan de staatssecretaris van I&W en de minister van EZK, die op 10 december 2020 werd beantwoord (21.501-08, 816). De brief bevat onder andere vragen over het BNC-fiche (22.112, IE) over het voorstel. Het kabinet geeft in zijn antwoord aan dat het de Nederlandse prioriteiten onder de aandacht brengt door middel van de EU-consultatie. Daarnaast vindt het kabinet de oproep voor extra middelen voor de EU-agentschappen ECHA en EMA gepast.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 20 november 2020 beoordeelt het kabinet het voorstel. Het kabinet vindt het positief dat het programma aansluit bij andere klimaat- en milieustrategieën die die Europese Commissie het afgelopen jaar heeft gepubliceerd, omdat dit bijdraagt aan de effectiviteit van beleid. Omdat het voorgestelde actieprogramma een looptijd heeft van negen jaar vindt het kabinet het wel belangrijk dat er ruimte is om de beleidsdoelstellingen door te ontwikkelen. Het Besluit mag volgens het kabinet geen precedentwerking hebben op volgende milieuactieprogramma's. Het kabinet wil dat er op wordt toegezien dat ook de volgende Commissie voldoende aandacht geeft aan de uitvoering van het programma.

Milieubeleid is volgens de evaluatie van het zevende milieuactieprogramma niet altijd effectief geweest. Het kabinet vindt het onduidelijk hoe het nieuwe monitoringsmechanisme, dat de voortgang met betrekking tot de klimaatdoelen inzichtelijk maakt, gebruikt gaat worden. Het kabinet wil dat de resultaten van dit mechanisme meegenomen worden bij effectbeoordelingen, en dat het mechanisme wordt gebruikt om de effectiviteit van milieubeleid te vergroten. Het kabinet zal decentrale overheden betrekken bij de totstandkoming van indicatoren en het uitwerken van het monitorings- en rapportagemechanisme, om een maatwerkaanpak te borgen.

EU-lidstaten staan over het algemeen positief tegenover het voorstel, maar zijn kritisch over mogelijke precedentwerking ten aanzien van toekomstige programma's.

Volgens het kabinet baseert de Europese Commissie het voorstel op de juiste rechtsgrondslag. De EU heeft op het gebied van milieu een gedeelde bevoegdheid met de lidstaten. Het Europees Parlement en de Raad stellen het milieuactieprogramma vast volgens de gewone wetgevingsprocedure.

In het BNC-fiche wordt de subsidiariteit van het voorstel als positief beoordeeld. Het is een Verdragsverplichting voor de EU om een Milieuactieprogramma vast te stellen. Daarnaast zijn de effecten van milieu-en klimaatproblematiek grensoverschrijdend.

Ten slotte is het kabinet positief over de proportionaliteit van het voorstel. Het biedt een raamwerk om bestaande voorstellen te monitoren, wat nodig is voor efficiënt milieubeleid. Het voorstel is volgens het kabinet noodzakelijk om de klimaatneutraliteitsdoelstelling uit de Green Deal te bereiken.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 14 oktober 2020 het voorstel voor het achtste milieuactieprogramma. Het voorstel ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal (zie E200001) op het gebied van milieu en klimaatactie. Dit milieuprogramma roept verder op tot actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden op alle bestuursniveaus, om ervoor te zorgen dat de klimaat- en milieuwetgeving van de EU effectief wordt uitgevoerd. Het vormt de basis van de EU voor het behalen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en haar doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Voortbouwend op de Europese Green Deal heeft dit programma de volgende zes prioritaire doelstellingen:

  • Het behalen van het streefcijfer voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050;
  • het aanpassingsvermogen vergroten, de veerkracht versterken en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen;
  • vooruitgang boeken in de richting van een regeneratief groeimodel, economische groei loskoppelen van het gebruik van hulpbronnen en aantasting van het milieu, en de overgang naar een circulaire economie versnellen;
  • streven het tot nul terugbrengen van vervuiling, ook voor lucht, water en bodem, en bescherming van de gezondheid en het welzijn van Europeanen;
  • bescherming, behoud en herstel van de biodiversiteit en verbetering van natuurlijk kapitaal (met name lucht, water, bodem en bos, zoetwater, wetland en mariene ecosystemen);
  • verlagen van milieu- en klimaatdruk als gevolg van productie en consumptie (met name op het gebied van energie, industriële ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en het voedselsysteem).


Behandeling Raad

Op 6 april 2022 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad het BesluitPDF-document ondertekend.

Tijdens de informele Milieuraad van 18 maart 2021 (21.501-08, D, 21.501-08, E) gaf het Portugees Voorzitterschap aan dat de onderhandelingen met het Europees Parlement kunnen starten. Daarbij benadrukte het Voorzitterschap het belang van de tussentijdse evaluatie voor de afloop van de termijn van de huidige Europese Commissie en van het monitoringsraamwerk dat de voortgang in kaart brengt. Er was brede steun onder lidstaten voor beide punten. De Europese Commissie was kritisch op de herzieningsclausule en wees op haar recht van initiatief.

Op 4 oktober 2019 nam de Raad conclusiesPDF-document aan inzake het achtste milieuactieprogramma, waarin het de Europese Commissie verzoekt uiterlijk begin 2020 een ambitieus en doelgericht voorstel in te dienen dat voortbouwt op het zevende milieuactieprogramma.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Dit voorstel behoort tot de lijst van gemeenschappelijke wetgevingsprioriteiten van de drie EU-instellingen. Hiermee willen zij in 2021 aanzienlijke vooruitgang boeken.

Op 6 april 2022 hebben de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad het BesluitPDF-document ondertekend.

Op 8 juli 2021PDF-document nam het Europees Parlement de amendementen van de commissie ENVI aan met een meerderheid van 528 stemmen en werd de onderhandelingspositie van het Europees Parlement met de Raad vastgelegd.

Op 3 juni 2021 publiceerde de commissie AGRI haar adviesPDF-document inzake het achtste milieuactieprogramma.

Op 19 april 2021 publiceerde de commissie TRAN haar adviesPDF-document inzake het achtste milieuactieprogramma.

Op 11 maart 2021 nam de commissie ENVI amendementenPDF-document aan op het ontwerpverslag.

Op 3 februari 2021 publiceerde de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) een ontwerpverslagPDF-document over het voorstel.

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) behandelt het voorstel. De commissies Begroting (BUDG), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) en Visserij (PECH) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 9 december 2020 oordeelde het Spaanse Parlement dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen