E100062
Laatste revisie: 13-01-2011

E100062 - Wetgevings- en werkprogramma 2011 van de Europese Commissie
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Op 27 oktober 2010 heeft de Europese Commissie haar wetgevings- en werkprogramma voor 2011 gepubliceerd.

Nationaal

Op 16 november 2010 hebben de vakcommissies van de Eerste Kamer hun prioriteiten bij de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) kenbaar gemaakt. Deze lijst werd op 30 november 2010 plenair vastgesteld.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)623 VOL. IPDF-document, d.d. 27 oktober 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Stafadvies Eerste Kamer slot-icoon

Na bespreking in het College van Senioren op 2 november 2010 is er een notitie slot-icoon verzonden aan alle Leden met de goedgekeurde procedure voor behandeling van het wetgevings- en werkprogramma 2011 van de Europese Commissie. Na bespreking in het College van Senioren worden de Europese prioriteiten van de Eerste Kamer tijdens de plenaire vergadering vastgesteld.


Behandeling Eerste Kamer

De vakcommissies van de Eerste Kamer hebben op 16 november 2010 hun Europese prioriteiten besproken.

Diezelfde dag vond er een gesprek plaats met de Eurocommissaris voor Institutionele Betrekkingen en Administratie. Leden van onder andere de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) van de Eerste Kamer en Europese Zaken van de Tweede Kamer gingen in gesprek over onder andere het wetgevings- en werkprogramma 2011 van de Europese Commissie.

Op 16 november 2010 hebben de vakcommissies van de Eerste Kamer hun Europese prioriteiten uit het WWP2011 kenbaar gemaakt aan de commissie ESO die deze meegenomen heeft in de bespreking met de Eurocommissaris voor Interinstitutionele Betrekkingen. Deze lijst met prioriteiten werd na bespreking in het College van Senioren op 30 november 2010 plenair vastgesteld door de Eerste Kamer. Deze lijst werd tevens per brief aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.


Behandeling Tweede Kamer

Diverse vaste commissies van de Tweede Kamer hebben op 13 december 2010 een notaoverleg gevoerd met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het wetgevings- en werkprogramma 2011 van de Europese Commissie.

Op 15 december 2010 heeft de commissie Europese Zaken een brief gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer met ter besluitvorming de lijst van prioritiare voorstellen uit het WWP 2011, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering. Op 16 december 2010 is de lijst met initiatieven van de Tweede Kamer plenair vastgesteld.

In de deze lijst zijn onder meer opgenomen de routekaart naar een koolstofarme economie, het luchthavenpakket, het witboek pensioenen, de herziening van de arbeidstijdenrichtlijn en de prijsstelling van geneesmiddelen. Van de 48 prioriteiten zijn bovendien tien voorstellen van een voornemen tot het plaatsen van een behandelvoorbehoud voorzien. Eén voorstel wordt voorgedragen voor een mogelijke subsidiariteitstoets: de herziening van de Europese tabaksrichtlijn.


Standpunt Nederlandse regering

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft op 30 november 2010 de kabinetsreactie op het Wetgevings- en Werkprogramma 2011 van de Europese Commissie naar de Kamers gestuurd.

In deel I van de kabinetsreactie wordt kort op de belangrijkste door de Commissie genoemde beleidsdoelstellingen ingegaan. In deel II wordt meer in detail stilgestaan bij de voorstellen uit de Annex van het Werkprogramma 2011 die volgens het kabinet van bijzonder belang zullen zijn voor Nederland.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Bron: persbericht Europese Commissie van 27 oktober 2010:

Geconfronteerd met de uitdagingen zonder weerga van de financiële en economische crisis, hebben de instellingen van de EU zich in 2010 bij machte getoond om veerkrachtig, besluitvaardig en solidair op te treden. Het is nu zaak het herstel duurzaam te maken. De Europese Commissie heeft een nieuw werkprogramma voor 2011 goedgekeurd, dat die doelstelling naar concrete acties vertaalt en haar vastberadenheid weerspiegelt om Europa weg te leiden uit de crisis en op weg te helpen naar een toekomst van welvarendheid, veiligheid en sociale rechtvaardigheid.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde met betrekking tot het nieuwe werkprogramma: "De Europese Unie is klaar om de uitdagingen aan te gaan, maar dat betekent niet dat we in veilige haven zijn. Het beleid moet de weerspiegeling zijn van onze voortdurende bezorgdheid om met de Europa 2020-strategie als uitgangspunt duurzame groei en werkgelegenheid tot stand te brengen, en moet worden geconcentreerd op initiatieven waarbij de EU voor een echte meerwaarde kan zorgen. Het vandaag goedgekeurde werkprogramma moet het herstel in het komende jaar en daarna consolideren. Ik stel vast dat de meningen over de grote prioriteiten voor Europa in belangrijke mate convergeren. Ik hoop dat dit op korte termijn politieke resultaten in het belang van de burgers zal opleveren." 

De prioriteiten voor 2011 kunnen onder vijf hoofdthema's worden gerangschikt:

 • De Europese sociale markteconomie wegleiden uit de crisis en duurzaam maken (voorbeelden: een wettelijk kader voor het beheer van bankencrisissen, voorstellen om de afnemers van financiële diensten beter te beschermen, en een verordening inzake ratingbureaus, met als oogmerk om de ambitieuze hervorming van onze financiële sector volgend jaar te voltooien)
 • De groei herstellen om banen te scheppen (voorbeelden: nieuwe mechanismen ter handhaving van het begrotingstoezicht, voorstellen om de concurrentiekracht van de ondernemingen in de EU, met name kmo's, te ondersteunen, een Europees energie-efficiëntieplan, in nauw overleg met de sociale partners uit te werken wetgevingsinitiatieven inzake de terbeschikkingstelling van werknemers en de arbeidstijden, een initiatief inzake "Social Business" (duurzaam zaken doen), verbetering van het kader voor de vennootschapsbelasting en de btw)
 • De burgerschapsagenda van rechten, vrijheid en justitie realiseren (voorbeelden: versterking van de consumentenrechten, een gemeenschappelijk referentiekader voor verbintenissenrecht, nieuwe wetgeving op het gebied van burgerbescherming, een programma voor geregistreerde reizigers en een nieuwe governancestructuur voor OLAF, het Bureau voor fraudebestrijding van de EU)
 • Het gewicht van Europa op het internationale toneel uitspelen (voorbeelden: de nieuwe Europese Dienst voor extern optreden ondersteunen, de 2020-groeidoelstellingen buiten de grenzen van de EU bevorderen en de ontwikkelingsbijstand van de EU verder verbeteren om de meest behoeftigen te bereiken)
 • Met de inputs van het EU-beleid een maximale impact bewerkstelligen (voorbeelden: een voorstel voor een nieuw meerjarig financieel kader, een slimme regelgeving vooropstellen en de termijn voor raadplegingen verlengen tot 12 weken)

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)623 VOL. I
  27 oktober 2010
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)623 VOL. II
  27 oktober 2010

Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 22 november 2010 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2011 gepresenteerd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering op 23 november 2010 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2011 gepresenteerd. Vervolgens heeft het Europees Parlement op 15 december 2010 een resolutie aangenomen waarin zij haar standpunten ten aanzien van het werkprogramma 2011 duidelijk maakt.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Commissie Meijers heeft op 1 december 2010 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met een selectie van dossiers uit het WWP 2011 die volgens de Commissie bij voorrang aandacht vragen van de Kamer. De brief is verstuurd ten behoeve van het notaoverleg dat op 13 december plaats zal vinden in de TK.

Op 7 december 2010 ontving de Kamer een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) met de selecte van de belangrijkste dossiers voor provincies en gemeenten in 2011. Onder andere de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Klimaat- en Energiebeleid komen voor op deze lijst.


Alle bronnen