Europese Raad (21.501-20); brief regering; Verslag Europese Raad van 17 en 18 december 2015 (TK, 1072). .

18 december 2015
hoort bij ... E150047 - Voorstel voor een verordening inzake de Europese Grens- en Kustwacht en tot intrekking van verordening (EG) Nr. 2007/2004, verordening (EG) Nr. 863/2007 en raadsbesluit 2005/267/EG
E150046 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) 562/2006 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen
E150045 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding
E150044 - Commissiemededeling inzake de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda: EU actieplan tegen de illegale handel in en het gebruik van vuurwapens en explosieven
E150043 - Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen
E150042 - Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
E150041 - Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel
E150040 - Voorstel voor een verordening betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten in de interne markt
E150039 - Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten
E150029 - Commissiemededeling: Stappen naar de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie
E150026 - Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie
E150025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen
E150024 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie
E150013 - De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa
E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bijlage