E150025
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-03-2019

E150025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingenDit voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen is onderdeel van de tweede stap van het Securitisatie Inititatief van de Europese Commissie, gepresenteerd op 30 september 2015. Het voorstel heeft als doel om wijzigingen aan te brengen aan verordening 575/2013 inzake prudentiële vereisten voor de liquiditeit van banken. Het huidige securitisatiekader van deze verordening is gebaseerd op standaarden van het Comité van Bazel voor het banktoezicht waarin geen verschil wordt gemaakt tussen eenvoudige, gestandaardiseerde en transparante securitisatie (STS) en andere complexe, ondoorzichtige transacties.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 december 2015 heeft de minister van Financiën een antwoordbrief gestuurd op de vragen van de commissies FIN, EUZA en EZ inzake de kapitaalmarktunie (zie ook E150024, E150026). De commissies bespraken het antwoord van de minister op 22 december 2015 en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 15 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

document Europese Commissie

COM(2015)473PDF-document, d.d. 30 september 2015

rechtsgrondslag

Artikel 114 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 december 2015 heeft de minister van Financiën een antwoordbrief gestuurd op de vragen van de commissies FIN, EUZA en EZ inzake de kapitaalmarktunie (zie ook E150024, E150026). De commissies bespraken het antwoord van de minister op 22 december 2015 en besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

De brief met vragen aan de minister van Financiën over de voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie, waaronder bovenstaand voorstel, de verordening over securitisaties (E150024) en het Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie (E150026), is verstuurd op 4 december 2015.

Op 1 december 2015 is schriftelijke inbreng geleverd op de Europese Commissievoorstellen inzake de Kapitaalmarktunie (zie ook E150024 en E150026).

Tijdens de gecombineerde vergadering op 10 november 2015 is afgesproken dat de gelegenheid wordt geboden om op 1 december 2015 schriftelijke inbreng te leveren over de verordeningen inzake prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie (E150024).

De commissie voor Financiën besprak op 13 oktober 2015 de procedure voor behandeling van de drie voorstellen inzake de kapitaalmarktunie (zie naast dit voorstel ook E150024 en E150026). De commissie besloot de kabinetsappreciatie af te wachten teneinde die te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.

De commissie Financiën heeft het voorstel op 6 oktober 2015 geselecteerd uit de wekelijkse lijst met voorstellen van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Op 2 december 2015 is het voorstel betrokken bij een algemeen overleg over de Eurogroep en Ecofinraad. Op 3 december 2015 is over de ingediende moties gestemd.

De commissie Financiën heeft op 18 november 2015 besloten de commissiemededeling inzake de opbouw van de kapitaalmarktunie (E150026) en de daaruit voortvloeiende wetsvoorstellen over securitisaties (E150024) en prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen te betrekken bij een algemeen overleg.

Op 5 november 2015 hebben de commissies Financiën en Europese Zaken tijdens een algemeen overleg vragen gesteld aan de minister van Financiën over de voorstellen voor een Kapitaalmarktunie.

De commissie voor Financiën heeft op 7 oktober 2015 de procedure voor behandeling besproken van de mededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie (E150026) en de daarbij behorende wetgevingsvoorstellen voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie (E150024) en bovenstaande verordening. De commissie besloot de minister van Financiën te verzoeken om een kabinetsappreciatie van het gehele actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie en de daarbij behorende EU- wetgevingsvoorstellen aan de Tweede Kamer toe te sturen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 6 november 2015 heeft de minister van Buitenlandse Zaken een BNC-fiche aan de Kamer gestuurd over de verorderingen inzake het Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties en prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. De betere prudentiële behandeling van securitisaties die voldoen aan de STS-criteria zorgt er volgens de regering voor dat kapitaaleisen beter in verhouding staan tot het daadwerkelijke risico van instrumenten. Het kabinet noemt als aandachtspunten bij de voorstellen:

  • duidelijke omschrijving van de STS-criteria
  • aanpassing van de kapitaaleisen voor verzekeraars
  • inrichting van het toezicht door een goede balans tussen marktpartijen en toezichthouders
  • het nieuwe Bazelse raamwerk en externe beoordelingen
  • het eventueel toevoegen van synthetische securitisaties en bestaande (retentie)eisen


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen is onderdeel van de tweede stap van het Securitisatie Inititatief van de Europese Commissie, gepresenteerd op 30 september 2015. De eerste stap wordt voorzien in het voorstel voor een verordening voor een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie (E150024). Het voorstel heeft als doel om wijzigingen aan te brengen aan verordening 575/2013 inzake prudentiële vereisten voor de liquiditeit van banken. Het huidige securitisatiekader van deze verordening is gebaseerd op standaarden van het Comité van Bazel voor het banktoezicht waarin geen verschil wordt gemaakt tussen eenvoudige, gestandaardiseerde en transparante securitisatie (STS) en andere complexe, ondoorzichtige transacties.

Om de securitisatieverordening een duurzame basis te geven en het tot een efficiënt instrument te maken voor financiering en risicomanagement zullen de kapitaalvereisten voor securitisaties in de huidige verordening gewijzigd moeten worden. De Commissie stelt voor dit te doen door de aangepaste standaarden inzake kapitaalberekeningen van het Comité van Bazel toe te passen en de herijking van STS securitisaties te introduceren, zoals opgenomen in het advies van de Europese Bankenautoriteit (EBA).

Op 15 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Behandeling Raad

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie besproken (zie ook:E150024 en E150026).

Het voorstel voor een verordening inzake prudentiële vereisten is samen met de verordening inzake securitisatie (zie E150024) besproken tijdens de ECOFIN-raad van 8 december 2015.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 26 oktober 2017 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan inzake de prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Op 27 juli 2016 heeft het Europees Parlement amendementen ingediend op het voorstel.

Op 6 juni 2016 is een conceptrapport verschenen van de commissie voor Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Tsjechische Senaat heeft op 6 januari 2016 een standpunt aangenomen over de voorstellen voor de Kapitaalmarktunie.

De Roemeense Senaat heeft op 7 december 2015 aangegeven in een politiek dialoog dat zij het voorstel in lijn acht met de principes voor subsidiariteit en proportionaliteit.

Op 19 april 2016 heeft het Roemeense Parlement een politiek dialoog gevoerd met de Europese Commissie. Het Parlement heeft op 14 december 2015 haar finale standpunt geformuleerd over het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar voor dit voorstel was 8 december 2015.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen