Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 mei 2018
1. 34 841, C

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake brede maatschappelijke consultaties toekomst EU; Staat van de Europese Unie 2018

De commissie besluit het College van Senioren niet te adviseren om als Eerste Kamer verdere uitvoering te geven aan het verzoek van de regering voor brede maatschappelijke consultaties inzake de toekomst van de EU, mede gelet op de besluitvorming van de Tweede Kamer hierover. Een conceptcommissiebrief aan de regering zal op 22 mei 2018 voor bespreking worden geagendeerd.

2. Brief van 20 april 2018 inzake grensoverschrijdende samenwerking

De commissie besluit de behandeling van de brief van 20 april 2018 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake grensoverschrijdende samenwerking aan te houden tot na ontvangst van de beantwoording van de brief van de commissie van 3 april 2018.

3. Brief van 24 april 2018 inzake verslag van de Europese Commissie over de toepassing van Richtlijn 94/80/EG inzake het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen

De commissie besluit de brief van 24 april 2018 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake verslag van de Europese Commissie over de toepassing van Richtlijn 94/80/EG inzake het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen (EK 34.942, A) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Commissiemededeling inzake EU uitbreidingpakket

De commissie besluit de commissiemededeling inzake EU uitbreidingspakket in behandeling te nemen. De inbrengdatum wordt gesteld op 5 juni 2018.

5. 21.501-02, H, I

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 (Rule of Law Polen, E180008) en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Artikel 50 van 14 mei 2018 (Compositie EP, Rule of Law Polen, MFK, Brexit)

De commissie besluit het verslag van de Raad Algemene Zaken van 17 april 2018 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken inclusief Artikel 50 van 14 mei 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

6. Voorbespreking gezamenlijk overleg EUZA Tweede Kamer

De commissie bespreekt het gezamenlijk overleg met de commissies EUZA van de Tweede Kamer dat staat gepland op 22 mei a.s.

7. Voorbespreking gesprek de heer Brenninkmeijer, Europese Rekenkamer

De commissie inventariseert gespreksonderwerpen voor het geplande gesprek met de heer Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, op 5 juni a.s. Tevens besluit zij leden van de commissie voor Financiën gelegenheid te bieden voor deelname aan dit gesprek.

8. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de aanbiedingsbrief en het verslag van het bezoek van de Franse Senaat op 22 mei 2018 te agenderen voor bespreking.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman