E150041
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-05-2017

E150041 - Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handelDeze commissiemededeling van de Europese Commissie betreft een actieplan om tot een verdere exploitatie van de e-commerce markt te komen. Om tot een betere ontplooiing van de markt te komen dient een van drie hoofddoelen van de eengemaakte digitale marktstrategie, betere toegang tot online goederen en diensten in Europa voor consumenten en bedrijven, te worden gerealiseerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 7 maart 2017 besprak de commissie V&J de antwoorden van de Europese Commissie en de ministerie van Economische Zaken op de nadere vragen inzake de Digitale Interne Markt. De fractie van de VVD leverde inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De vragen die werden gesteld bleken uiteindelijk enkel te gaan over het voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en het voorstel voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (E150042 en E150043).

Europees

Tijdens de Concurrentieraad van 26-27 mei 2016 bespraken de ministers de digitale interne markt-strategie.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel

document Europese Commissie

COM(2015)633PDF-document, d.d. 9 december 2015

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 maart 2017 besprak de commissie V&J de antwoorden van de Europese Commissie en de ministerie van Economische Zaken op de nadere vragen inzake de Digitale Interne Markt. De fractie van de VVD leverde inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. De vragen die werden gesteld bleken uiteindelijk enkel te gaan over het voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en het voorstel voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (E150042 en E150043).

Op 21 februari 2017 besprak de commissie V&J de antwoorden van de Europese Commissie en de ministerie van Economische Zaken op de nadere vragen inzake de Digitale Interne Markt en besloot dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 7 maart 2017.

Op 16 februari 2017 stuurde de minister van Economische Zaken antwoord op de nadere vragen van de commissie V&J over Europese voorstellen inzake de digitale interne markt van 25 oktober 2016.

Op 24 januari 2017 besloot de commissie V&J de bespreking van de reactie van de Europese Commissie op nadere vragen aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de antwoorden van de minister van Economische Zaken ontvangen zijn. De commissie zal de minister van Economische Zaken per brief vragen wanneer de Kamer deze antwoorden mag ontvangen, gelet op de reeds verlopen beantwoordingstermijn. De brief is op 26 januari 2016 verstuurd aan de minister van Economische Zaken en er is tevens een afschrift naar de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd.

Op 25 oktober 2016 is de brief naar de Europese Commissie gestuurd, evenals de brief aan de minister van Economische Zaken met afschrift naar de minister van Veiligheid en Justitie. Op 11 januari 2017 stuurde de Europese Commissie antwoord op de vragen van de commissie.

Op 4 oktober 2016 besloot de commissie V&J heden inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en de Europese Commissie. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Op 27 september 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie het agendapunt aan te houden tot 4 oktober 2016.

Op 13 september 2016 besprak de commissie voor Veiligheid en Justitie het antwoord van de Minister van Economische Zaken en het antwoord van de Europese Commissie inzake Digitale Eengemaakte Markt. De commissie besloot het agendapunt aan te houden tot 27 september 2016.

De Europese Commissie stuurde op 4 augustus 2016 haar antwoord op de vragen van de commissie over de Europese voorstellen (zie ook E150042 en E150043) in het kader van een Digitale Eengemaakte Markt (DIM). De commissie voor Veiligheid en Justitie zal naar verwachting deze brief op 13 september 2016 bespreken.

Op 12 juli 2016 stuurde de minister van Economische Zaken antwoord op de brief inzake de digitale interne markt van 27 mei 2016 (zie 34.211, D), waarbij deze mededeling ook werd besproken. De brief zal door de commissie Veiligheid en Justitie op 13 september 2016 worden besproken.

Op 21 juni 2016 stuurde de minister van Economische Zaken een uitstelbrief inzake de beantwoording van de brief van 27 mei 2016. De minister zal de beantwoording zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen.

Op 17 mei 2016 besprak de commissie V&J het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken (34.211, C). De fractie van de VVD gaf hierbij aan in nader schriftelijk overleg te willen gaan met de minister van Economische Zaken inzake de digitale interne markt. Schriftelijk inbreng werd op 24 mei 2016 geleverd. De brief is op 27 mei 2016 verstuurd naar de minister van Economische Zaken met een afschrift aan de minister van Veiligheid en Justitie (zie 34.211, D).

Op 22 maart 2016 besprak de commissie V&J de conceptbrief aan de minister van Economische Zaken en de conceptbrief aan de Europese Commissie. De fractie van de VVD leverde aanvullende inbreng voor schriftelijk overleg. De brief aan de Europese Commissie en de brief aan de minister van Economische Zaken is op 29 maart 2016 verstuurd. De minister van Economische Zaken heeft bij brief van 28 april 2016 gereageerd.

Op 15 maart 2016 leverde de fractie van de SP inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog over de Commissiemededeling als ook de voorstellen E150042 en E150043. De Commissie besloot af te zien van het betrekken van de voorstellen E150039 en E150040 bij het schriftelijk overleg.

Op 1 maart 2016 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie de voorstellen E150039 en E150040 te betrekken bij het schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog en besloot de inbrengdatum aan te houden tot 15 maart 2016.

Op 2 februari 2016 besprak de commissie V&J de BNC-fiches voor de Commissiemededeling en de Europese wetsvoorstellen inzake de digitale eengemaakte markt. De fractie van de SP gaf hierbij aan in schriftelijk overleg te willen treden met de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog. De inbrengdatum werd gezet op 1 maart 2016.

Op 15 december 2015 bespraken de commissies EZ en V&J de Commissiemededeling in combinatie met de Europese wetsvoorstellen inzake de digitale eengemaakte markt (E150042 en E150043) en besloten de BNC-fiches van de regering af te wachten. De BNC-fiches werden op 29 januari 2016 ontvangen. Ook besloten de commissies de behandeling van E150041, E150042 en E150043 uitsluitend te laten plaatsvinden in de commissie V&J.

De Commissiemededeling inzake elektronische handel is door de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) als prioritair aangemerkt in het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2015-2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 18 januari 2016 stuurde de minister van Economische Zaken, op verzoek van de Tweede Kamer, de kern van de uitgestelde BNC-fiches over deze mededeling en de twee bijbehorende verordeningen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 29 januari 2016 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een BNC-fiche over de mededeling en richtlijnen contracten voor de levering van digitale inhoud en voor online verkoop van goederen. Hieruit blijkt onder andere dat het kabinet de bevoegdheidsgrondslag artikel 114 VWEU als de juiste rechtsgrondslag acht. Artikel 114 VWEU ziet op de harmonisatie van nationale wetgeving die de instelling en de goede werking van de interne markt betreffen. Daarnaast beoordeelt het kabinet in dit fiche de proportionaliteit en subsidiariteit van de twee richtlijnen. Het oordeel van het kabinet ten aanzien van subsidiariteit over de richtlijnen is positief. Consumentenbescherming kent een grensoverschrijdend karakter en kan het beste op Europees niveau worden geregeld.

Het oordeel van het kabinet ten aanzien van proportionaliteit over de richtlijn over digitale inhoud is overwegend positief, maar er zijn nog wel vragen over een aantal onderdelen van de richtlijn. Het oordeel van het kabinet ten aanzien van proportionaliteit over de richtlijn over de onlineverkoop van tastbare goederen is in beginsel positief, zij het dat het uiteindelijke oordeel afhangt van een aantal punten. Zie het fiche voor de gehele beoordeling van het kabinet.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze commissiemededeling van de Europese Commissie, gepubliceerd op 9 december 2015, betreft een actieplan om tot een verdere exploitatie van de e-commerce markt te komen. Hoewel deze markt de laatste jaren snel gegroeid is, blijft er nog een groot onaangeroerd potentieel over. Om tot een betere ontplooiing hiervan te komen dient een van drie hoofddoelen van de eengemaakte digitale marktstrategie, betere toegang tot online goederen en diensten in Europa voor consumenten en bedrijven, te worden gerealiseerd. Hiertoe doet de Commissie drie voorstellen:

  • Voorstel voor een verordening tot het waarborgen van grensoverschrijdende overdraagbaarheid van online content in de interne markt (zie E150040).
  • Voorstel voor een richtlijn over aspecten van contracten aangaande de levering van digitale inhoud (zie E150042).
  • Voorstel voor een richtlijn over contracten voor online verkoop van, en verkoop op afstand van goederen (zie E150043).


Behandeling Raad

Tijdens de Concurrentieraad van 26-27 mei 2016 bespraken de ministers de digitale interne markt-strategie. De Europese Commissie presenteerde een raadsdocument dat een overzicht geeft van de stand van zaken van alle initiatieven binnen deze strategie (zie 8952/16PDF-document).

De Europese Raad heeft op 17 en 18 december 2015 conclusies aangenomen over de digitale eengemaakte markt.

Op 15 december 2015 heeft de raad Algemene Zaken de voorstellen inzake de Digitale eengemaakte Markt (DIM) besproken (zie ook:E150039, E150040, E150042 en E150043).

Op 10 december 2015 presenteert de Europese Commissie de voorstellen aangaande de digitale eengemaakte markt aan de raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 21 januari 2016 is de commissie voor Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) aangewezen als eerstverantwoordelijke commissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De volgende parlementen hebben het dossier als prioritair geselecteerd: Tsjechische Parlement, Kroatische Parlement, Deense Parlement, Italiaanse Senaat, Letse Parlement, Litouwse Parlement, Poolse Senaat, Portugese Parlement, Roemeense Parlement, Slowaakse Parlement, Britse House of Lords, en Britse Parlement.

Op 18 mei 2016 stelde het Italiaanse Parlement haar opinie vast inzake deze mededeling.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen