Europese Raad (21.501-20); notitie Financiële Perspectieven (nr. 259)20 september 2004
hoort bij ... E040241 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een stabiliteitsinstrument
E040240 - Voorstel voor een verordening tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking
E040239 - Voorstel voor een verordening houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
E040238 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)
E040237 - Mededeling betreffende de instrumenten voor buitenlandse hulp in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013
E040225 - Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem op vrijwillige basis voor de invoer van hout
E040206 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken voor vervoer en energie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad
E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
E040201 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
E040199 - Mededeling: Financiering Natura 2000
E040198 - Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
E040197 - Voorstel voor een Verordening betreffende de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
E040196 - Voorstel voor een Verordening van de Raad: Europees Visserijfonds
E040193 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitvoerings­maatregelen voor de correctie van begrotingsonevenwichtigheden overeen­komstig de artikelen 4 en 5 van het Besluit van de Raad van (…) betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Financiën