E150046
  ruit icoon
Laatste revisie: 20-11-2017

E150046 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) 562/2006 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzenHet voorstel maakt deel uit van het derde in 2015 uitgebrachte Europese migratiepakket. Deze maatregelen zijn met name gericht op de versterking van de bewaking van de Europese buitengrenzen, die als doel hebben migratie doeltreffender te beheren, de interne veiligheid van de Europese Unie te versterken en het vrije verkeer van personen te waarborgen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Tijdens de commissievergadering I&A/JBZ op 2 februari 2016 gaf de fractie van GroenLinks aan inbreng voor schriftelijk overleg inzake dit voorstel en het voorstel inzake de Europese grens- en kustwacht te zullen leveren op 9 februari 2016. De fractie besloot uiteindelijk alleen vragen te stellen over de Europese grens- en kustwacht.

Europees

Op 18 maart 2017 werd verordening(EU) 2017/458 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L74/1PDF-document).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)670PDF-document, d.d. 15 december 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 18 maart 2017 werd verordening(EU) 2017/458 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L74/1PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

Op 9 februari 2016 zou de fractie van Groenlinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering leveren naar aanleiding van dit voorstel en het voorstel over de Europese grens- en kustwacht. Op 10 februari 2016 gaf de fractie van Groenlinks aan enkel vragen te stellen over de Europese grens- en kustwacht.

De commissie I&A/JBZ besloot op 19 januari 2016 dit voorstel in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg met betrekking tot dit voorstel en de kabinetsappreciatie hiervan d.d. 8 januari 2016 zal worden geleverd op 9 februari 2016 door de fractie van GroenLinks.

De commissie I&A/JBZ zal naar verwachting op 19 januari 2016 bepalen welke Commissievoorstellen uit het Europese migratiepakket van 15 december 2015 zij in het bijzonder in procedure wenst te nemen.

De commissie I&A/JBZ behandelde dit voorstel op 22 december 2015 en besloot de procedure aan te houden.


Behandeling Tweede Kamer

De woordvoerders Migratie en Asiel voeren een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van V&J over het pakket met dertien voorstellen dat de Europese Commissie op 15 december jl. gepubliceerd heeft. De reactietermijn voor dit schriftelijk overleg liep af op 4 februari 2016.


Standpunt Nederlandse regering

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stuurde op 8 januari 2016 een kabinetsappreciatie van het grenzenpakket dat op 15 december 2015 door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Uit de appreciatie blijkt onder andere dat het kabinet een positieve grondhouding heeft ten aanzien van deze aanpassing van de Schengengrenscode. Een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet is het behoud van passagiersmobiliteit en het tegengaan van lange wachtrijen, waarbij een goede balans moet zijn tussen de veiligheid en de mobiliteit van de reizigers.

Het kabinet acht het van belang dat nader wordt uitgewerkt in welke gevallen over kan worden gegaan op gerichte controles, met name wat betreft de wijze waarop de risicoanalyse moet worden uitgevoerd om te verzekeren dat er geen veiligheidsrisico ontstaat doordat controles niet systematisch worden uitgevoerd.

De Commissie heeft gekozen voor een specifieke en gerichte aanpassing van de Schengengrenscode en dit voorstel komt verder voort uit de Raadsconclusies van 9 en 20 november 2015, waarin expliciet is verzocht om deze stappen. Bovendien is in de uitwerking sprake van een balans tussen eigen verantwoordelijkheden van de lidstaten en de Europese dimensie, waarbij verscheidene mogelijkheden overeind blijven voor lidstaten om af te wijken van de systematische controles.

Het kabinet heeft een positief oordeel over de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel. Het voorstel voor de aanpassing van de Schengengrenscode heeft als rechtsbasis artikel 77 lid 2 onder b VWEU, hetgeen het kabinet ondersteunt. De Commissie geeft aan dat het voorstel geen gevolgen heeft voor het EU-budget.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel maakt deel uit van het derde in 2015 uitgebrachte Europese migratiepakket. Deze maatregelen zijn met name gericht op de versterking van de bewaking van de Europese buitengrenzen, die als doel hebben migratie doeltreffender te beheren, de interne veiligheid van de Europese Unie te versterken en het vrije verkeer van personen te waarborgen.

Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie de veiligheid binnen het Schengengebied te vergroten door een specifieke wijziging aan te brengen in de Schengengrenscode, die verplichte systematische controle van EU-burgers aan de land-, zee- en luchtbuitengrenzen mogelijk maakt. Op grond van risicobeoordelingen kunnen lidstaten in uitzonderingssituaties op sommige doorlaatposten gerichte controles invoeren.

Door gebruik te maken van databases zoals het Schengeninformatiesysteem, de Interpoldatabase van gestolen en verloren reisdocumenten en de relevante nationale systemen zullen EU-burgers verplicht worden gecontroleerd zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het EU-grondgebied en wordt nagegaan of personen een dreiging vormen voor de openbare orde en de interne veiligheid. Wanneer een gecontroleerde persoon geen risico uitmaakt, wordt de controle niet geregistreerd en worden diens gegevens niet verder verwerkt.


Behandeling Raad

Raad Algemene Zaken 7 maart 2017

Tijdens de Raad hebben de ministers dit voorstel voor een verordening aangenomen. Het Europees Parlement en de Raad moeten de aangenomen verordening ondertekenen, waarna het zal worden gepubliceerd in het EU Publicatieblad.

JBZ-Raad 8-9 december 2016

Tijdens de JBZ-Raad van 8-9 december 2016 deelde het Voorzitterschap mee dat de mede-wetgevers in de triloog een politiek akkoord hebben bereikt. Het VZ geeft aan dat het voorstel eind maart/ begin april in werking kan treden.

JBZ-Raad 13-14 oktober 2016

Tijdens de Raad werd er een voortgangsverslag besproken inzake IT-maatregelen voor grensbewaking. Daarnaast informeerde het voorzitterschap de Raad over de voortgang van de triloog met het Europees Parlement inzake dit voorstel.

JBZ-Raad 25 februari 2016

Tijdens de Raad werd er een oriënterend debat gehouden over de ontwerpverordening. Tijdens deze bijeenkomst is er een algemene benadering bereikt.

Informele JBZ-Raad 25-26 januari 2016

Tijdens de Raad werd dit voorstel samen met de andere voorstellen uit het Grenzenpakket door de ministers besproken.

Europese Raad 17-18 december 2015

Tijdens de Raad hebben de regeringsleiders gesproken over de voorstellen inzake de Europese grenswacht, waarbij de Raad van Ministers wordt opgeroepen tot een positiebepaling op het voorstel voor een Europese grens- en kustwacht te komen tijdens het Nederlandse voorzitterschap. Daarover hebben ze conclusies aangenomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 oktober 2016 zal het Europees Parlement hier naar verwachting plenair over debatteren.

Op 21 juni 2016 heeft de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement hierover gestemd.

Op 15 december 2015 heeft de Europese Commissie het grenzenpakket gepresenteerd in het Europees Parlement. De fracties hadden te tijde van de presentatie nog niet de kand gehad om het voorste te bestuderen, maar over het algemeen is de indruk dat een meerderheid de intentie van de Commissie zal steunen. Zorgen werden wel geuit ten aanzien van de proportionaliteit van de voorstellen, voornamelijk wanneer dit raakt aan fundamentele rechten, alsook met betrekking tot bescherming van de nationale soevereiniteit.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het Portugees Parlement heeft op 9 maart 2016 een opinie in het kader van politieke dialoog ingediend.

De Italiaanse Senaat heeft op 9 maart 2016 een resolutie vastgesteld inzake dit voorstel.

Het Tsjechische Parlement heeft op 12 februari 2016 een opinie in het kader van politieke dialoog naar de Europese Commissie verstuurd.

De deadline voor het indienen van eventuele subsidiariteitsbezwaren is 15 maart 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Commissie Meijers heeft op 8 november 2017 haar reactie op het regeerakkoord 2017-2021 aan de Kamer gestuurd waarin zij haar opinie geeft op de verschillende Europese onderwerpen die in het regeerakkoord aan bod komen. Onderhavig dossier heeft een link met het onderwerp 'Europese buitengrenzen' in de notitie van Commissie Meijers.


Alle bronnen