E150039
  ruit icoon
Laatste revisie: 27-07-2016

E150039 - Commissiemededeling: Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechtenDeze mededeling van de Europese Commissie betreft een actieplan waarin de Commissie uiteenzet hoe het van plan is om de doelstelling ''een moderner, meer Europees kader voor auteursrechten'' te behalen en is onderdeel van het pakket voor een eengemaakte digitale markt voor Europa.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 15 maart 2016 besloot de commissie Veiligheid en Justitie niet in schriftelijk overleg te treden en deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. 

Europees

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over de digitale eengemaakte markt.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)626PDF-document, d.d. 9 december 2015

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 maart 2016 besloot de commissie Veiligheid en Justitie niet in schriftelijk overleg te treden over deze specifieke mededeling en deze voor kennisgeving aan te nemen. 

Op 1 maart 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot de commissievergadering van 15 maart 2016. 

Op 2 februari 2016 gaf de SP-fractie tijdens commissievergadering Veiligheid en Justitie aan inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 1 maart 2016. 

De commissie Veiligheid en Justitie besloot op 26 januari 2016 de procedure aan te houden tot 2 februari 2016

De commissie V&J heeft de implementatie van de Digitale Interne Markt strategie uit het Werkprogramma van 2016 als prioritair geselecteerd. 


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering van 3 februari 2016 werd beslotenhet BNC-fiche van dit voorstel te behandelen tijdens het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 10-11 maart 2016, gehouden op 9 maart 2016

Op 21 januari 2016 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft deze mededeling behandeld tijdens het algemeen overleg over de informele JBZ-Raad op 25-26 januari 2016. 


Standpunt Nederlandse regering

Op 22 januari 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche over deze mededeling. Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland over het algemeen positief tegenover de keuze van de rechtsgrondslag staat bij wetgevende voorstellen op het gebied van het auteursrecht, namelijk artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

De onderwerpen uit de mededeling hebben een grensoverschrijdend karakter en hebben betrekking op het Europese auteursrechtelijk kader. Europese interventie op wetgevend niveau is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lidstaten dezelfde uniforme voorwaarden toepassen. Een Europese aanpak biedt ook meer rechtszekerheid voor de betrokkenen: rechthebbenden, aanbieders en consumenten. Een definitief oordeel over de subsidiariteit met betrekking tot de aangekondigde (wetgevende) voorstellen kan volgens het kabinet echter pas worden gegeven wanneer deze worden gepresenteerd.

Aangaande de proportionaliteit is de Nederlandse grondhouding positief. Over het algemeen ziet Nederland de toegevoegde waarde van (aanpassing van) regelgeving voor de hervorming van het auteursrecht. Een concrete beoordeling van de proportionaliteit kan pas plaatsvinden wanneer de definitieve voorstellen zijn gepresenteerd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling van de Europese Commissie betreft een actieplan waarin de Commissie uiteenzet hoe het van plan is om de doelstelling ''een moderner, meer Europees kader voor auteursrechten'' te behalen en is onderdeel van het pakket voor een eengemaakte digitale markt voor Europa. De Commissie onderstreept de noodzaak van het moderniseren van het Europees auteursrecht om goed om te kunnen gaan met de huidige technologische realiteit. Om dit te bereiken moet de EU streven naar een grote bereikbaarheid van online content services. Een beter functionerende eengemaakte digitale markt moet bovendien mogelijkheden bieden aan content creators en culturele industrieën om een groter internationaal publiek te bereiken en om goed om te kunnen gaan met internationale concurrentie.

De maatregelen uit het voorgestelde plan bevatten:

  • Een voorstel voor een verordening tot het waarborgen van de grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online content in de interne markt (E150040).
  • Een reeks voorstellen gepland voor 2016.
  • Een lange termijn visie om te komen tot één Europees auteursrecht.


Behandeling Raad

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over de digitale eengemaakte markt.

Op 15 december 2015 heeft de Raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Digitale eengemaakte Markt (DIM) besproken (zie ook: E150040 t/m E150043).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De Commissie voor Juridische Zaken (JURI) is op 21 januari 2016 aangewezen als de eerstverantwoordelijke commissie bij de behandeling van deze mededeling. 


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 6 april 2016 heeft het Roemeense Parlement een opinie vastgesteld inzake deze mededeling. 

Op 18 Maart 2016 heeft de Duitse Bondsraad een opinie in het kader van de politieke dialoog gestuurd naar de Europese Commissie. 

De volgende parlementen hebben het dossier als prioritair geselecteerd: Tsjechische Parlement, Kroatische Parlement, Deense Parlement, Italiaanse Senaat, Letse Parlement, Litouwse Parlement, Poolse Senaat, Portugese Parlement, Roemeense Parlement, Slowaakse Parlement, Britse House of Lords, en Britse Parlement.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen