E150024
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-03-2019

E150024 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatieDeze ontwerpverordening, een van de eerste en meeste urgente voorstellen die de Europese Commissie op 30 september 2015 heeft gepresenteerd als onderdeel van haar actieplan voor een kapitaalmarktunie (zie E150026), wijzigt de kapitaalvereisten voor securitisaties. Het voorstel moet leiden tot een securitisatiekader dat eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd is en dat onderworpen wordt aan passend toezicht.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 15 december 2015 heeft de minister van Financiën een antwoordbrief gestuurd op de vragen van de commissies FIN, EUZA en EZ inzake de kapitaalmarktunie (E150025, E150026). De commissies bespraken het antwoord van de minister op 22 december 2015 en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 15 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU en verordeningen (EG) Nr 1060/2009, (EU) No 648/2012

document Europese Commissie

COM(2015)472PDF-document, d.d. 30 september 2015

rechtsgrondslag

Artikel 114 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 28 december 2017 werd verordening (EU) 2017/2402PDF-document gepubliceerd in Pb EU L 347/35. De verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 december 2015 heeft de minister van Financiën een antwoordbrief gestuurd op de vragen van de commissies FIN, EUZA en EZ inzake de kapitaalmarktunie (E150025, E150026). De commissies bespraken het antwoord van de minister op 22 december 2015 en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

De brief met vragen aan de minister van Financiën over de voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie, waaronder bovenstaand voorstel, de verordening over prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (E150025) en het Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie (E150026), is verstuurd op 4 december 2015.

Op 1 december 2015 is schriftelijke inbreng geleverd op de Europese Commissievoorstellen inzake de Kapitaalmarktunie (zie ook E150025 en E150026).

Tijdens de gecombineerde vergadering op 10 november 2015 is afgesproken dat de gelegenheid wordt geboden om op 1 december 2015 schriftelijke inbreng te leveren over de verordeningen inzake prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (E150025) en gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie.

De commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken hebben de twee verordeningen inzake het Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (zie E150025) met de kabinetsappreciatie besproken tijdens een gecombineerde vergadering op 10 november 2015.

De commissie voor Financiën besprak op 13 oktober 2015 de procedure voor behandeling van de drie voorstellen inzake de kapitaalmarktunie (zie naast dit voorstel ook E150025 en E150026). De commissie besloot de kabinetsappreciatie af te wachten teneinde die te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie Financiën heeft het voorstel op 6 oktober 2015 geselecteerd uit de wekelijkse lijst met voorstellen van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 juni 2018 stuurde de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over wijzigingen in de gedelegeerde regelgeving op het gebied van verzekeraars en herverzekeraars.

Op 2 december 2015 is het voorstel betrokken bij een algemeen overleg over de Eurogroep en Ecofinraad. Op 3 december 2015 is over de ingediende moties gestemd.

De commissie Financiën heeft op 26 november 2015 vragen gesteld aan de minister van Financiën over het BNC-fiche inzake het voorstel voor een verordening. De minister van Financiën heeft op 1 december 2015 geantwoord, zoals opgenomen in het verslag van 2 december 2015.

De commissie Financiën heeft op 18 november 2015 besloten de commissiemededeling inzake de opbouw van de kapitaalmarktunie (E150026) en de daaruit voortvloeiende wetsvoorstellen over securitisaties en prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (E150025) te betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg.

Op 5 november 2015 hebben de commissies Financiën en Europese Zaken tijdens een algemeen overleg vragen gesteld aan de minister van Financiën over de voorstellen voor een Kapitaalmarktunie.

De commissie voor Financiën heeft op 7 oktober 2015 de procedure voor behandeling besproken van de mededeling en de twee daarbij behorende wetgevingsvoorstellen voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen(E150025) en de Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie (E150026). De commissie besloot de minister van Financiën te verzoeken om een kabinetsappreciatie van het gehele actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie en de daarbij behorende EU- wetgevingsvoorstellen aan de Tweede Kamer toe te sturen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 6 november 2015 heeft de minister van Buitenlandse Zaken een BNC-fiche aan de Kamer gestuurd over de verorderingen inzake het Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties en prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. De Nederlandse regering heeft na de financiële crisis al enige maatregelen genomen om securitisaties beter te reguleren. De nieuwe commissievoorstellen voegen volgens het kabinet hieraan toe door de economie financieel te ondersteunen en risico's beter te verspreiden. Het kabinet noemt als aandachtspunten bij de voorstellen:

  • duidelijke omschrijving van de STS-criteria
  • aanpassing van de kapitaaleisen voor verzekeraars
  • inrichting van het toezicht door een goede balans tussen marktpartijen en toezichthouders
  • het nieuwe Bazelse raamwerk en externe beoordelingen
  • het eventueel toevoegen van synthetische securitisaties en bestaande (retentie)eisen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze ontwerpverordening, een van de eerste en meeste urgente voorstellen die de Europese Commissie op 30 september 2015 heeft gepresenteerd als onderdeel van haar actieplan voor een kapitaalmarktunie (zie E150026), wijzigt de kapitaalvereisten voor securitisaties. Securitisatie is het proces waarbij een financieel instrument wordt gecreëerd, gewoonlijk door een kredietverstrekker zoals een bank, door het bundelen van activa voor verkoop aan beleggers. Dit vergemakkelijkt de toegang tot een groter aantal beleggers, waardoor de liquiditeit stijgt en kapitaal van banken vrijkomt voor nieuwe leningen. Het huidige securitisatiekader is gebaseerd op de standaarden van het Comité van Bazel voor het bankentoezicht, waarin geen verschil wordt gemaakt tussen eenvoudige, gestandaardiseerde en transparante securitisatie (STS) versus andere complexe, ondoorzichtige transacties. Om de securitisatieverordening een duurzame basis te geven en deze tot een efficiënt instrument te maken voor financiering en risicomanagement, stelt de Commissie voor om de aangepaste standaarden inzake kapitaalberekeningen van het Comité van Bazel in de verordening op te nemen en om de herijking van STS securitisaties te introduceren. Dit moet leiden tot een securitisatiekader dat eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd is en dat onderworpen wordt aan passend toezicht.

Op 15 maart 20-19 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Behandeling Raad

De Europese Raad heeft op 20 november 2017 twee resoluties aangenomen (2015/0225 (COD)PDF-document en 2015/0226 (COD)PDF-document) inzake de secuturisatie markt in Europa.

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over het actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie (E150026) en securitisatie.

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie besproken (zie ook:E150025 en E150026).

Het voorstel voor een verordening inzake securitisatie is samen met de verordening inzake prudentiële vereisten (zie E150025) besproken tijdens de ECOFIN-raad van 8 december 2015.

Op 6 oktober 2015 heeft de Raad voor Economische en Financiële Zaken gesproken over het actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie en aangegeven dat er snel vooruitgang geboekt zal worden met het voorstel over securitisatie. De verwachting is dat de Europese Commissie binnenkort voorstellen voor richtlijnen zal uitbrengen inzake prospectussen en risicokapitaal.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 26 oktober 2017 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan inzake het voorstel.

Op 20 oktober 2017 publiceerde het Europees Parlement een rapportPDF-document over de voortgang van het voorstel.

Op 27 juli 2016 zijn in het Europees Parlement amendementen ingediend.

Op 6 juni 2016 heeft het Europees Parlement een conceptrapport over het voorstel gepubliceerd.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Roemeense Senaat heeft op 7 december 2015 aangegeven in een politiek dialoog dat zij het voorstel in lijn acht met de principes voor subsidiariteit en proportionaliteit.

Op 14 april 2016 heeft het Roemeense Parlement een politiek dialoog gevoerd met de Europese Commissie. Het Parlement heeft op 14 december 2015 haar finale standpunt geformuleerd over het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar voor dit voorstel voor een verordening was 8 december 2015.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen