E040238
Laatste revisie: 07-08-2006

E040238 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)In het kader van het nieuwe raamwerk voor buitenlandse hulp (zie E040237) presenteert de Commissie een voorstel voor een verordening ter oprichting van een Instrument voor Pre-toetredingsteun (oftewel ' Instrument for Pre-Accession Assistance' -IPA) voor de periode 2007 - 2013. Het nieuwe raamwerk voor buitenlandse hulp voorziet in een stelsel met een totaal van zes instrumenten betreffende buitenlandse hulp, waarvan het IPA er een van is. Het IPA zal een groot aantal bestaande steunprogramma's vervangen en onderbrengen in één instrument.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1085/2006PDF-document werd aangenomen op 11 juli 2006 en gepubliceerd in Pb Eu L210 d.d. 31 juli 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)627PDF-document, d.d. 29 september 2004

rechtsgrondslag

artikel 181 A van het Verdrag tot oprichting van de EG

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 1 februari 2005 de wens geuit nadere inhoudelijke informatie te ontvangen over het onderhavige voorstel in combinatie met de samenhangende E-dossiers E040237, E040239, E040240, E040241. De voorkeur gaat uit naar een briefing door specialisten (mogelijk vanuit de Europese Commissie of het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Op het verzoek van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (d.d. 14 maart 2005) om een inhoudelijke briefing door specialisten inzake de voorstellen voor de invoering van nieuwe financiële instrumenten voor het externe beleid van de Europese Unie heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief van 14 april jl. positief gereageerd.

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Ontwikkelingssamenwerking zal er dinsdag 7 juni 2005 een technische briefing verzorgd worden door enkele specialisten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ter voorbereiding op de briefing wordt in EBEK-memo 250 een uiteenzetting gegeven van de instrumenten, de stand van zaken in het besluitvormingsproces en de opvatting van de Nederlandse regering.

De informatie verkregen tijdens de technische briefing op 7 juni 2005 werd meegenomen in de begrotingsbehandeling van Ontwikkelingssamenwerking op 14 juni 2005.

 • Eerste Kamer - 28, 1268-1301
  14 juni 2005
 • Eerste Kamer - 28, 1311-1349
  14 juni 2005
 • brief Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 131027.42
  14 maart 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34965/KvD
  1 februari 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionatiteitsbeginsel is in fiche 3 positief.

De Nederlandse regering kan de hervorming van het Externe Beleid van de EU steunen; zij is van mening dat de huidige begroting voor het Externe Beleid versnipperd en onoverzichtelijk is. Wel wenst de regering meer duidelijkheid t.a.v. de af te leggen verantwoording van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, en tevens over de coördinatie en coherentie tussen de vijf onderlinge componenten. De regering waarschuwt ook voor eventuele overlap tussen de verschillende instrumenten van het nieuwe Externe Beleid. De Nederlandse regering is van mening dat de titel van het instrument veranderd moet worden in 'Instrument voor pre-accessie, stabiliteit en associatie. Wat betreft de financiële gevolgen van het Externe Beleid is het Nederlands kabinetsstandpunt t.a.v. de Financiële Perspectieven 2007-2013 leidend.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 346[3]
  22 november 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel betreft harmonisatie van de bestaande pre-toetreding hulpprogramma's van de Gemeenschap. In tegenstelling tot traditionele ontwikkelingshulp richten deze programma's zich op de korte en middellange termijn. Een flexibele benadering gericht op het tijdig inspelen op actuele ontwikkelingen vormt een belangrijk kenmerk van deze programma's.

Kandidaat-lidstaten ontvangen dezelfde hulp als potentiële kandidaten en in aanvulling daarop hulp bij de voorbereiding van de betrokken landen op het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van een eventueel toekomstig EU-lidmaatschap (aanname en implementatie van het acquis communautaire), in het bijzonder de voorbereiding op de implementatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Structuur- en Cohesiebeleid.

Voor de kandidaat-lidstaten is een van de belangrijkste elementen van het voorstel de progressieve overname van de regels en principes van de structuurfondsen en wel voor drie onderdelen: regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en human resources.

Daarnaast is een belangrijk element de opzet van structuren t.b.v. de landbouwsector die verenigbaar zijn met het toekomstige lidmaatschap van de Unie.

Over het systeem van de Structuurfondsen en de fondsen voor Plattelandsontwikkeling vanaf 2007 wordt in het kader van de nieuwe Financiële Perspectieven (2007-2013) nog gesproken. Zodra besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden zal de Commissie de verschillende onderdelen van deze verordening overeenkomstig aanpassen.

Een indicatief meerjarenplan zal ten grondslag liggen aan de allocatie van fondsen, per onderdeel en per land. Daarbij zal rekening worden gehouden met de Financiële Perspectieven, alsmede met de Europese Partnerschappen en Toetredingspartnerschappen. Dit meerjarenplan zal jaarlijks worden geëvalueerd aan de hand van (o.m.)de volgende criteria:

 • absorptiecapaciteit
 • noodzakelijkheid
 • managementcapaciteit

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)627
  29 september 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 juli 2006 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan met betrekking tot de voorgestelde verordening.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen