E140015
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-05-2017

E140015 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisumMet dit voorstel introduceert de Europese Commissie een nieuw soort visum, het rondreisvisum, waarmee bonafide reizigers van buiten de EU maximaal een jaar in het Schengengebied kunnen reizen. Deze periode kan met maximaal een jaar worden verlengd, maar de aanvrager mag per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat blijven. Dit voorstel maakt deel uit van het visumpakket (zie ook E140014) waarmee de Europese Commissie beoogt de procedures voor mensen die voor een kort verblijf naar de EU willen komen te verkorten en te vereenvoudigen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 3 november 2015 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015, waarin het voorstel over een rondreisvisum stond geagendeerd, en nam dit gedeelte van het verslag voor kennisgeving aan.

Europees

Het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum is op 4 juli 2018 ingetrokken door de Europese Commissie.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) nr. 767/2009

document Europese Commissie

COM(2014)163PDF-document, d.d. 1 april 2014

rechtsgrondslag

Artikel 77(2) van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 3 november 2015 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015, waarin het voorstel over een rondreisvisum stond geagendeerd, en nam dit gedeelte van het verslag voor kennisgeving aan.

Op 6 oktober 2015 besprak de commissie I&A/JBZ de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015, waarbij dit voorstel ook genoemd werd. De commissie besloot de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie I&A/JBZ nam op 9 september 2014 de reactie van de regering op vragen van de fracties van D66 en GroenLinks van 1 juli 2014 voor kennisgeving aan. De commissie besloot verder de onderhandelingen over het dossier kritisch te blijven volgen.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft mede namens de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie op 31 juli 2014 per brief gereageerd op de vragen (zie ook E140014) van 1 juli 2014. Deze reactie zal op 9 september 2014 worden besproken in de commissievergadering.

De leden van de fracties van D66 en GroenLinks in de commissie I&A/JBZ hebben op 1 juni 2014 een brief verstuurd aan de minister van Veiligheid & Justitie met vragen en opmerkingen over het visumpakket (zie ook E140014). De leden van de fractie van SP sloten zich hierbij aan.

De commissie I&A/JBZ besloot op 10 juni 2014 inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 24 juni 2014.

De commissie I&A/JBZ besloot op 3 juni 2014 inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 10 juni 2014.

De Kamer ontving het BNC-fiche op 28 mei 2014. De commissie I&A/JBZ zal op 3 juni 2014 inbreng leveren voor schriftelijk overleg.

Op 2 mei 2014 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een brief aan de Kamer met daarin het bericht dat het BNC-fiche niet binnen de zes-weken termijn naar de Kamer kan worden verzonden.

De commissie I&A/JBZ besloot op 8 april 2014 een inbrengvergadering te plannen na de ontvangst van het Nederlands regeringsstandpunt (BNC-fiche).

De commissie I&A/JBZ heeft dit voorstel als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie. De commissie besprak op 8 april 2014 de procedure voor behandeling.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer beëindigde op 18 juni 2014 het behandelvoorbehoud bij het visapakket (onderhavig voorstel en E140014) met de volgende afspraken: de Tweede Kamer wordt maximaal geïnformeerd over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen, in elk geval voorafgaand aan iedere JBZ-Raad. Daarin worden de volgende aspecten meegenomen:

  • handhaving en controle;
  • De verplichte reisverzekering;
  • Het illegaal verblijf;
  • De geldigheid van het rondreisvisum;
  • De fraude door visumverstrekking door derden.

Op 6 juni 2014 stuurde de voorzitter van de commissie Europese Zaken een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer met daarin het advies het parlementair behandelvoorbehoud bij het visumpakket (onderhavig voorstel en E140014) officieel te beëindigen.

Het voorstel is besproken tijdens het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5-6 juni 2014 op 4 juni 2014. De minister gaf onder meer aan alleen maar bereid te zijn in te stemmen met de introductie van het rondreisvisum als ook de handhaving en de controle kan worden gewaarborgd. De minister geeft bovendien aan allerlei problemen te zien op het terrein van controle en handhaving. Er werder verder de volgende afspraken gemaakt met het kabinet over het behandelvoorbehoud: de Kamer wil maximaal geïnformeerd worden over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen en in elk geval voorafgaand aan elke JBZ-raad; de aspecten zijn handhaving en controle, reisverzekering, illegaal verblijf, geldigheid van het rondreisvisum en fraude visumversnelling door derden.

De Tweede Kamer plaatste op 27 mei 2014 een parlementair behandelvoorbehoud bij onderhavig voorstel en het voorstel tot herschikking van de visumcode (E140014).

De commissie voor Veiligheid en Justitie besloot tijdens een procedurevergadering op 22 mei 2014 de Tweede Kamer te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het visumpakket. Daarnaast zal de minister van Buitenlandse Zaken worden verzocht

het BNC-fiche vóór het algemeen ovrleg JBZ-Raad van 4 juni 2014 aan de Kamer te doen toekomen.

Op 21 mei 2014 verzorgden ambtenaren van de Europese Commissie een technische brief voor de commissie van Veiligheid en Justitie over het visumpakket (onderhavig voorstel en het voorstel tot herschikking van de visumcode (E140014).


Standpunt Nederlandse regering

De regering stuurde op 28 mei 2014 het BNC-fiche aan de Kamer. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland bereid is om in te stemmen met de introductie van het rondreisvisum, mits de handhaving en controle kan worden gewaarborgd. Het rondreisvisum voorziet voor specifieke categorieën reizigers in een evidente behoefte. Het voorstel biedt extra kansen voor onder meer zakenlieden, toeristen en rondreizende artiesten die meerdere lidstaten willen aandoen voor kort verblijf per lidstaat doch meer dan 90 dagen in totaal, en daarmee voor de economische positie van de EU.

Hoe naleving van de regel van een verblijf van maximaal 90 dagen per lidstaat kan worden gehandhaafd teneinde misbruik te vermijden, is in het voorstel onvoldoende uitgewerkt. Het is van belang dat er een juiste balans bestaat tussen het verder faciliteren van goed bekende visumaanvragers om zo de economie te stimuleren en het tegengaan van risico’s op het gebied van illegale immigratie, openbare orde, binnenlandse veiligheid en internationale betrekkingen. Nederland is er nog niet van overtuigd dat deze balans met het huidige voorstel zal worden bereikt. Nederland vindt dan ook dat duidelijk moet zijn dat de controle kan worden gewaarborgd. Vooralsnog zal door Nederland worden ingezet op een maximum verblijf van een jaar, vanwege de beperkte mogelijkheden voor handhaving. Daarnaast is Nederland geen voorstander van het wijzigen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, op basis waarvan het verplicht zal worden de bilaterale overeenkomsten, die betrekking hebben op kort verblijf, met bevriende staten als de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland te wijzigen.

Op 2 mei 2014 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een brief aan de Kamer met daarin het bericht dat het BNC-fiche niet binnen de zes-weken termijn naar de Kamer kan worden verzonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie een nieuw soort visum, het rondreisvisum, waarmee bonafide reizigers van buiten de EU maximaal een jaar in het Schengengebied kunnen reizen. Deze periode kan met maximaal een jaar worden verlengd, maar de aanvrager mag per periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in dezelfde lidstaat blijven. Dit voorstel maakt deel uit van het visumpakket (zie ook E140014) waarmee de Europese Commissie beoogt de procedures voor mensen die voor een kort verblijf naar de EU willen komen te verkorten en te vereenvoudigen.

Het rondreisvisum is bedoeld voor onderdanen van derde landen die zich niet willen vestigen in een van de lidstaten; de betrokken willen rondreizen binnen Europa, dat wil zeggen zich verplaatsen binnen het Schengengebied voordat zij weer vertrekken. Hierbij moet worden gedacht aan uitvoerend kunstenaars, toeristen, onderzoekers en studenten. Volgens de Europese Commissie lijdt de EU momenteel een aanzienlijk economisch verlies doordat er geen visum beschikbaar is op grond waarvan onderdanen van derde landen meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied mogen verblijven.

Aanvragers van een rondreisvisum worden onderworpen aan extra eisen. Zo moeten zij kunnen aantonen dat zij gedurende hun verblijf over voldoende financiële middelen beschikken of deze op rechtmatige wijze zullen verkrijgen.


Behandeling Raad

Op 8 oktober 2015 heeft de JBZ Raad besloten tot het beperken van de reikwijdte van het voorstel voor het rondreisvisum. In de Raadswerkgroep Visa van februari 2016 is besloten de onderhandelingen van dit voorstel uit te stellen.

JBZ-Raad 8-9 oktober 2015 (agendapunt I.2)

Het Voorzitterschap presenteerde kort een nota waarin het de Raad een consistente en alomvattende benadering voorstelt waar rekening wordt gehouden met inspanningen op het gebied van readmissie, veiligheid en grenzen, terwijl gewerkt wordt aan een positieve benadering van het visumbeleid ten behoeve van de Europese economie en in het bijzonder het toerisme. Hierop werd door geen enkele lidstaat geïntervenieerd en de discussie zal worden voorgezet in de Raadswerkgroep.

JBZ-Raad 4-5 december 2014

Uit de geannoteerde agenda blijkt onder meer dat in een oriënterende ronde veel lidstaten, waaronder Nederland, aangegeven hebben kritisch te staan ten opzichte van het rondreisvisum vanwege de beperkte mogelijkheden van controle en handhaving. Tijdens de Raad vroeg Commissaris Avramopoulos het inkomend Voorzitterschap om voortgang te boeken met betrekking tot het visumpakket.

JBZ-Raad 9-10 oktober 2014

Tijdens de Raad is het voorstel besproken. Het Voorzitterschap gaf aan dat de voorstellen verder worden besproken op expertniveau en datdhr. Lopez Aguilar (S&D) is aangesteld als rapporteur voor het Europees Parlement. Het voorzitterschap gaf aan alles te zullen doen om de behandeling van deze voorstellen te versnellen.

JBZ-Raad 5-6 juni 2014

Tijdens de Raad heeft de Europese Commissie het verordeningsvoorstel gepresenteerd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De rapporteur van dit voorstel wil net als veel lidstaten een inperking van de categorieën reizigers die in aanmerking zouden komen voor het rondreisvisum. Daarnaast wil hij meer informatieverplichtingen en criteria opleggen omwille van de veiligheid. De Commissie is bereid compromissen te maken, leden van het Europees Parlement konden uiterlijk 25 september 2015 amendementen indienen.

Op 8 september 2015 publiceerde de EP rapporteur Brice Hortefeux zijn ontwerpverslag voor het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Ook het Letse parlement stuurde op 28 mei 2014 een brief aan de Europese Commissie over het voorstel in het kader van de politieke dialoog.

De Poolse Senaat stuurde op 20 mei 2014 een brief aan de Europese Commissie over het voorstel in het kader van de politieke dialoog.

De deadline voor het indienen van eventuele subsidiariteitsbezwaren was 28 mei 2014.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Achtergrondartikelen

Het Nederlands Dagblad publiceerde op 5 juni 2014 op haar website het artikel "Nederland kritisch over visumplannen EU slot-icoon"


Alle bronnen