E040196
Laatste revisie: 17-08-2006

E040196 - Voorstel voor een Verordening van de Raad: Europees VisserijfondsIn het kader van de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie een voorstel in voor een verordening inzake de oprichting van een Europees fonds voor de Visserij (EFV). Het huidige Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de Visserij (FIOV), loopt tot 2006. Derhalve is het noodzakelijk een nieuw financieel instrument op te richten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Op 27 juli 2006 heeft de Raad formeel Verordening (EG) nr. 1198/2006PDF-document aangenomen. Deze werd gepubliceerd in Pb EU L223 d.d. 15 augustus 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)497PDF-document, d.d. 14 juli 2004

rechtsgrondslag

Artikel 37 Titel II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 16 november 2004 besloten het onderhavige voorstel voor een verordening onder de aandacht te brengen van de commissies van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Op 23 november 2004 is het voorstel voor een verordening geagendeerd in de commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën alwaar verzocht is om aanvullende informatie.

Na bespreking van het aanvullende EBEK-memo is het onderhavige voorstel tijdens de commissievergadering van 7 december 2004 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan subsidiariteit is in fiche 5 positief daar het Gemeenschappelijk Visserijbeleid een exclusieve bevoegdheid is van de Gemeenschap. Ook de toetsing aan proportionaliteit is positief.

De Nederlandse regering steunt grotendeels de voorstellen in onderhavige verordening, met name de voorstellen die betrekking hebben op 'vergroening' en vereenvoudiging. Wat betreft de financiële begroting moet deze bezien worden in het breder kader van de onderhandelingen voer de Financiële Perspectieven. De regering wil opheldering over o.a. voorkeursbepalingen en posities, de cofinancieringcriteria en de definitie van 'publieke cofinanciering'.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[5]
    29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Europese Fonds voor de Visserij (EVF) vervangt het huidige Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV). Dit EVF faciliteert de voorgenomen structuuraanpassingen van de visserijsector. In totaal wordt ca. € 5 mld beschikbaar gesteld voor de periode 2007-2013. Jaarlijks is hiermee dus gemiddeld ca. € 700 mln gemoeid. Met het nieuwe fonds wil de Commissie de middelen nadrukkelijker dan nu inzetten voor 'vergroening' van het visserijbeleid. De beleidsmatige basis hiervoor is het eind 2002 hervormde Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De doelstelling van het hervormde GVB is ervoor zorg te dragen dat exploitatie van levende aquatische bestanden onder milieuvriendelijke, economische en sociale voorwaarden geschiedt.

De Commissie legt in het voorstel vijf prioritaire (beleidsinhoudelijke) 'assen' neer:


1.
Maatregelen gericht op aanpassing van de visserijvloten. Dit betreft sanering en overbruggingsmaatregelen in het kader van de herstel- en beheersplannen voor overbeviste bestanden.


2.
Maatregelen voor aanpassingen, innovatie in de aquacultuur, en de verwerking en afzet van visserijproducten.


3.
Maatregelen door de overheid of sector geïnitieerd, die een breder, collectief belang dienen en een duurzamer beheer van de bestanden bewerkstelligen (bijv. selectieve visserijtechnieken).


4.
Maatregelen in het kader van integrale ontwikkelingsplannen voor kustgemeenschappen die door de herstelplannen worden geraakt (versterking van de rol van vrouwen in de visserijsector; diversificatie van economische activiteiten e.d.).


5.
Maatregelen voor technische assistentie bij de uitvoering van het programma.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)497
    14 juli 2004

Behandeling Raad

Op 22 en 23 november 2004 heeft de Raad Landbouw en Visserij tijdens haar 2619e zitting een oriënterend debat gevoerd waarin conclusies zijn getrokken t.a.v. het Europees visserijfonds. Het Commissievoorstel kreeg een ruime steun van de delegaties. De delegaties konden zich grotendeels vinden in de vijf voorgestelde prioritaire assen. Verscheidene delegaties hadden nog wel een aantal op- en aanmerkingen betreffende o.a. het uitvoeringstermijn voor nationale aanpassingen van de visserij, vaststelling van criteria voor het in aanmerking nemen van kustgebieden, de nationale visserijsteun en steun voor aquacultuur.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 juli 2005 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen ten aanzien van de voorgestelde verordening voor het Europees Visserijfonds.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen