E040241
Laatste revisie: 24-11-2006

E040241 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een stabiliteitsinstrumentDe Europese Commissie presenteert een voorstel voor een verordening ter oprichting van een instrument voor stabiliteit voor de periode 2007 - 2013. Het nieuwe raamwerk voor buitenlandse hulp voorziet in een stelsel met een totaal van zes instrumenten betreffende buitenlandse hulp, waarvan dit instrument er een van is. Het stabiliteitsinstrument zal een aantal bestaande steunprogramma's vervangen en onderbrengen in één instrument.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Verordening (EG) nr. 1717/2006PDF-document werd op 15 november 2006 vastgesteld en gepubliceerd in Pb EU L327 d.d. 24 november 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)630PDF-document, d.d. 29 september 2004

rechtsgrondslag

artikel 308 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 1 februari 2005 de wens geuit nadere inhoudelijke informatie te ontvangen over het onderhavige voorstel in combinatie met de samenhangende E-dossiers E040237, E040238, E040239, E040240. De voorkeur gaat uit naar een briefing door specialisten (mogelijk vanuit de Europese Commissie of het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Op het verzoek van de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (d.d. 14 maart 2005) om een inhoudelijke briefing door specialisten inzake de voorstellen voor de invoering van nieuwe financiële instrumenten voor het externe beleid van de Europese Unie heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief van 14 april jl. positief gereageerd.

Tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Ontwikkelingssamenwerking zal er dinsdag 7 juni 2005 een technische briefing verzorgd worden door enkele specialisten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ter voorbereiding op de briefing wordt in EBEK-memo 250 een uiteenzetting gegeven van de instrumenten, de stand van zaken in het besluitvormingsproces en de opvatting van de Nederlandse regering.

De informatie verkregen tijdens de technische briefing op 7 juni 2005 werd meegenomen in de begrotingsbehandeling van Ontwikkelingssamenwerking op 14 juni 2005.

 • Eerste Kamer - 28, 1268-1301
  14 juni 2005
 • Eerste Kamer - 28, 1311-1349
  14 juni 2005
 • brief Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 131027.42
  14 maart 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34965/KvD
  1 februari 2005

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 6 positief.

Hoewel de Nederlandse regering de doelstelling van de Gemeenschap om actief bij te dragen aan een stabiele en veilige wereld kan ondersteunen, plaatst de regering kanttekeningen bij sommige aspecten van onderhavige verordening. De Nederlandse regering heeft bedenkingen t.a.v. de activiteiten die de Gemeenschap wenst te ontplooien op gebieden die tot de kern van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) horen (bijvoorbeeld op het terrein van massavernietigingswapens). De regering wenst derhalve opheldering over de relatie van het stabiliteitsinstrument en het GBVB en de plaats van de GBVB begroting in het kader van de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013).

De regering stelt vast dat 'de middelen in vrijwel alle landen, voor vrijwel alle doelen, in veel verschillende financieringsvormen en voor veel verschillende typen ontvanger kunnen worden ingezet'. De regering is van mening dat de Commissie een te grote rol krijgt in deze opzet en dat de lidstaten nauwelijks een rol spelen. Derhalve pleit de Nederlandse regering voor een beperking van de flexibiliteit van het instrument of een versterking van de rol van de lidstaten.

Tenslotte stelt de regering dat het Nederlands standpunt t.a.v. de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) leidend is bij de bespreking van onderhavige verordening.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 346[6]
  22 november 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie zal de volgende concrete activiteiten ondernemen:

 • Activiteiten ten behoeve van herstel van een stabiele politieke en sociaal-economische situatie waarin de reguliere instrumenten (pre-toetreding (IPA), nabuurschap and partnerschap (ENPI), en economische en ontwikkelingssamenwerking (DCEC)) weer volledig kunnen worden ingezet:
 • conflictpreventie;
 • ondersteunen van militaire waarnemers, vredesbewarende en vredesondersteunende operaties; uitgevoerd door regionale organisaties van derde landen met VN-mandaat;
 • hulp in geval van door mensen veroorzaakte rampen;
 • DDR-programma's (disarmement, demobilisation and reintegration);
 • opruimen anti-personeelmijnen en kleine wapens;
 • ondersteuning van maatregelen om sociale en economische stabiliteit terug te brengen, bijvoorbeeld door instellen van een interim-bestuur;
 • het bevorderen en beschermen van mensenrechten en democratie tijdens een crisissituatie;
 • wederopbouw van infrastructuur na een crisis;
 • bevorderen van overgang van een crisissituatie naar een normale situatie.
 • Activiteiten met derde landen ter bescherming van de veiligheid en de fundamentele burgerrechten:
 • versterken van politie en justitie m.b.t. de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad, inclusief smokkel van personen en goederen;
 • versterken van het internationale raamwerk voor de bescherming van mensenrechten en democratie;
 • bevorderen van de veiligheid van de internationale transport en energie infrastructuur en activiteiten op dit terrein, inclusief het vervoer van goederen en passagiers;
 • reactie op epidemieën;
 • versterken van nationale wetgeving en internationale samenwerking op deze gebieden.
 • Activiteiten die landen en bevolkingen moeten beschermen tegen de proliferatie van nucleaire, biologische, chemische en radiologische wapens, gerelateerde materialen en expertise, waaronder:
 • bevorderen van nucleaire veiligheid;
 • voorkomen van illegale handel in nucleair materiaal;
 • terugbrengen van voorraden nucleair materiaal en wapengerelateerde biologische en chemische agentia (ontwapening);
 • omvormen van wapengerelateerde industrieën en productie faciliteiten;
 • ontwikkelen en naleven van effectieve exportcontrole systemen op het gebied van 'dual use' goederen;
 • voorbereiden op grote milieurampen;
 • bevorderen van internationale samenwerking op deze gebieden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)630
  29 september 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 6 juli 2006 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan met betrekking tot de voorgestelde verordening.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen