Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 september 2018
1. Terugkoppeling werkbezoek Londen

De aanwezige delegatieleden koppelen mondeling terug van het werkbezoek dat een gezamenlijke delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden op 9-10 september 2018 aan Londen heeft gebracht in het kader van Brexit.

2. E180017 en E180018

Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan; Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

De commissie bespreekt het schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties (EK 23.987, D). De leden van de fractie van de PVV geven aan in nader schriftelijk overleg te willen treden. De inbrengdatum is gesteld op 2 oktober 2018.

3. Brief inzake EU-informatievoorziening: verzoek tot ontvangen tussentijdse kwartaalrapportages EU-wetgevingsdossiers.

De commissie bespreekt de brief van 31 augustus 2018 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake tussentijdse kwartaalrapportages EU-wetgevingsdossiers. De commissie verzoekt de staf in overleg met de commissievoorzitter een brief op te stellen.

4. Rapport Task Force 'Doing Less, More Efficiently'

De commissie bespreekt het rapport van de 'Task Force on Subsidiarity, Proportionality and "Doing Less More Efficiently"' dat op 10 juli 2018 is verschenen en de kabinetsappreciatie van het rapport van 7 september 2018. De commissie geeft aan, naast de beantwoording van de COSAC-Questionnaire over dit onderwerp, op een later moment te zullen besluiten of eventuele aanvullende acties nodig zijn ten aanzien van de conclusies en aanbevelingen in het rapport.

5. COSAC-Questionnaire

De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide beantwoording van de 30ste COSAC-Questionnaire en stemt met enkele toevoegingen in met de beantwoording.

6. Uitnodiging ICM over de stand van zaken debat Toekomst van Europa, 10 oktober 2018

De uitnodiging van de AFCO-commissie over de stand van zaken in het debat over de Toekomst van Europa zal eveneens per e-mail worden verspreid.

7. 21.501-02, N

Verslag Raad Algemene Zaken Art. 50 van 20 juli 2018

De commissie besluit het verslag voor kennisgeving aan te nemen.

8. 21.501-02, O

Geannoteerde Agenda Raad Algemene Zaken inclusief Artikel 50 van 18 september 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

9. 21.501-20, U

Geannoteerde agenda informele Europese Raad 20 september 2018

De commissie besluit de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

10. Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

De commissie neemt met belangstelling kennis van de nieuwe aandachtspunten die worden aangedragen in aanvulling van de "aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit" en geeft aan deze te zien als handreiking bij uitvoerbaarheidstoetsing van wetgeving.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman