Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 december 2020
1. 35643

Verzamelwet LNV 20..

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. Stikstofreductie en natuurverbetering (35600)

Brieven van de minister van LNV van 4 december inzake de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering en inzake voorhang van een ontwerpbesluit

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering te agenderen op 12 januari 2021 onder voorbehoud van aanvaarding van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer voor het kerstreces.

3. Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Brief 9 december 2020 (35420, V)

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 12 januari 2021.

4. Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Brief van de minister van EZK van 10 december 2020 (34627, F)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 10 december 2020 (34627, F) voor kennisgeving aan te nemen.

5. Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Verslag schriftelijk overleg (35652, B)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 8 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

6. COM(2020) 788 - Commissiemededeling inzake Europese Klimaatpact

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten.

7. Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

De commissie besluit eerst de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de brief inzake Evaluatie Wet dieren opnieuw te agenderen.

8. Uitvoeringsprogramma Natuur en T03008

Brief van de minister van LNV van 8 december 2020 (33576 / 34985, R)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 8 december 2020 (33576/34985, R) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit zij toezegging T03008 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer