Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 november 2018




1. Plenaire LX COSAC, 18-20 november 2018, Wenen

De commissie bespreekt de conceptcontributies en -conclusies voor de LX COSAC en herhaalt haar uitgangspunt dat beleidsinhoudelijke standpunten geen plaats zouden moeten krijgen in COSAC-contributies. De commissie doet daartoe een voorstel voor een amendement en stemt daarnaast in met amendementen over transparantie en subsidiariteit.

2. E180008 + E180017

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken betreffende het uitbreidingsbeleid Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 5 november 2018 (EK, 23987, E) voor kennisgeving aan te nemen.

3. Brief inzake EU-informatievoorziening (kwartaalrapportages)

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 2 november 2018 inzake kwartaalrapportages voor kennisgeving aan te nemen. De commissie brengt onder de aandacht dat Kamercommissies de mogelijkheid hebben om uitgebreidere kwartaalrapportages te vragen dan de rapportages die nu standaard door de regering zullen worden aangeboden.

4. Planning prioritaire selectie Werkprogramma Europese Commissie 2019

De commissie stemt ermee in dat een memo met de inrichting en planning van de selectie door achtereenvolgens fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie ter vaststelling wordt doorgeleid naar het College van Senioren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman