Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200024 - Commissiemededeling: Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030

- JOIN(2021)8 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

De commissies besluiten de griffie te vragen ambtelijk na te gaan wanneer de door de Tweede Kamer verzochte kabinetsappreciatie beschikbaar is, en dit agendapunt opnieuw te agenderen zodra de appreciatie er is, of als bekend is dat het versturen van deze appreciatie langer dan twee weken gaat duren.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk