E160041
Laatste revisie: 30-01-2017

E160041 - Werkprogramma 2017 van de Europese CommissieOp 25 oktober 2016 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2017 gepresenteerd. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 17 januari 2017 heeft de commissie EUZA kennis genomen van de prioriteitenlijst en deze doorgeleid naar de plenaire vergadering. Het Europees Werkprogramma 2017PDF-document van de Eerste Kamer is zonder stemming aangenomen.

Europees

Op 25 oktober 2016 heeft de Europese Commissie het werkprogramma voor 2017 gepresenteerd.  


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017: Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt

document Europese Commissie

COM(2016)710PDF-document, d.d. 25 oktober 2016

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 januari 2017 heeft de commissie EUZA kennis genomen van de prioriteitenlijst en deze doorgeleid naar de plenaire vergadering.

Het Europees Werkprogramma 2017PDF-document van de Eerste Kamer is zonder stemming aangenomen.

De verschillende commissies van de Kamer stelden hun prioriteiten uit het Werkprogramma van het Europees Werkprogramma voor 2017 op 13 en 20 december 2016 vast.  

Op 8 november 2016 stelde de commissie EUZA een conceptmemo voor de College van Senioren vast, met de planning voor het vaststellen van een prioritaire selectie van het Europees Werkprogramma voor 2017.

Op 25 oktober 2016 stuurde de Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie een briefPDF-document naar de Eerste Kamer met het Europees werkprogramma voor 2017.


Behandeling Tweede Kamer

Op 20 december 2016 stelde de Tweede Kamer de lijst met prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 vast. 

Op 8 december 2016 hield de commissie EUZA een gesprek met Eerste Vice-President van de Europese Commissie Frans Timmermans over het Werkprogramma 2017 van de Europese Commissie. 


Standpunt Nederlandse regering

Op 18 november 2016 stuurde de regering een kabinetsappreciatie over het werkprogramma 2017 van de Europese Commissie. Na een korte algemene inleiding word ingegaan op de voorstellen die in de ogen van het kabinet voor Nederland het meest van belang zijn, gemakshalve uitgesplitst naar behandelende vaste (Tweede) Kamercommissie. Daarbij is de aandacht vooral gericht op annex I die de nieuwe initiatieven voor 2017 bevat.

Het kabinet is mede positief over het aangekondigde voornemen van de Commissie sterker in te zetten op de naleving van Europese wet- en regelgeving door de lidstaten. Dat geldt evenzeer voor de aankondiging van de Commissie om structurele ondersteuning te geven aan lidstaten om tot een investeringsvriendelijke omgeving te komen. Dit voornemen past bij de inzet van het kabinet op het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig openbaar bestuur in de lidstaten (better governance).

Het kabinet verwelkomt onder andere voorstellen inzake versterking van de interne markt, inclusieve groei en een ambitieuze Europese handelsagenda die de Europese normen en waarden respecteert. Op het terrein van migratiebeleid blijft het kabinet zich inzetten voor een duurzame aanpak van de huidige vluchtelingen- en migratie problematiek. Dat vereist een geïntegreerde benadering. Dit komt volgens het kabinet in de tekst van het werkprogramma goed tot uitdrukking. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 25 oktober 2016 heeft de Europese Commissie haar Werkprogramma voor 2017 gepresenteerd. Het werkprogramma voor dit jaar bevat 21 nieuwe en 18 Refit-voorstellen die de bestaande EU-wetgeving moeten verbeteren en moeten waarborgen dat de regels geschikt zijn om het doel ervan te verwezenlijken. 

De volgende 21 nieuwe initiatieven zullen aan bod komen, onderverdeeld in tien thema's:

 • 1) 
  Ter bevordering van werkgelegenheid, groei en investeringen komt de Commissie met voorstellen voor een jongereninitiatief, een actieplan voor de circulaire economie en een nieuw meerjarig financieel kader; 
 • 2) 
  Beoordeling van de digitale eengemaakte markt; 
 • 3) 
  Uitvoering van de strategie voor de energie-unie door werk te maken van voertuigen met geringe emissies en mobiliteit; 
 • 4) 
  Verdieping van de interne markt door de internemarktstrategie, de ruimtevaartstrategie voor Europa en het actieplan kapitaalmarktenunie uit te voeren en voorstellen voor een eerlijker belasting op ondernemingen te presenteren;
 • 5) 
  Hervorming van de EU-27 en de versterking van de Economische en Monetaire Unie komen en we zullen een Europese pijler van sociale rechten voorstellen;
 • 6) 
  "Handel voor iedereen"-strategie uitvoeren, handelsbesprekingen met onze partners blijven voeren en onze handelsbeschermingsinstrumenten versterken;
 • 7) 
  De Commissie blijft een veiligheidsunie nastreven om terrorisme te bestrijden en zullen de diverse regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy op elkaar afstemmen;
 • 8) 
  Uitvoering van de Europese migratieagenda;
 • 9) 
  Europees defensieactieplan, met een Europees defensiefonds, en de Commissie en de hoge vertegenwoordiger zullen een EU-strategie voor Syrië vaststellen en uitvoering geven aan de integrale EU-strategie en het strategisch partnerschap Afrika-EU;
 • 10) 
  De Commissie zal de bestaande wetgeving aanpassen aan de bepalingen van het Verdrag inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, en we zullen de democratische legitimiteit van de bestaande procedures voor het vaststellen van bepaalde secondaire EU-handelingen beoordelen. Ten slotte zal de Commissie krachtiger aansturen op handhaving van het EU-recht.

Veel van de kerninitiatieven die de Commissie volgend jaar zal presenteren, vloeien voort uit de Refit-beoordelingen voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. De Commissie wil met deze initiatieven bestaande wetgeving verbeteren en bijwerken, zodat de doelstellingen ervan ook in de toekomst doeltreffend, zonder onnodige lasten, kunnen worden verwezenlijkt. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 25 oktober 2016 heeft het Europees Parlement plenair debat gevoerd over het werkprogramma van de Europese Commissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen