E180017
Laatste revisie: 18-03-2019

E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018Met de mededeling van 17 april 2018 presenteert de Europese Commissie haar jaarlijks uitbreidingspakket met de individuele landenverslagen van de landen van de Westelijke Balkan en Turkije.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 13 november 2018 besloot de commissie om het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van 5 november 2018 (EK, 23.987, E) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 19 september 2018 startte de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over de mededeling.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

document Europese Commissie

COM(2018)450PDF-document, d.d. 17 april 2018

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 november 2018 besloot de commissie om het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van 5 november 2018 (EK, 23.987, E) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 5 november 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord op de brief van 9 oktober 2018. De commissie bespreekt het verslag van een nader schriftelijk overleg op 9 november 2018.

Op 2 oktober 2018 leverden de leden van de PVV-fractie inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over het uitbreidingsbeleid, alsmede over de Commissiestrategie voor toetreding van de Westelijke Balkan. De brief met nadere vragen is op 9 oktober 2018 aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 11 september 2018 besloot de PVV fractie nadere vragen te stellen naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg. De inbrengdatum hiervoor werd gesteld op 2 oktober 2018.

Op 12 juli 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord op de vragen over het uitbreidingsbeleid van de EU en de Commissiemededeling over toetreding van de Westelijke Balkan (E180008). De commissie bespreekt dit verslag van een schriftelijk overleg op 11 september 2018.

Op 19 juni 2018 werd de brief met vragen over het uitbreidingsbeleid van de EU en de Commissiemededeling over toetreding van de Westelijke Balkan (E180008) aan de Minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 5 juni 2018 leverde de PVV fractie inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Tevens wensen een groot aantal fracties gezamenlijk een vraag te stellen over de mogelijkheid van extra ondersteuning in het kader van toetreding.

Op 15 mei 2018 besloot de commissie om de mededeling in behandeling te nemen. De inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering werd gesteld op 5 juni 2018.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 juni 2018 diende het lid van Helvert (CDA) tijdens een algemeen overleg over de informele top van 24 juni 2018 een motie in over het niet instemmen met het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië. De motie werd aangenomen.

De mededeling en de landenspecifieke aanbevelingen (minus Turkije) werden 21 juni 2018 besproken tijdens een algemeen overleg over EU-uitbreiding (Westelijke Balkan).

De commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken hebben op 6 juni 2018 een algemeen overleg gevoerd met de minister van Buitenlandse Zaken over Turkije waarin het voorstel werd besproken.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 april 2018 stuurde de regering een kabinetsappreciatie naar de Kamer over het uitbreidingspakket 2018. Met de appreciatie wordt ingegaan op de elementen en aanbevelingen van het uitbreidingspakket die de regering het belangrijkst vindt. Daarnaast beoordeelt de regering de voortgang die de (potentiële) kandidaat-lidstaten het afgelopen jaar hebben gemaakt en de mate waarin deze landen op de lidmaatschapsverplichtingen zijn voorbereid. Deze appreciatie vormt eveneens de basis voor de Nederlandse inzet bij de voorbereidingen voor de conclusies over het uitbreidingspakket die de Raad naar verwachting op 26 juni 2018 zal aannemen.

De regering heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit van de mededeling. Het uitbreidingsbeleid is volgens de regering per definitie een beleidsterrein dat alleen op EU-niveau uitgevoerd kan worden. Ten aanzien van het proportionaliteitsoordeel heeft de regering eveneens een positieve grondhouding. De Commissie-mededeling geeft volgens de regering namelijk adequaat uitvoering aan het door de Europese Raad vastgestelde uitbreidingsbeleid uit 2006.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de mededelingPDF-document van 17 april 2018 presenteert de Europese Commissie haar jaarlijks uitbreidingspakket met de individuele landenverslagen van de landen van de Westelijke Balkan en Turkije. De Commissie toetst in dit pakket de uitvoering van het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie aan de vastgestelde criteria en voorwaarden. De landenverslagen bevatten dit jaar eveneens de jaarlijkse beoordelingen van de economische hervormingsprogramma's voor de Westelijke Balkan en Turkije.

Naar aanleiding van de geboekte vooruitgang doet de Commissie de Raad de aanbeveling de toetredingsonderhandelingen te openen met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië, op voorwaarde dat het huidige hervormingstempo wordt volgehouden en dat de hervormingen verder worden verdiept.


Behandeling Raad

Op 26 juni 2018 nam de Raad Algemene Zaken conclusiesPDF-document aan over het uitbreidings-, stabilisatie- en associatieproces van de EU voor 2018.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 19 september 2018 startte de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over de mededeling.

Op 22 juli 2018 stuurde de Tsjechische Kamer van afgevaardigden een briefPDF-document aan de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over de mededeling.

Op 19 juli 2018 stuurde de Tsjechische Senaat een briefPDF-document aan de Europese Commissie in het kader van een politiek dialoog over de mededeling.

De Europese Commissie heeft op 17 april 2018 haar jaarlijkse uitbreidingspakket gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen