E220011
Laatste revisie: 11-04-2023

E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassenOp 5 april 2022 heeft de Europese Commissie een voorstelPDF-document gepresenteerd om gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) strenger te controleren. Het voorstel betreft de herziening van de huidige verordening gefluoreerde broeikasgassen (EU 517/2014). Deze herziening moet in het licht worden gezien van de Europese Green Deal en van het Europese Actieplan. Dit voorstel zal er ook toe bijdragen, de emissies tegen 2030 met minstens 55% terug te dringen en Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 13 september 2022 namen de commissies het antwoord van de Europese Commissie voor kennisgeving aan.

Europees

Op 16 januari 2024 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over de verordening.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2022)150PDF-document, d.d. 5 april 2022

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 7 februari 2024 is de verordening (2024/573PDF-document) gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. De verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 september 2022 namen de commissies het antwoord van de Europese Commissie voor kennisgeving aan.

Op 9 augustus stuurde de Europese Commissie een antwoord (36.122, D) op de brief met vragen van 21 juli 2022.

Op 5 juli 2022 namen de commissies het antwoord van de minister voor Klimaat en Energie voor kennisgeving aan.

Op 30 juni 2022 stuurde de minister voor Klimaat en Energie een antwoord op de vragen van de commissies. Op 1 juli 2022 werd het verslag schriftelijk overleg (36.122, C) vastgesteld. De commissies bespreken het antwoord op 5 juli 2022.

Op 21 juni 2022 is de brief met vragen (36.122, B) verstuurd aan de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog.

Op 16 juni 2022 is de brief met vragen verstuurd aan de minister voor Klimaat en Energie.

Op 7 juni 2022 leverde de fractie van GroenLinks (Kluit), gezamenlijk met PvdA en PvdD, inbreng voor schriftelijk overleg.

Op 24 mei 2022 besloten de commissies EZK/LNV en IWO het voorstel in behandeling te nemen en op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 mei 2022 ontving de Kamer het BNC-fiche (36.122, A) over het voorstel. Het kabinet verwelkomt het voorstel en stelt dat het goed aansluit bij de EU klimaatambitie van tenminste 55% in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050.

Het kabinet oordeelt de bevoegdheid van de EU als positief. De rechtsgrondslag van het voorstel (192.1 VWEU) maakt de EU bevoegd de activiteiten vast te stellen om de doelstellingen uit artikel 191 VWEU te verwezenlijken. Deze doelstellen gaan onder andere over het behoud, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en de bescherming van de gezondheid van de mens. Dit is tevens de grondslag van de huidige verordening gefluoreerde broeikasgassen. Daarnaast is er op het gebied van milieu sprake van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4.2. sub e. VWEU).

Door het grensoverschrijdende karakter van de klimaatproblematiek kunnen de doelstellingen niet door lidstaten alleen worden verwezenlijkt. Vandaar dat het het kabinet een positief oordeel heeft ten aanzien van subsidiariteit van het voorstel. Daarbij heeft de EU ook als geheel een plicht om te voldoen aan de internationale regels van het Montreal Protocol die toezien op het reduceren van broeikasgassen. Daarom vindt het kabinet het ook logisch om op EU-niveau op te treden om aan die doelstelling te voldoen.

Het kabinets geeft ook de proportionaliteit van het voorstel een positief oordeel. Het voorstel zet de bestaande regelgeving voort en de voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om te blijven voldoen aan internationale verplichtingen. De toegevoegde administratieve lasten voor de industrie zijn beperkt en in verhouding tot het doel. Het voorstel gaat daarom ook niet verder dan noodzakelijk.

Er wordt verwacht dat een meerderheid van de ldistaten het voorstel positief zal ontvangen. Er zullen mogelijk wel verschillen in ambitieniveau zijn tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten. De positie van het Europees Parlement is nog onbekend. Het EP heeft wel de Europese Commissie voorafgaand aan de COP26 gevraagd om een ambitieuze herziening van de huidige verordening over gefluoreerde broeikasgassen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 5 april 2022 heeft de Europese Commissie een voorstelPDF-document gepresenteerd om gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) strenger te controleren. Het voorstel betreft de herziening van de huidige verordening gefluoreerde broeikasgassen (EU 517/2014). Deze herziening moet in het licht worden gezien van de Europese Green Deal en van het Europese Actieplan. Dit voorstel zal er ook toe bijdragen, de emissies tegen 2030 met minstens 55% terug te dringen en Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Het aandeel F-gassen op de totale broeikasgasemissie in Europa is ongeveer 2,5%. Het voorstel met aangescherpte regels voor F-gassen behelst ambitieuzere doelen om F-gasemissies verder terug te dringen, een betere handhaving en uitvoering, een uitgebreidere monitoring en een verbetering van rapportage om bestaande lacunes op te vullen om de kwaliteit van processen en gegevens voor de naleving te verbeteren.

Daarnaast is het doel om de Europese regelgeving volledig in overeenstemming te brengen met het Montreal Protocol ter bescherming van de ozonlaag, in het bijzonder het Kigali Amendement inzake Fluorkoolwaterstoffen (HFK's). HFK's zijn de belangrijkste groep F-gassen waarvan de emissies van invloed zijn op het klimaat. De Europese Commissie stelt een uitfasering voor van de HFK's in Europa, met behulp van een quotumregeling. Hierbij worden de hoeveelheden HFK's die ondernemingen jaarlijks in Europa mogen invoeren of produceren, en dus in de handel mogen brengen, geleidelijk gereduceerd.


Behandeling Raad

Tijdens de Milieuraad van 20 december 2022 (21.501-08, I) gaf het Tsjechisch voorzitterschap informatie over de voortgang van de onderhandelingen van de verordening over gefluoreerde broeikasgasssen. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, spraken steun uit voor het hooghouden van het ambitieniveau. Enkele andere lidstaten spraken hier zorg over uit.

Op 5 april 2022 heeft de Europese commissie het voorstel gepubliceerd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 januari 2024 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over de verordening.

Op 30 maart 2023 nam het Europees Parlement amendementenPDF-document aan voor het voorstel over gefluoreerde broeikasgassen.

Op 1 februari 2023 publiceerde de commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) een opiniePDF-document voor het voorstel.

Op 10 oktober 2022 publiceerde de commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement een ontwerpverslagPDF-document van het voorstel.

De commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Budget (BUDG), Economische en monetaire Zaken (ECON), Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Vervoer en toerisme (TRAN), Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en Juridische zaken (JURI) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 5 juli 2022 stuurde de Roemeense Senaat een opiniePDF-document in het kader van een politiek dialoog naar de Europese Commissie over het voorstel.

Op 27 juni 2022 diende het Bulgaarse Parlement een subsidiariteitsbezwaarPDF-document in over de EU-verordening gefluoreerde broeikasgassen.

Op 15 juni 2022 stuurde de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document in het kader van een politiek dialoog naar de Europese Commissie over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen