E130050
Laatste revisie: 15-01-2014

E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese CommissieHet Werkprogramma van de Europese Commissie bevat een overzicht van de voorstellen die de Commissie naar verwachting in 2014 zal presenteren. Het document bevat onder meer een lijst met prioritaire onderwerpen waarvan de Commissie de wetgever verzoekt om deze met voorrang te behandelen. Het Werkprogramma 2014 is volgende de Commissie vooral gericht op het behalen van concrete resultaten en op de implementatie van reeds lopende initiatieven.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De Eerste Kamer heeft op 14 januari 2014 haar Europese prioriteiten uit het WP2014 van de Europese Commissie plenair vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 haar lijst met EU-prioriteiten vastgesteld. 

Europees

Het werkprogramma van de Europese Commissie 2014 werd tijdens de Raad Algemene Zaken op 19 november 2013 gespresenteerd. De lidstaten zijn het in grote lijnen eens met de prioriteiten die de Europese Commissie stelt en benadrukten dat groei, banen en concurrentievermogen de belangrijkste prioriteiten voor de EU blijven. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)739PDF-document, d.d. 22 oktober 2013

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 14 januari 2014 haar Europese prioriteiten uit het WP2014 van de Europese Commissie plenair vastgesteld.

Op 17 december 2013 heeft de commissie EUZA ingestemd met een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer waarin zij verzoeken de Europese prioriteiten van de Eerste Kamer plenair vast te stellen. 

Het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie wordt op 26 november 2013 geagendeerd in de betreffende vaste commissies van de Eerste Kamer.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2013 haar lijst met EU-prioriteiten vastgesteld.  

Het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie werd betrokken bij een algemeen overleg op 12 december 2013 voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken. 

Op 21 november 2013 vond een stakeholdersbijeenkomst plaats waarbij belanghebbende organisaties werden ingelicht over de Europese werkwijze van de Tweede Kamer. Een weergave van deze bijeenkomst zal worden betrokken bij het geplande algemeen overleg in december. 

Tijdens een procedurevergadering op 17 oktober 2013 besloot de commissie voor Europese Zaken dat de Tweede Kamer in de komende weken uit de lijst van voorziene EU-voorstellen haar Europese prioriteiten zal selecteren. Er zal dit jaar geen gesprek met een Europees Commissaris worden gepland maar de commissie hecht wel aan een bespreking met de minister van Buitenlandse Zaken tijdens het algemeen overleg Raad Algemene Zaken in december 2013. Evenals voorgaande jaren zullen stakeholders worden uitgenodigd voor een conferentie, eind november, over de Europese werkwijze en prioriteiten van de Tweede Kamer.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 22 november 2013 de kabinetsappreciatie van het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie aan de Kamers gestuurd. Na een korte algemene inleiding gaat de minister in op de voorstellen die in de ogen van het kabinet voor Nederland het meest van belang zijn, zoveel mogelijk uitgesplitst naar behandelende vaste Kamercommissie. De aandacht is vooral gericht op bijlage II, de opsomming van nieuwe initiatieven die de Europese Commissie in 2014 nog wil uitbrengen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Werkprogramma van de Europese Commissie bevat een overzicht van de voorstellen die de Commissie naar verwachting in 2014 zal presenteren. Het document bevat onder meer een lijst met prioritaire onderwerpen waarvan de Commissie de wetgever verzoekt om deze met voorrang te behandelen. Het Werkprogramma 2014 is volgende de Commissie vooral gericht op het behalen van concrete resultaten en op de implementatie van reeds lopende initiatieven.

Als voornaamste prioriteit voor het jaar 2014 noemt de Commissie het bevorderen van groei en werkgelegenheid, met als belangrijkste speerpunt de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het verbeteren van de toegang tot (bedrijfs-)krediet. Ook voorziet het Werkprogramma in de uitwerking van de bankenunie en de versterking van het economisch bestuur van de EMU.

Op het gebied van de buitenlandse betrekkingen van de Unie zal het zwaartepunt van de Commissie in 2014 liggen op het terrein van handel, waaronder de onderhandelingen over een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Ook zal de Commissie voorstellen doen op het gebied van vrede en veiligheid.

Tevens zal de commissie inzetten op snelle implementatie van het pakket maatregelen behorend bij het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 19 november 2013 heeft de Europese Commissie een toelichting gegeven op het gepubliceerde werkprogramma voor 2014. De prioriteiten van de Commissie groei, banen en de bankenunie werden door de Raad breed gedeeld. Nederland heeft tijdens de Raad aangegeven dat het programma een zekere fragmentatie in zich bergt, die voortkomt uit het feit dat elke commissaris zijn eigen wetgevingsagenda heeft. De Commissie zou holistischer te werk moeten gaan en in haar werkprogramma moeten reageren op de visie van nationale Parlementen, zoals in het geval van het Europees Openbaar Ministerie (EOM), waarvoor een "gele kaart" is uitgedeeld. Nederland heeft verder gesteld dat de Raad een grotere rol zou moeten hebben ten aanzien van de inhoud van het werkprogramma. Deze visie kreeg steun van een aantal andere lidstaten. In reactie gaf de Commissie aan het commentaar van de Raad graag mee te wegen in het Werkprogramma voor 2015. De prominente aandacht in het werkprogramma voor Gezonde Regelgeving (REFIT) ontving brede steun van de Raad.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De commissie Meijers stuurde op 13 november 2013 een aanbeveling aan de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) omtrent de selectie van prioritaire dossiers uit het werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. Een gelijkluidende aanbeveling is tevens verstuurd aan Eerste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie, Europese Zaken en Binnenlandse Zaken.


Alle bronnen