Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 juni 2018
1. 34 841, C

De commissie stelt de conceptbrief met enige wijzigingen vast, waarna deze kan worden doorgeleid naar het College van Senioren

2. E170037 - Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

Verslag van een schriftelijk overleg inzake nadere vragen aan staatssecretaris van Binnenlandze Zaken en Koninkrijksrelaties

De commissie besluit beide ingekomen brieven van de staatssecretaris van BZK voor kennisgeving aan te nemen.

3. E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door leden van de fractie van de PVV (Faber-van de Klashorst). Tevens wenst een groot aantal fracties gezamenlijk een vraag te stellen over de mogelijkheid van extra ondersteuning in het kader van toetreding.

4. LIX plenaire COSAC, Sofia 17-19 juni 2018

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties. De commissie zal - indien noodzakelijk - nog deze week geconsulteerd worden over eventuele amendementen op de conceptconclusies en -contributies. Deze zullen door de commissiestaf in samenspraak met de commissievoorzitter worden voorbereid. De commissie wisselt kort van gedachten over de inhoud van de keynote speech van de commissievoorzitter tijdens de COSAC.

5. Werkbezoek Londen in het kader van Brexit

De commissie bespreekt de mogelijkheid aan te sluiten bij het werkbezoek van de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken aan het VK. De staf wordt verzocht aanvullend informatie hierover te verzamelen. Het agendapunt zal in de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.

6. Vaststellen datum gesprek met de Algemene Rekenkamer

Over het verantwoordingsonderzoek 2017

De commissie is akkoord met de datum van dinsdag 26 juni 2018, van 16.30 - 17.30 uur.

7. Rechtsstatelijkheid

Het agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman