E150009
  ruit icoon
Laatste revisie: 02-06-2016

E150009 - Commissiemededeling: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor EuropaDeze mededeling van de Europese Commissie betreft een strategie voor een eengemaakte digitale markt voor Europa. Deze markt is volgens de Commissie nodig, aangezien de wereldeconomie snel digitaliseert. Internet en digitale technologieën veranderen de samenleving. Enerzijds biedt dit kansen voor innovatie, groei en werkgelegenheid. Anderzijds levert het ook verscheidene problemen op.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De minister van Economische Zaken heeft op 14 juli 2015 gereageerd op de brief aan de regering van 19 juni 2015 met vragen van de fractie van de SP. De reactie van de minister is tijdens de commissievergadering op 8 september 2015 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 26 mei 2016 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de strategie voor de interne markt.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)192PDF-document, d.d. 6 mei 2015

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 26 april 2016 bespreekt de commissie of zij nieuwe Commissiemededelingen met betrekking tot de Digitale Eengemaakte Markt in behandeling neemt.

De minister van Economische Zaken heeft op 14 juli 2015 gereageerd op de brief aan de regering van 19 juni 2015 met vragen van de fractie van de SP. De reactie van de minister is tijdens de commissievergadering op 8 september 2015 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Op 19 juni 2015 is een brief gestuurd aan de regering met vragen van de fractie van de SP. Zij heeft vragen gesteld over geoblocking, de digitalisering van de overheid en open standaarden bij de Nederlandse overheid. 

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft op 16 juni 2015 besloten dat inbreng zal worden geleverd voor een schriftelijk overleg met de regering. 

De commissies EZ en V&J hebben op 26 mei 2015 besloten een splitsing aan te brengen in de behandeling van de door de Europese Commissie voorgestelde toekomstige maatregelen en die onderwerpen in afzonderlijk verband te agenderen. De commissie V&J zal zich richten op de maatregelen omtrent het auteursrecht en de commissie EZ op alle overige voorgestelde maatregelen. De commissie EZ levert op 16 juni 2015 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De commissies voor Economische Zaken (EZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben de Commissiemededeling als prioritair geselecteerd uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. De commissies hebben op 19 mei 2015 besloten de bespreking van de procedure voor de behandeling aan te houden tot 26 mei 2015.


Behandeling Tweede Kamer

Op 9 september 2015 is de commissiemededeling tijdens een plenair overleg in de Tweede Kamer afgevoerd van de stand van werkzaamheden.

De mededeling is besproken tijdens een algemeen overleg op 10 juni 2015, voorafgaand aan de Telecomraad van 12 juni 2015. Er werd onder meer gesproken over de ambitie van het kabinet wat betreft de digitale interne markt. 

De commissie voor Economische Zaken heeft op 26 mei 2015 vragen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2015. Het verslag van een schriftelijk overleg werd op 29 mei 2015 vastgesteld. De commissie voor Economische Zaken heeft onder andere vragen gesteld over geoblocking, elektronische aanbesteding van overheidsopdrachten, netneutraliteit en de concrete ambitie van het kabinet op het gebied van de digitale interne markt. 

De commissie voor Economische Zaken heeft de Commissiemededeling als prioritair geselecteerd uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. 


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 22 mei 2015 het BNC-fiche aan de Kamers aangeboden.

De grondhouding van het kabinet ten aanzien van de subsidiariteit is positief. De interne markt vormt de kern en basis van de Europese integratie. Grensoverschrijdende problemen en belemmeringen die zich op de digitale interne markt voordoen zijn meestal het gevolg van verschillen in nationale regulering door de lidstaten. Maatregelen ten behoeve van de digitale interne markt kunnen in de meeste gevallen dan ook beter op Europees dan op nationaal niveau genomen worden. Door op Europees niveau optimale randvoorwaarden te creëren kan het volledig potentieel van de Europese digitale economie verder ontsloten worden. De uiteindelijke voorstellen die op deze mededeling gebaseerd worden, zullen door Nederland steeds afzonderlijk worden beoordeeld op subsidiariteit.

In de mededeling geeft de Commissie aan bij welke onderwerpen zij op korte termijn met wetgevingsvoorstellen zal komen en op welke terreinen andere beleidsinitiatieven zijn te verwachten. De grondhouding van het kabinet ten aanzien van de proportionaliteit is positief. De vervolgacties die in de mededeling worden opgevoerd lijken de juiste maatvoering voor het bereiken van de doelen die Digitale Interne Markt nastreeft. De uiteindelijke voorstellen die op deze mededeling gebaseerd worden, zullen door Nederland steeds afzonderlijk worden beoordeeld op proportionaliteit.

Gezien de aard van de mededeling heeft deze geen directe financiële of administratieve consequenties. Toekomstige voorstellen die zullen voortvloeien uit deze mededeling zullen door Nederland worden beoordeeld op financiële implicaties voor de EU-begroting, de rijksoverheid en medeoverheden, alsmede administratieve en financiële gevolgen voor bedrijfsleven en burger. Indien er sprake is van kosten voor Nederland, dan zullen budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van het/de beleidsverantwoordelijk(e) departement(en), conform de regels van de budgetdiscipline. Ingeval van budgettaire gevolgen voor de EU-begroting is Nederland van mening dat de middelen gevonden dienen te worden binnen de in de Raad afgesproken financiële kaders van de EU-begroting en dat deze moeten passen bij een prudente ontwikkeling van de jaarbegroting.

Op dit moment zijn de mogelijke consequenties van deze mededeling voor de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten nog onbekend. Bij de uitwerking van de voorgestelde maatregelen zal het kabinet zich uiteraard inzetten om bij de invulling daarvan de huidige regeldruk waar mogelijk te verlagen. Toekomstige voorstellen die zullen voortvloeien uit deze mededeling zullen door Nederland afzonderlijk worden beoordeeld op het punt van regeldruk en administratieve lasten. Daarbij zal eraan worden gehecht dat regelgeving digitale innovatie stimuleert.

Het kabinet ondersteunt het uitgangspunt dat de versterking van de digitale interne markt leidt tot een versterking van de concurrentiekracht van de Europese economie. Op dit moment zijn de mogelijke concrete consequenties van de actiepunten uit deze mededeling voor de concurrentiekracht nog onbekend.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 25 april 2016 heeft de Europese Commissie een Statusrapport uitgebracht over de stand van zaken met betrekking tot de Kapitaalmarktunie waarin onder andere ook toekomstige maatregelen worden besproken. 

Deze mededeling van de Europese Commissie betreft een strategie voor een eengemaakte digitale markt voor Europa. Deze markt is volgens de Commissie nodig, aangezien de wereldeconomie snel digitaliseert. Internet en digitale technologieën veranderen de samenleving. Enerzijds biedt dit kansen voor innovatie, groei en werkgelegenheid. Anderzijds levert het ook verscheidene problemen op. Voorbeelden hiervan zijn verschillen in regelgeving van lidstaten op het gebied van auteursrecht, gegevensbescherming en telecom. De Commissie is van mening dat dergelijke problemen het beste kunnen worden opgelost op Europees niveau, om de interne markt te waarborgen. Derhalve is de eengemaakte digitale markt een van haar belangrijkste prioriteiten. De digitale economie kan volgens de Europese Commissie namelijk leiden tot marktexpansie, betere dienstverlening tegen betere prijzen, meer keuze, en meer werkgelegenheid.

De strategie voor de eengemaakte digitale markt bestaat uit de volgende drie pijlers:

Betere toegang tot onlinegoederen en -diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa; dit omvat onder andere het opheffen van verschillen tussen lidstaten op het gebied van overeenkomsten- en auteursrecht, het voorkomen van ongefundeerde geoblocking , en betere toegang tot digitale inhoud.

Randvoorwaarden die bevorderlijk zijn voor digitale netwerken en diensten; hierbij moet onder meer gedacht worden aan het aanpassen van telecomregels, een passend regelgevingskader voor platforms en intermediairs, en het aanpakken en voorkomen van cybercrime.

Maximaal groeipotentieel voor de Europese digitale economie; te denken valt hierbij aan onder andere de totstandbrenging van een data-economie, het bevorderen van concurrentie door interoperabiliteit en normalisatie, en het creëren van een e-overheid.


Behandeling Raad

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over de digitale eengemaakte markt.

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Digitale eengemaakte Markt (DIM) besproken (zie ook: E150039 t/m E150043).

Op 23 en 24 november 2015 heeft de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport initiatieven van de strategie voor de digitale eengemaakte markt besproken.

De Europese Raad van 25 en 26 juni 2015 heeft opgeroepen tot een ambitieuze uitvoering van de digitale interne markt. Regelgeving dient toekomstbestendig te zijn en er moet ruimte worden gelaten voor de ontwikkeling van innovatie, toekomstgerichte technologieën en toepassingen hiervan in nieuwe producten en diensten of verdienmodellen. De Europese Raad legde de nadruk op snelle aanname van de Telecom-verordening en het databeschermingspakket. 

Tijdens de Telecomraad op 12 juni 2015 werd van gedachte gewisseld over de strategie. De nadruk lag op de onderwerpen die primair onder die raadsformatie vallen aldus de geannoteerde agenda, te weten herziening van het telecomkader, cybersecurity en eOverheid. Nederland heeft tijdens het debat gepleit voor gezonde mededinging in de telecommarkt middels toegangsregulering, ook bij het bestaan van twee vaste netwerken en voor meer coördinatie van spectrumbeheer waarbij lidstaten echter wel ruimte behouden om rekening te houden met nationale omstandigheden.

De Europese Commissie heeft de strategie gepresenteerd tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2015. De Raad heeft van gedachten gewisseld over de strategie en er zijn conclusies aangenomen over de digitale transformatie van de industrie.

De mededeling stond op de agenda van de Raad Algemene Zaken van 19 mei 2015 en de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2015 in het kader van de Europese Raad van 25 en 26 juni 2015. Op 19 mei 2015 is de mededeling niet inhoudelijk besproken. Op 23 juni 2015 is opgeroepen tot ambitieuze conclusies van de Europese Raad. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 26 mei 2016 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de strategie voor de interne markt.

Op 19 januari 2016 heeft het Europees Parlement de resolutie inzake deze mededeling aangenomen. 

De Europese Commissie heeft de mededeling op 19 mei 2015 gepresenteerd tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In het kader van de politieke dialoog heeft de Duitse Bondsraad op 10 juli 2015 een brief gestuurd aan de Europese Commissie met vragen en opmerkingen over de mededeling. Hierin gaf de Bondsraad aan voorstander te zijn van de oprichting van een digitaal eengemaakte markt en positief tegenover het doel te staan. Wel plaatst de Bondsraad enkele kanttekeningen over een aantal onderdelen van het voorstel.

De parlementen van Cyprus, Tsjechië, Kroatië, Denemarken, Hongarije, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk hebben dit dossier ook als prioritair aangemerkt. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Een onderzoek naar de digitale markt, gedaan in juli 2015 door Coleman Parkes Research, laat zien dat maar 8% van de bedrijven voorbereid is op de introductie van de digitale eengemaakte markt en een kwart hiervan ziet ook geen voordelen van deze wetgeving. 


Alle bronnen