Uitvoering EU-Richtlijnen (21.109); brief van de minister van BuZa inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2023 (EK, AH). .

1 mei 2023
hoort bij ... E220002 - Voorstel voor een richtlijn tot instelling van een algemeen minimumbelastingniveau voor multinationale groepen in de Unie
E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie
E170027 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen inzake de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector
E170022 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen
E160021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan
E160011 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren
E160001 - Voorstellen inzake de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen door middel van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)
E150049 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
E120047 - Voorstel voor richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen

Bijlagen