E110076
Laatste revisie: 28-02-2012

E110076 - Werkprogramma 2012 voor de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 15 november 2011 haar werkprogramma voor 2012 en verder gepubliceerd, onder de titel 'Van een nieuw Europees elan naar tastbare resultaten'. Het werkprogramma staat in het teken van een duurzaam economisch herstel met nadruk op de ontwikkeling van groei en banen. De Commissie is voornemens in dat kader 129 initiatieven te publiceren in 2012. Daarenboven stelt zij een aantal initiatieven ter vereenvoudiging van regelgeving en verlichting van administratieve lasten voor.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2012 haar Europese prioriteiten uit het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie vastgesteld.

Europees

Op 5 december 2011 heeft de Eurocommissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie een toelichting gegeven op het op 15 november 2011 gepubliceerde werkprogramma 2012 van de Europese Commissie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)777 VOL. IPDF-document, d.d. 15 november 2011

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2012 haar Europese prioriteiten uit het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie vastgesteld.

Op 24 januari 2012 hebben enkele leden van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties een bijeenkomst met Eurocommissaris Kroes in de Tweede Kamer bijgewoond. Deze bijeenkomst stond in het teken van het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie.

Verschillende Eerste Kamercommissies hebben op 13 december 2011 prioriteiten geselecteerd uit het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie. Op 20 december 2011 zal de commissie voor Koninkrijksrelaties spreken over de selectie van prioritaire voorstellen uit het werkprogramma 2012.


Behandeling Tweede Kamer

De voorzitter van de commissie voor Europese Zaken heeft op 8 februari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer een lijst prioriteiten uit het Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie ter besluitvorming voorgelegd. Deze werd op 14 februari 2012 plenair goedgekeurd waarna een brief aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken werd verzonden.

Op 6 februari 2012 vond een notaoverleg plaats met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie.

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft op 27 januari 2012 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om met name de leden van de commissie voor Europes Zaken te informeren over welke voornemens van de Europese Commissie mogelijk gevolgen hebben voor de regeldruk in Nederland.

De commissie Europese Zaken heeft op 1 december 2011 gesproken met ruim 50 vertegenwoordigers van de Provinciale Staten die Europese Zaken in hun portefeuille hebben. De Tweede Kamerleden zijn zeer geïnteresseerd met welke Europese onderwerpen de Tweede Kamer, volgens de Statenleden, volgend jaar proactief aan de slag zou moeten gaan. De selectie van Europese prioriteiten voor 2012 wordt door de Tweede Kamer in januari vastgesteld.


Standpunt Nederlandse regering

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken stuurde op 16 december 2011 de kabinetsappreciatie van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 aan de Kamers. In deze kabinetsappreciatie valt onder andere te lezen dat de aanpak van de financieel-economische crisis voor het kabinet (net als voor de Europese Commissie) de hoogste prioriteit op EU-terrein vormt.

De Europese Commissie kent ook een hoge prioriteit toe aan het thema veiligheid en rechtvaardigheid. Het systeem van een Europa zonder interne grenzen alleen kan functioneren als 'de EU het nodige onderlinge vertrouwen kan garanderen', aldus de Commissie. Het kabinet is van mening dat het Commissieprogramma op dit terrein wel ambitieuzer had mogen zijn. Zo zou Nederland graag hebben gezien dat de Commissie op het gebied van wetgeving voor asiel- en migratie voor 2012 al rekening had gehouden met een herziening van de richtlijn gezinshereniging (2003/86), waarover onlangs een groenboek is gepubliceerd (zie E110072). Het kabinet zal hierover, alsmede over andere Nederlandse voornemens op dit terrein, nauw in contact blijven met de Europese Commissie en andere Lidstaten. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het werkprogramma staat in het teken van een duurzaam economisch herstel met nadruk op de ontwikkeling van groei en banen. De Commissie is voornemens in dat kader 129 initiatieven te publiceren in 2012. Daarenboven stelt zij een aantal initiatieven ter vereenvoudiging van regelgeving en verlichting van administratieve lasten voor.

De belangrijkste prioriteiten uit het werkprogramma voor het komende jaar zijn volgens de Commissie:

 • 1. 
  Bouwen aan een stabiel en verantwoordelijk Europa

De Commissie ziet de voltooiing van de hervorming van de financiële sector in 2012 als een van de belangrijkste doelstellingen van het programma. Zij legt daarbij een accent op de bescherming van investeerders en de bescherming van de overheidsinkomsten tegen bijvoorbeeld belastingparadijzen en btw-fraude.

 • 2. 
  Bouwen aan een Unie van duurzame groei en stabiliteit

Een aantal initiatieven zullen worden ontplooid die de interne markt nieuwe impulsen moet geven. Om de economische groei in Europa te stimuleren wordt onder andere ingezet op de voltooiing van de interne energiemarkt, het benutten van de kansen van moderne technologie en internet en het bevorderen van consumentenrechten en consumentenveiligheid. Ten aanzien van werkgelegenheid stelt de Commissie een gerichte aanpak van jeugdwerkloosheid voor en de bevordering van arbeidsmobiliteit. Initiatieven die zijn gericht op een duurzame toekomst betreffen maatregelen op gebied van energiebeleid en watervoorziening en de reductie van broeikasgasemissies. Tot slot zal er, onder de noemer 'een open Europa voor burgers', aandacht zijn voor onder meer asiel en cybercrime.

 • 3. 
  Een krachtige stem van Europa op het wereldtoneel

De Commissie benadrukt dat, om op het internationale toneel een substantiële invloed te kunnen uitoefenen, bevorderd moet worden dat Europa meer dan in het verleden met één stem spreekt. De Commissie zal steun blijven verlenen voor een vreedzame en welvarende ontwikkeling in het zuidelijke Middellandse Zeegebied en in haar oostelijke buurlanden. Zij streeft ook naar versterking van de internationale concurrentiekracht van Europa en zal een breed scala aan handelsovereenkomsten initiëren.


Behandeling Raad

Op 5 december 2011 heeft de Eurocommissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie een toelichting gegeven op het op 15 november 2011 gepubliceerde werkprogramma 2012 van de Europese Commissie.

Tijdens de RAZ wordt geen inhoudelijke discussie verwacht. Op korte termijn zullen de Eerste en Tweede Kamer een kabinetsappreciatie van het Commissie-werkprogramma ontvangen, mede met het oog op de vaststelling door beide Kamers van hun prioriteiten uit dat programma voor 2012.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Commissie Meijers heeft op 5 december 2011 een brief gestuurd aan de Eerste Kamer over het selecteren van prioritaire dossiers uit het Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie. De Commissie Meijers geeft aan dat volgens hen de volgende zes dossiers uit het Werkprogramma 2012 bij voorrang de aandacht vragen van de Eerste Kamer:

 • Next Generation of Border Checks: (1) Entry/Exit System (EES), (2) Registered

  Traveller Programma (RTP), (3) Amendment to the Schengen Borders Code;

 • Legal and technical framework for a European Terrorist Finance Tracking System

  (TFTS);

 • Revising the EU framework for data retention;
 • Draft negotiating Directives for visa facilitation and readmission agreements with

  some South Mediterranean Countries, in the framework of the dialogue for migration, mobility and security to be established with those countries;

 • Advancing Roma integration- First report of the European Commission;
 • Special Safeguards in criminal procedures for Suspected or Accused Persons who

  are vulnerable.


Alle bronnen