E150049
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-05-2024

E150049 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en dienstenDit voorstel voor een richtlijn betreffende de harmonisatie van regelgeving inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten moet bijdragen aan het beter functioneren van de interne markt en tegemoet komen aan de grote vraag naar toegankelijke producten en diensten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 1 maart 2016 nam de commissie VWS dit voorstel voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) op 16-17 juni 2016 werd het voortgangsverslag van dit voorstel behandeld.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)615PDF-document, d.d. 2 december 2015

rechtsgrondslag

Artikel 114, lid 1, VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Richtlijn 2019/882PDF-document werd op 7 juni 2019 gepubliceerd in Pb EU L 151/70. Lidstaten dienden uiterlijk op 28 juni 2022 aan de richtlijn te voldoen.

De implementatie van de richtlijn in nationale wetgeving is te laat.

Bron: stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2024


Behandeling Eerste Kamer

Op 1 maart 2016 nam de commissie VWS dit voorstel voor kennisgeving aan.

Op 16 februari 2016 besprak de commissie BiZa/AZ dit voorstel en besloot het voorstel niet in behandeling te nemen. Zij wenst het wel onder de aandacht van de commissie VWS te brengen

Dit voorstel was geprioritiseerd door de commissie BiZa/AZ in het werkprogramma van 2014.


Behandeling Tweede Kamer

Op 4 april 2018 stuurde de staatsscretaris van VWS een brief met de voortgang met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad.

Op 8 december 2017 stuurde de staatsscretaris van VWS een brief met de voortgang met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad.

Op 17 oktober 2017 stuurde de staatsscretaris van VWS een brief met de voortgang met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad.

Op 14 november 2016 stuurde de staatsscretaris van VWS een brief met de voortgang met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad.

Op 1 maart 2016 wordt het parlementair behandelvoorbehoud op de toegankelijkheidsrichtlijn officieel beëindigd in de Tweede Kamer.

Op 18 februari 2016 stuurde de voorzitter van de commissie EUZA een brief naar de Tweede Kamer voorzitter met het advies het parlementair behandelvoorbehoud te beëindigen. Hier zal de Tweede Kamer nog plenair over stemmen.

Op 17 februari 2016 sprak de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een algemeen overleg over het behandelvoorbehoud op de Toegankelijkheidsakte met de staatssecretaris van VWS.

Op 10 februari 2016 had de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport twee technische briefings over de toegankelijkheidsakte gepland door de ministerie van VWS en door Actal.

Op 5 januari 2016 stuurde de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken het advies naar de voorzitter om de regering te verzoek een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit voorstel. Dit advies is op 26 januari 2016 plenair voor kennisgeving aangenomen.

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2015 is gesproken over dit voorstel inzake een Europese Toegankelijkheidsakte, en de commissie heeft besloten tot het plaatsen van een behandelvoorbehoud.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 januari 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche over de richtlijn inzake de Europese toegankelijkheidsakte. Uit het fiche blijkt onder andere dat het kabinet de subsidiariteit van het voorstel in beginsel positief beoordeelt, mits vaststaat dat sprake is van een belemmering van de werking van de interne markt of belemmeringen in de toekomst waarschijnlijk zijn. Verschillen tussen lidstaten inzake de toegankelijkheid van producten en diensten kunnen zodanig zijn dat zij leiden tot barrières in de grensoverschrijdende handel, meer rechtsonzekerheid en hogere transactiekosten. Dit kan bedrijven ervan weerhouden te investeren in nieuwe en meer innovatieve toegankelijke producten en diensten. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de regelgeving rond de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten die voor zover bekend geen problemen opleveren op de interne markt.

Het kabinet beoordeelt de proportionaliteit van het voorstel niet zonder meer positief. Voordat een definitief oordeel over proportionaliteit kan worden gegeven is het nodig antwoorden te verkrijgen op de eerder in dit fiche opgenomen vragen.

Daarnaast is het kabinet van mening dat Artikel 114, lid 1, VWEU als rechtsgrondslag kan worden gebruikt, mits vaststaat dat sprake is van een belemmering van de werking van de interne markt of belemmeringen in de toekomst waarschijnlijk zijn.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel voor een richtlijn betreffende de harmonisatie van regelgeving inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten moet bijdragen aan het beter functioneren van de interne markt en tegemoet komen aan de grote vraag naar toegankelijke producten en diensten. De Europese Commissie verwacht dat door de vergrijzing van de bevolking het aantal burgers met een handicap of functionele beperking nog aanzienlijk zal toenemen. Harmonisatie vindt plaats met behulp van algemene beginselen die gebaseerd zijn op het principe "ontwerpen voor iedereen". De voorgestelde richtlijn helpt de lidstaten ook hun verplichtingen uit hoofde van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap na te komen, aldus de Europese Commissie.

De lidstaten worden verplicht erop toe te zien dat de in de richtlijn opgesomde producten en diensten voldoen aan in de bijlagen nader uitgewerkte toegankelijkheidseisen. Onder deze producten vallen onder meer computerapparatuur, geldautomaten, kaartautomaten, incheckautomaten en eindapparatuur met geavanceerde computerfuncties met betrekking tot telefoniediensten en audiovisuele mediadiensten. Onder de diensten vallen onder andere telefoniediensten, audiovisuele mediadiensten, diensten voor personenvervoer met vliegtuig, bus, trein en over water, bankdiensten, elektronische boeken en elektronische handel. De richtlijn is ook van toepassing op bepaalde overheidsopdrachten en concessies, de opstelling en uitvoering van bepaalde (overheids)programma's, aanbestedingsprocedures voor het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, alsmede op vervoersinfrastructuur. De toegankelijkheidseisen moeten ook gaan gelden voor kleine ondernemingen, maar in overeenstemming met het beginsel "denk eerst klein' zijn vrijwaringsclausules opgenomen om markdeelnemers te beschermen tegen onevenredige lasten.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) op 16-17 juni 2016 werd het voortgangsverslag van dit voorstel behandeld.

Dit voorstel is door de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) behandeld op 7 maart 2016.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op april 2016 heeft het Europees Parlement een notitie gepubliceerd van een initiele beoordeling van een Impact Assessmenrt van de Europese Commissie inzake de Europese toegankelijkheidsakte.

Op 2 februari 2016 is Robert Rochefort van de ALDE-fractie aangewezen als de rapporteur voor dit dossier.

De commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) zal de eerstverantwoordelijke commissie zijn bij de behandeling van dit voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 3 februari 2016 heeft de Roemeense Senaat een opinie in het kader van de politieke dialoog gestuurd naar de Europese Commissie inzake de toegankelijkheidsakte.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen