E170037
Laatste revisie: 27-09-2019

E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EUMet de mededeling wilt de Europese Commissie antwoord geven op de vraag hoe de EU en de lidstaten de complexiteit, de duur en de kosten van grensoverschrijdende interactie kunnen verminderen en de bundeling van diensten langs binnengrenzen kunnen bevorderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 24 september 2019 besloot de commissie om de brief over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking (34.894/32.851, D) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens een plenaire stemming op 11 september 2018 is een ontwerpresolutiePDF-document over het voorstel aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

document Europese Commissie

COM(2017)534PDF-document, d.d. 20 september 2017

rechtsgrondslag

Artikel 174 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 september 2019 besloot de commissie om de brief over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking (34.894/32.851, D) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 12 juli 2019 stuurde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Eerste Kamer over de voortgang van "de impuls die het kabinet langs vier sporen wil geven aan grensoverschrijdende samenwerking" (34.894/32.851, D).

Op 10 september 2019 gaf de CDA-fractie aan te overwegen om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De commissie besloot in afwachting hiervan de brief aan te houden.

Op 5 juni 2018 besloot de commissie om de brief van 20 april 2018 en het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (34.894, B) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 mei 2018 stuurde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een antwoord op de brief van 3 april 2018.

Op 15 mei 2018 besloot de commissie de behandeling van de briefPDF-document van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 april 2018 aan te houden tot na ontvangst van de beantwoording van de brief met nadere vragen van 3 april 2018.

Op 20 april 2018 stuurde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief met een uiteenzetting van het kabinetsbeleid inzake grensoverschrijdende samenwerking. In de brief wordt verwezen naar een voortgangsrapportagePDF-document van I&O Research met actiepunten voor grensoverschrijdende economie en arbeid en een overzichtPDF-document van werkbezoeken in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. In de brief wordt ook verwezen naar het verslag van een schriftelijk overleg van 26 februari 2018 (34.894, A).

Op 3 april 2018 stuurde de commissie een brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met nadere vragen over de Commissiemededeling.

Op 27 maart 2018 leverde de fractie van de PvDA inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

Op 6 maart 2018 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de commissiemededeling (34.894, A). De leden van de fractie van de PvdA gaven aan inbreng te willen leveren voor nader schriftelijk overleg. De commissie stelde daarvoor de inbrengdatum op 27 maart 2018.

Op 22 februari 2018 stuurde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een antwoord (34.894, A) op de brief van 28 december 2017.

Op 28 december 2017 is de brief inzake de Commissiemededeling aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en minister van Economische Zaken verstuurd.

Tijdens de commissievergadering op 19 december 2017 besloten de leden van de fracties CDA en GroenLinks zich aan te sluiten bij de conceptbrief aan de regering.

De fractie van de PvdA (lid Vlietstra) leverde op 12 december 2017 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief circuleert in de commissie, zodat woordvoerders zich desgewenst kunnen aansluiten.

Op 14 november 2017 heeft het lid Vlietstra (PvdA) gemeld inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling.


Behandeling Tweede Kamer

Op 23 november 2017 werd tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloten om het BNC-fiche te agenderen voor het algemeen overleg over de voortgang grensoverschrijdende samenwerking. Het algemeen overleg werd op 25 april 2018 gehouden.


Standpunt Nederlandse regering

Op 10 november 2017 heeft de regering een brief naar de Kamer gestuurd met daarin de standpunten over de mededeling van de Europese Commissie over EU-grensregio’s. De regering geeft in het BNC-fiche aan positief te staan tegenover een meer gezamenlijke aanpak en oplossingsgerichtheid die de voorstellen kunnen bieden voor de verbetering van grensoverschrijdende samenwerking.

De regering staat positief ten aanzien van de bevoegdheid. De mededeling richt zich volgens de regering namelijk op de uitdagingen waarmee grensregio’s op de terreinen zoals taal, onderwijssystemen en stelsels van diensten voor arbeidsvoorzieningen worden geconfronteerd. Een aanvullend optreden van de Commissie dat betere grensoverschrijdende samenwerking tegemoet komt kan volgens de regering van meerwaarde zijn ten opzichte van een nationale of bilaterale aanpak. Voor de regering is het op dit moment nog wel onduidelijk wat de meerwaarde is van de uitwerking van de opties voor een nieuw juridisch instrument, ten opzichte van de aanpak op lidstaat niveau. Eventuele concrete voorstellen die uit deze mededeling voortvloeien zal het kabinet dan ook nauwkeurig beoordelen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 20 september 2017 presenteerde de Europese Commissie een mededeling over de groei en het cohesiebeleid in de grensregio's van de EU.

Met de mededeling wil de Europese Commissie antwoord geven op de vraag hoe de EU en de lidstaten de complexiteit, de duur en de kosten van grensoverschrijdende interactie kunnen verminderen en de bundeling van diensten langs binnengrenzen kunnen bevorderen.

Volgens de Europese Commissie kunnen met de volgende actiepunten de problemen worden verholpen:

  • Samenwerking en uitwisselingen intensiveren
  • Het wetgevingsproces verbeteren
  • Grensoverschrijdende overheidsdiensten bevorderen
  • Betrouwbare en begrijpelijke informatie en bijstand verstrekken
  • Grensoverschrijdende werkgelegenheid ondersteunen
  • Meertaligheid in grensregio's bevorderen
  • De grensoverschrijdende toegankelijkheid bevorderen
  • Samenwerking in de gezondheidszorg bevorderen
  • Over het juridische en financiële kader voor grensoverschrijdende samenwerking nadenken
  • Gegevens over grensoverschrijdende interactie verzamelen ten behoeve van de besluitvorming


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens een plenaire stemming op 11 september 2018 is een ontwerpresolutiePDF-document over het voorstel aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling in Comité van de Regio's

Op 4 juli 2018 nam het Comité van de Regio's tijdens een plenaire sessie een ontwerpadviesPDF-document aan van de Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting ten aanzien van de mededeling.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Tijdens een plenaire sessie van 2 januari 2018 heeft de Duitse Bundesrat een contributie aangenomen en aangegeven geen problemen te zien ten aanzien van de actiepunten uit de commissiemededeling.

Op 20 september 2017 publiceerde de Europese Commissie de mededeling.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen