E150026
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-04-2019

E150026 - Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de KapitaalmarktunieIn deze mededeling van 30 september 2015 presenteert de Europese Commissie haar actieplan voor de kapitaalmarktunie, dat één van de hoofdpijlers vormt van het investeringsplan dat de Commissie-Juncker kort na haar aantreden heeft gelanceerd om werkgelegenheid, economische groei en investeringen in de EU te stimuleren. Het doel van het actieplan voor de kapitaalmarktunie is om in de 28 lidstaten een echte interne markt voor kapitaal te helpen opbouwen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 december 2015 heeft de minister van Financiën een antwoordbrief gestuurd op de vragen van de commissies FIN, EUZA en EZ inzake de kapitaalmarktunie (zie ook E150024, E150025). De commissies bespraken het antwoord van de minister op 22 december 2015 en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens de Informele Ecofinraad van 5 en 6 april 2019 is van gedachten gewisseld over de toekomst van de kapitaalmarktunie. Als basis voor deze discussie heeft het Roemeense Voorzitterschap een discussiepaperPDF-document opgesteld.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch Sociaal Comité en het comité van de Regio's voor een Actieplan voor de opbouw van een Kapitaalmarktunie

document Europese Commissie

COM(2015)468PDF-document, d.d. 30 september 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 december 2015 heeft de minister van Financiën een antwoordbrief gestuurd op de vragen van de commissies FIN, EUZA en EZ inzake de kapitaalmarktunie (zie ook E150024, E150025). De commissies bespraken het antwoord van de minister op 22 december 2015 en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

De brief met vragen aan de minister van Financiën over de voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie, waaronder bovenstaand voorstel, de verordeningen over securitisaties (E150024) en prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (E150025), is verstuurd op 4 december 2015.

Op 1 december 2015 is schriftelijke inbreng geleverd op de Europese Commissievoorstellen inzake de Kapitaalmarktunie (zie ook E150024 en E150025).

Tijdens de gecombineerde vergadering van de commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken op 24 november 2015 hebben de commissies de kabinetsappreciatie voor de opbouw van een Kapitaalmarktunie besproken en besloten schriftelijke inbreng over de commissiemededeling te leveren op 1 december 2015 in combinatie met de verordeningen inzake securitisaties (E150024) en prudentiële vereisten (E150025).

Op 10 november 2015 zouden de commissies voor Financiën, Economische Zaken en Europese Zaken de drie voorstellen inzake de kapitaalmarktunie met de kabinetsappreciatie bespreken tijdens een gecombineerde vergadering. De kabinetsappreciatie bespreekt echter alleen de twee verordeningen omtrend securitisaties en prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (zie E150024 en E150025). Om deze reden zal het actieplan besproken worden zodra een kabinetsappreciatie over de mededeling ontvangen is.

De commissie voor Financiën besprak op 13 oktober 2015 de procedure voor behandeling van de drie voorstellen inzake de kapitaalmarktunie (zie naast dit voorstel ook E150024 en E150025). De commissie besloot de kabinetsappreciatie af te wachten teneinde die te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie Financiën heeft de mededeling op 6 oktober 2015 geselecteerd uit de wekelijkse lijst met voorstellen van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Op 2 maart 2017 is het verslag van een schriftelijk overleg tussen de commissie Financiën en de bewindslieden van het ministerie van Financiën vastgesteld. De commissie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Financiën over de brief van 9 december 2016 over Pensioenen en de Europese kapitaal-marktunie (22.112, 2257) en over de brief van 19 december 2016 over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling (34.550 IX, 13).

De commissie Financiën heeft op 4 februari 2016 een algemeen overleg gevoerd over het actieplan Kapitaalmarktunie.

Op 2 december 2015 is het voorstel betrokken bij een algemeen overleg over de Eurogroep en Ecofinraad. Op 3 december 2015 is over de ingediende moties gestemd.

De commissie Financiën heeft op 18 november 2015 besloten de commissiemededeling inzake de opbouw van de kapitaalmarktunie en de daaruit voortvloeiende wetsvoorstellen over securitisaties (E150024) en prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (E150025) te betrekken bij een algemeen overleg.

Op 5 november 2015 hebben de commissies Financiën en Europese Zaken tijdens een algemeen overleg vragen gesteld aan de minister van Financiën over de voorstellen voor een Kapitaalmarktunie.

De commissie voor Financiën heeft op 7 oktober 2015 de procedure voor behandeling besproken van de mededeling en de twee daarbij behorende wetgevingsvoorstellen voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie (E150024) en het wijzigingsvoorstel voor een verordening prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (E150025). De commissie besloot de minister van Financiën te verzoeken om een kabinetsappreciatie van het gehele actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie en de daarbij behorende EU- wetgevingsvoorstellen aan de Tweede Kamer toe te sturen.


Standpunt Nederlandse regering

Het kabinet uit zich in haar kabinetsappreciatie van 12 november 2015 positief over het actieplan om de Europese kapitaalmarkten te verdiepen en te integreren. Zij ziet haar reactie met betrekking tot het eerder gepubliceerde groenboek goed terug in het actieplan. Actiepunten gericht op de financiering van innovatie ondersteunt het kabinet op hoofdlijnen. Het kabinet onderschrijft onder andere de EuVECA- en EuSEF-verordeningen, de aandacht voor het eigen vermogen van het MKB, de aangekondigde studie naar best practices op het gebied van durfkapitaal, ondersteuning van marktinitiatieven wat betreft best practices voor private placements en regulering van crowd funding. Het kabinet geeft in haar appreciatie aan dat wat betreft subsidiariteit en proportionaliteit gekeken moet worden naar de concrete voorstellen die voortvloeien uit het actieplan. Bij de verdere uitwerking van het actieplan ziet het kabinet graag dat de Europese Commissie tijdig en met goed onderbouwde voorstellen komt. Daarnaast laat zij weten dat de Europese Commissie op korte termijn een groenboek zal presenteren over financiële retaildiensten en verzekeringen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 27 februari 2017 publiceerde de Europese Commissie een verslag over het versnellen van de kapitaalmarktunie.

In deze mededeling van 30 september 2015 presenteert de Europese Commissie haar actieplan voor de kapitaalmarktunie, dat één van de hoofdpijlers vormt van het investeringsplan dat de Commissie-Juncker kort na haar aantreden heeft gelanceerd om werkgelegenheid, economische groei en investeringen in de EU te stimuleren. Het doel van het actieplan voor de kapitaalmarktunie is om in de 28 lidstaten een echte interne markt voor kapitaal te helpen opbouwen. Dat moet gebeuren door tekorten aan investeringen rechtstreeks aan te pakken door de financieringsbronnen voor Europese ondernemingen en langetermijnprojecten te versterken en te diversifiëren. Het actieplan voor de kapitaalmarktunie omvat een aantal maatregelen om dat te realiseren. Het gaat hier om een project voor de middellange termijn, maar de eerste en meest urgente voorstellen zijn, tegelijk met het actieplan, naar buiten gebracht, waaronder een tweetal ontwerpverordeningen (zie E150024 en E150025).

Daarnaast heeft de Europese Commissie een amendering van de in oktober 2014 aangenomen gedelegeerde regelgeving inzake de Solvabiliteit-II richtlijn II gepubliceerd. Deze gewijzigde richtlijn voorziet een prudentieel kader voor verzekeraars, waardoor zij aangemoedigd worden te investeren in infrastructuurprojecten die de ecomische activiteit in de EU kunnen versterken.

Op 15 maart 20-19 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Behandeling Raad

Tijdens de Informele Ecofinraad van 5 en 6 april 2019 is van gedachten gewisseld over de toekomst van de kapitaalmarktunie. Als basis voor deze discussie heeft het Roemeense Voorzitterschap een discussiepaperPDF-document opgesteld.

Op 6 december 2016 ontving de Ecofinraad informatie van de Europese Commissie over de Kapitaalmarktunie.

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over het actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie en securitisatie (E150024).

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie besproken (zie ook: E150024 en E150025).

De raad van de Europese Unie heeft op 10 november 2015 conclusies aangenomen over het actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie dat meer banen, groei en investeringen moet opleveren.

Tijdens de ECOFIN-raad van 5 en 6 oktober 2015 is het actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie besproken. De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer toegezegd haar nader te informeren over het actieplan door middel van een kamerbrief.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Tsjechische Senaat heeft op 6 januari 2016 haar definitieve standpunt ingenomen over de mededeling.

Op 14 december 2015 heeft de Roemeense Kamer van Afgevaardigden haar definitieve standpunt uitgegeven over de mededeling.

De Duitse Bondsraad heeft op 27 november 2015 contributies aangenomen in het kader van de politieke dialoog over het Actieplan.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen