JBZ-Raad (32.317); brief inzake Verslag JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014 (EK, DU)20 juni 2014
hoort bij ... E140015 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum
E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie
E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)
E140002 - Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU
E130059 - Commissiemededeling over de werkzaamheden van de Taskforce voor het Middellandse Zeegebied
E130056 - Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
E130040 - Voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
E120051 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening(EC) nr. 1346/2000 over insolventieprocedures
E120004 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie