E140025
Laatste revisie: 08-09-2015

E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe startHet Werkprogramma van de Europese Commissie bevat onder andere een overzicht van de voorstellen die de Commissie naar verwachting in 2015 zal presenteren. Het document bevat onder meer een lijst met prioritaire onderwerpen waarvan de Commissie de wetgever verzoekt om deze met voorrang te behandelen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De Eerste Kamer heeft op 24 februari 2015 haar Europese prioriteitenPDF-document uit het WP2015 van de Europese Commissie plenair vastgesteld. De Voorzitter heeft op 26 februari 2015 een brief gestuurd naar de minister-president en minister van Buitenlandse Zaken om hen te informeren over de door de Eerste Kamer geselecteerde prioriteiten.

De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2015 plenair ingestemd met de Europese prioriteiten voor 2015.

Europees

Het is de verwachting dat de Europese Commissie het werkprogramma van 2016 eind oktober 2015 zal presenteren.

De Europese Commissie heeft op 16 december 2014 haar werkprogramma voor 2015 aangenomen. Het geeft een overzicht van de acties die de Europese Commissie de komende twaalf maanden wil ondernemen en die het verschil maken inzake banen, groei en investeringen en de burger tastbare voordelen opleveren. Het is een agenda voor verandering.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)910 annex 1PDF-document, d.d. 16 december 2014

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 24 februari 2015 haar Europese prioriteitenPDF-document uit het WP2015 van de Europese Commissie plenair vastgesteld. De Voorzitter heeft op 26 februari 2015 een brief gestuurd naar de minister-president en minister van Buitenlandse Zaken om hen te informeren over de door de Eerste Kamer geselecteerde prioriteiten.

De commissie Europese Zaken heeft op 10 februari 2015 de Europese prioriteiten van de Eerste Kamer uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie besproken en aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

Een groot aantal vakcommissies van de Eerste Kamer heeft op 3 februari 2015 de Europese prioriteiten uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie besproken en vastgesteld.

Op 19 januari 2015 vond een informele bijeenkomst over nauwere samenwerking tussen nationale parlementen plaats in Brussel. De commissie EUZA heeft op 13 januari 2015 de discussiepunten besproken -waaronder het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie- en gaf de commissievoorzitter enkele aandachtspunten mee.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2015 plenair ingestemd met de Europese prioriteiten voor 2015.

Op 3 maart 2015 heeft de commissievoorzitter Europese Zaken een brief met een lijst van prioritaire voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie 2015 ter besluitvorming aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

De commissie voor Europese Zaken stemde tijdens haar procedurevergadering op 5 februari 2015 in met het doorgeleiden van de conceptlijst met EU-prioriteiten van de Tweede Kamer naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie ten behoeve van het geplande algemenee overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en het gesprek met Eurocommissaris Timmermans op 26 februari 2015. Na deze datum zal de totale lijst plenair worden vastgesteld.

Op 15 januari 2015 vond in de Tweede Kamer een stakeholdersconferentie plaats met belangenorganisaties en NGO's met als doel ervoor te zorgen dat deze stakeholders de Tweede Kamer weten te vinden in hun EU-beïnvloedingstrajecten - met name in de periode van prioritering in de Tweede Kamer. Daarnaast zullen bredere thema's zoals democratische legitimiteit van EU-besluitvorming, subsidiariteit en het Nederlandse EU-voorzitterschap 2016 aan de orde komen.

De Eurocommissaris voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, rechtsstatelijkheid en het handvest van de grondrechten, de heer Timmermans, zal naar verwachting in februari 2015 een gesprek voeren met Tweede Kamerleden over onder andere het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 28 januari 2015 en brief naar de Kamer over de inhoudelijke voorbereiding van het Voorzitterschap van de EU dat Nederland heeft van januari tot juli 2016. De lopende agenda van dit Voorzitterschap zal vooral bepaald worden door het werkprogramma van de Europese Commissie. De uitgangspunten voor het Nederlands voorzitterschap worden ook in de brief gepresenteerd: een Unie die zich richt op hoofdzaken, die door innovatie groei en banen schept en die verbinding aangaat met maatschappelijke actoren.

Op 23 januari 2015 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie naar de Kamer. Na een korte algemene inleiding word ingegaan op de voorstellen die in de ogen van het kabinet voor Nederland het meest van belang zijn, gemakshalve uitgesplitst naar behandelende vaste (Tweede) Kamercommissie. Daarbij is de aandacht vooral gericht op annex I die de nieuwe initiatieven voor 2015 bevat.

Het kabinet is onder andere positief over de aankondiging van de Europese Commissie dat zij 'de partnerschapsbanden zal aanhalen met de lidstaten, de nationale parlementen, de regio's en de steden om de uitvoering van het bestaande beleid te verbeteren en de doeltreffendheid van maatregelen te vergroten'. Dit sluit aan bij de Nederlandse inzet om de rol van nationale parlementen in de EU te versterken en deze aanpak past tevens in het initiatief van Nederland en een aantal andere lidstaten om te komen tot een Europese Stedelijke Agenda.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het onderhavige programma worden de 23 initiatieven uiteengezet tot de verwezenlijking waarvan de Commissie zich in 2015 politiek verbindt. Het zwaartepunt van deze "to-dolijst" voor de komende twaalf maanden wordt gevormd door de grote thema's werkgelegenheid, groei en investeringen, overeenkomstig de tien prioriteiten van voorzitter Junckers' Politieke beleidslijnen.

De Europese Commissie wil in 2015 met name het volgende realiseren:

  • Een investeringsplan voor Europa: het vorige maand aangekondigde plan om de komende driejaar ten minste 315 miljard euro aan publieke en private investeringen in de reële economie vrij temaken, in wetgeving gieten.
  • Een ambitieus pakket voor de digitale interne markt: het kader creëren voor een dynamischedigitale economie en samenleving door het wettelijk kader op telecommunicatiegebied aan tevullen, de wetgeving inzake het auteursrecht te moderniseren, de regels voor online- en digitaal winkelen te vereenvoudigen voor consumenten, e-commerce te vergemakkelijken, de cyberveiligheid te verhogen en van digitalisering een horizontaal item te maken.
  • De eerste stappen in de richting van een Europese energie-unie: de energiezekerheidwaarborgen, de nationale energiemarkten verder integreren, de Europese energievraag beperkenen de energiemix koolstofarm maken.
  • Een rechtvaardigere benadering van fiscaliteit: een actieplan voor de inspanningen terbestrijding van belastingontwijking en fiscale fraude, omvattende maatregelen op EU-niveau om teevolueren naar een systeem waarin het land waar winsten worden gegenereerd ook het land vanbelasting is, en automatische uitwisseling van informatie over "tax rulings" en stabilisering van degrondslagen van de vennootschapsbelasting.
  • Een Europese agenda inzake migratie: een andere benadering van legale migratie ontwikkelenom van de EU een aantrekkelijke bestemming voor talent en vaardigheden te maken en hetbeheer van de migratiestromen naar de EU te verbeteren door middel van intensieveresamenwerking met derde landen, solidariteit tussen de lidstaten en bestrijding van mensenhandel.
  • Een diepere economische en monetaire unie: voortzetting van de inspanningen omeconomische stabiliteit te bevorderen en investeerders aan te trekken naar Europa.

Om meer draagvlak te creëren, heeft de Europese Commissie (EC) dit keer voor het eerst met het Europees Parlement en de lidstaten overlegd voordat zij haar werkprogramma presenteerde. De EC is van mening dat voorstellen enkel zin hebben als zij kans maken te worden goedgekeurd, aanvaard en effectief uitgevoerd, en dat steun van de medewetgevers daartoe een vereiste is.

bron persbericht Europese Commissie van 16 december 2014


Behandeling Raad

Op 9 september 2015 zal de 'Letter of Intent' van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement gezonden worden. Hierin zal informatie opgenomen worden over het werkprogramma 2016 van de Europese Commissie. De brief zal tijdens de Raad Algemene Zaken besproken worden. Het is de verwachting dat de Europese Commissie het werkprogramma 2016 eind oktober 2015 zal presenteren.

De Raad Algemene Zaken (RAZ) op 10 februari 2015

heeft gesproken over het Commissie Werk Programma (CWP) 2015 en de procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmeringen wetgevingsplanning. Voor het eerst werd de Raad door de Commissie betrokken bij de voorbereiding van het CWP.

De Raad heeft conclusies aangenomen over toekomstige betrokkenheid van de Raad bij de voorbereiding van het CWP en daarin onder meer gewezen op de noodzaak dat de Commissie de Raad tijdig en uitvoerig informeert. Nederland heeft zich hier met anderen sterk voor gemaakt. Van belang is dat de Raad tot een gemeenschappelijk standpunt komt ten aanzien van een procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning.

Tijdens de Raad ECOFIN van 26-27 januari 2015 heeft een korte gedachtewisseling plaatsgevonden over het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. In het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 wordt veel aandacht besteed aan financieel-economische onderwerpen. De Europese Commissie noemt als prioriteiten onder andere het investeringsplan voor Europa (Juncker-plan), versterking van de EMU governance, kapitaalmarktunie, regelgeving voor herstel en afwikkeling van financiële instellingen die geen bank zijn, het uitwisselen van informatie over belastingrulings en het aanpakken van belastingfraude en -ontwijking. Volgens de geannoteerde agenda ziet ook de Nederlandse regering als belangrijke onderwerpen voor komend jaar.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 16 december 2014 is kort gesproken over het Commissiewerkprogramma 2015 dat diezelfde dag door de Europese Commissie gepresenteerd werd. De kabinetsappreciatie van dat werkprogramma zal in januari aan het parlement worden gezonden aldus het verslag van deze Raad. Het voorzitterschap heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de Europese Commissie en het Europees Parlement over toekomstige meerjarige programmering en wetgevingsplanning. Naar aanleiding van deze besprekingen heeft deze Raad conclusies besproken waarmee de Raad haar bereidheid uitdrukt nader te willen onderhandelen met de twee andere instellingen om tot een interinstitutionele overeenkomst te komen voor jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning. Zoals bekend hecht het kabinet eraan dat in een dergelijke overeenkomst de onderlinge verhouding en samenwerking tussen de instellingen op een evenwichtige wijze worden vastgelegd, op een wijze die optimaal recht doet aan de taken en verantwoordelijkheden van alle instellingen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 december 2014 heeft de Voorzitter van de Europese Commissie het werkplan van 2015 gepresenteerd in het Europees Parlement. Op 15 januari 2015 zal het Europees Parlement stemmen over een resolutie inzake dit werkprogramma.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De commissie Europese Zaken van de Franse Assemblee Nationale heeft op 28 januari 2015 heeft op 28 januari 2015 een resolutie aangenomen over het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie waarin zij regaeren op de diverse intiatieven van de

Commissie.

Op 26 januari 2015 heeft de commissie Europese Zaken van de Tsjechische Senaat een resolutie aangenomen over het werkprogramma 2015 van de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 15 april 2015 heeft het Bureau van het Comité van de Regio's op advies van de stuurgroep subsidiariteit het werkprogramma 2015 subsidiariteit vastgesteld. De vijf voornaamste prioriteiten die gevolgd gaan worden zijn: kader voor de Energie Unie, Arbeidsmobiliteit, Migratieagenda, herziening van het besluitvormingsproces rondom genetisch gemanipuleerde organismen en het pakket over circulaire economie.

Het adviescollege toetsing Actal heeft op 19 januari 2015 een signaleringsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee zij die Kamer informeert over welke nieuwe initiatieven en REFIT-acties significante gevolgen kunnen hebben voor de regeldruk.

Actal laat in het begeleidende nieuwsbericht weten dat de brief totstandgekomen is mede op basis van input van diverse maatschappelijke organisaties.


Alle bronnen