E040201
Laatste revisie: 07-08-2006

E040201 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingIn het kader van de nieuwe financiële perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie een voorstel in voor een verordening inzake het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onderhavige verordening dient ter vervanging van de huidige verordening inzake het EFRO en valt onder het cohesiebeleid van de EU.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1080/2006PDF-document werd op 5 juli 2006 door de Raad en het Europees Parlement ondertekend en gepubliceerd in Pb EU L210 d.d. 31 juli 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)495PDF-document, d.d. 14 juli 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 december 2004 besloten het onderhavige voorstel onder de aandacht te brengen van de commissies van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Op 14 december 2004 is is het onderhavige voorstel geagendeerd in een commissievergadering met de commissies voor Economische Zaken, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alwaar besloten is dit voorstel ter kennisgeving aan te nemen.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel is in fiche 10 positief t.a.v. de doelstellingen van 'Convergentie' en 'Europese territoriale samenwerking'. De regering zet echter twijfels bij de subsidiariteit t.a.v. de doelstelling van 'Regionale concurrentievermogen en werkgelegenheid'. De toetsing aan proportionaliteit is positief. De regering is van mening dat de voorgestelde implementatietermijn haalbaar is, tenzij de Commissie met eventuele aanvullende verordeningen komt.

De Nederlandse inzet voor de nieuwe Financiële Perspectieven is leidend voor haar standpunt t.a.v. het EFRO. De Commissie streeft een betere aansluiting van het cohesiebeleid op de Lissabon-strategie na, met name in het kader van de tweede doelstelling (Regionale concurrentievermogen en werkgelegenheid).

De regering is het niet eens met de Commissievoorstellen om in het kader van deze tweede doelstelling middelen in te zetten in relatief welvarende regio's; dit zou niet overeenstemmen met het Nederlandse standpunt inzake het cohesiebeleid. De regering stelt dat "mocht de Raad besluiten deze doelstelling te handhaven en daaronder middelen te verstrekken aan rijke lidstaten, is een aanscherping van de thematiek op de Lissabon doelstellingen gewenst".

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[10]
  29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het kader van de nieuwe financiële perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie een voorstel in voor een verordening inzake het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onderhavige verordening dient ter vervanging van de huidige verordening inzake het EFRO en valt onder het cohesiebeleid van de EU.

Het EFRO zal bijdragen leveren aan productieve investeringen, infrastructuur, bepaalde ontwikkelingsprojecten en technische ondersteuning, met als doel de economische, sociale en ruimtelijke cohesie te stimuleren. Het fonds is gericht op een drietal prioritaire doelstellingen:

  • 1. 
   Convergentie
  • 2. 
   Regionale concurrentievermogen en werkgelegenheid
  • 3. 
   Europese territoriale samenwerking


1. Convergentie

Binnen dit thema zal het EFRO gericht zijn op projecten met doelstellingen gericht op de modernisering en diversificatie van regionale economische structuren. Concreet zullen middelen met name gericht worden op onderzoek en technologische ontwikkeling, het milieu, het MKB, risicobestrijding, toerisme, en investeringen op het gebied van toerisme, transport, energie, onderwijs, gezondheid.


2. Regionale concurrentievermogen en werkgelegenheid

Binnen dit thema zal het EFRO gericht zijn op innovatie en de kenniseconomie, milieu en risicopreventie en toegang tot transport en telecommunicatiediensten.


3. Europese territoriale samenwerking

Binnen dit thema zal het EFRO gericht zijn op de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische en sociale projecten, ontwikkeling van transnationale samenwerking en het stimuleren van netwerken tussen regionale en lokale autoriteiten.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)495
  14 juli 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen