E040237
Laatste revisie: 10-06-2005

E040237 - Mededeling betreffende de instrumenten voor buitenlandse hulp in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten 2007-2013In het kader van de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie een voorstel in voor een mededeling inzake een nieuw stelsel voor het externe beleid van de EU. Het huidige beleid voor de verstrekking van buitenlandse hulp is zeer complex en onoverzichtelijk en kent vele verschillende instrumenten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)626PDF-document, d.d. 29 september 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 1 februari 2005 de wens geuit nadere inhoudelijke informatie te ontvangen over de onderhavige mededeling in combinatie met de samenhangende E-dossiers E040238, E040239, E040240, E040241. De voorkeur gaat uit naar een briefing door specialisten (mogelijk vanuit de Europese Commissie of het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Op het verzoek van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (d.d. 14 maart 2005) om een inhoudelijke briefing door specialisten inzake de voorstellen voor de invoering van nieuwe financiële instrumenten voor het externe beleid van de Europese Unie heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief van 14 april jl. positief gereageerd.

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Ontwikkelingssamenwerking zal er dinsdag 7 juni 2005 een technische briefing verzorgd worden door enkele specialisten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ter voorbereiding op de briefing wordt in EBEK-memo 250 een uiteenzetting gegeven van de instrumenten, de stand van zaken in het besluitvormingsproces en de opvatting van de Nederlandse regering.

De informatie verkregen tijdens de technische briefing op 7 juni 2005 werd meegenomen in de begrotingsbehandeling van Ontwikkelingssamenwerking op 14 juni 2005.

 • Eerste Kamer - 28, 1268-1301
  14 juni 2005
 • Eerste Kamer - 28, 1311-1349
  14 juni 2005
 • brief Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 131027.42
  14 maart 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34965/KvD
  1 februari 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 2 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

De Nederlandse regering kan in beginsel instemmen met de doelstelling dat het externe beleid van de EU gestroomlijnd dient te worden. Zij is van mening dat 'de Unie in toenemende mate de buitenlands-politieke verantwoordelijkheid moet kunnen dragen die hoort bij haar mondiale economische status' en is derhalve ook voorstander van de versterking van het externe EU beleid. Het Nederlands standpunt t.a.v. de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) is hierbij leidend.

De regering zal de nieuwe instrumenten in afzonderlijke BNC-fiches inhoudelijk beoordelen (zie E-dossiers E040238, E040239, E040240, E040241).

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 346[2]
  22 november 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het kader van de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie in COM(2004)626PDF-document voorstel in voor een mededeling inzake een nieuw stelsel voor het externe beleid van de EU. Het huidige beleid voor de verstrekking van buitenlandse hulp is zeer complex en onoverzichtelijk en kent vele verschillende instrumenten. Onderhavig voorstel voorziet in een stelsel met een totaal van zes instrumenten betreffende buitenlandse hulp, waarvan vier nieuw zijn:


1. Pretoetreding
(gericht op kandidaat lidstaten en potentiële kandidaat lidstaten) - zie E040238


2. Nabuurschap en partnerschap
(gericht op derde landen die deelnemen aan het Europese nabuurschapsbeleid zoals landen in het zuiden en oosten van het Middellandse-Zeegebied, Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland, en de landen in de zuidelijke Kaukasus) - zie E040239


3. Economische en ontwikkelingssamenwerking
(gericht op landen die niet in aanmerking komen voor het pretoetredingsinstrument of het Nabuurschap en partnerschapsinstrument) - zie E040240

Deze drie bovengenoemde instrumenten worden gecompleteerd door de volgende drie instrumenten:


4. Stabiliteitsinstrument
(gericht op het aanpakken van crises en instabiliteit in derde landen en richt zich op grensoverschrijdende problemen) - zie E040241


5. Instrument voor humanitaire hulp
(bestaand instrument)


6. Macrofinanciële steun
(bestaand instrument)

Met dit nieuwe stelsel van zes instrumenten beoogt de Commissie het externe beleid van de EU te vereenvoudigen, het beleid meer coherent te maken en een beter dialoog tussen de EU en derde landen alsmede tussen de EU en bepaalde organisaties tot stand te brengen. Hierdoor zal het externe beleid doelmatiger worden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)626
  29 september 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen