Korte aantekeningen vergadering (34766/KvD) van 7 december 2004. .

7 december 2004
hoort bij ... E040228 - Beschikking tot wijziging van Beschikking 2001/51/EG van de Raad betreffende het programma in verband met de communautaire strategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen en Besluit nr. 848/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen actief zijn
E040215 - Mededeling over de hervorming van de suikersector
E040214 - Rapport over de vereenvoudiging van de GMO voor groenten en fruit
E040213 - Mededeling over een versterkt partnerschap voor de ultraperifere gebieden
E040207 - Voorstel voor een verordening van de Raad houdende voorschriften voor de controle op de handel in bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen
E040206 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken voor vervoer en energie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad
E040202 - Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)
E040201 - Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties