E040213
Laatste revisie: 17-09-2010

E040213 - Mededeling over een versterkt partnerschap voor de ultraperifere gebiedenIn COM(2004)543PDF-document dient de Commissie een mededeling in betreffende een versterkt partnerschap voor de ultraperifere gebieden (UPG) in aansluiting op een eerder gedane mededeling inzake dit onderwerp. In onderhavige mededeling brengt de Commissie in dit kader een tweeledig verslag uit:

Ten eerste analyseert de Commissie de recente gegevens inzake de sociaal-economische ontwikkeling in de ultraperifere gebieden (UPG). De Commissie beschrijft bovendien de geboekte vooruitgang en wat de resterende uitdagingen zijn. De werking van de structuurinstrumenten komt hier ook aan bod.Ten tweede, gaat de Commissie dieper in op de vooruitzichten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)543PDF-document, d.d. 6 augustus 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 december 2004 besloten de onderhavige mededeling ter informatie aan te bieden aan de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Op 1 maart 2005 heeft de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken besloten het BNC-fiche onder de aandacht van de Staten van Aruba en de Nederlandse Antillen te brengen.

Op 3 maart 2005 is het onderhavige BNC-fiche plus een aantal achtergronddocumenten onder de aandacht gebracht van de griffiers van de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba.

  • korte aantekening Commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken - 35058/J/AB
    1 maart 2005
  • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34766/KvD
    7 december 2004

Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan het subsidiariteits en proportionaliteitsbeginsel is in fiche 2 niet van toepassing, aangezien het hier een mededeling betreft.

De Nederlandse regering stelt dat onderhavige mededeling in eerste instantie gericht is op Frankrijk, Spanje en Portugal. Alleen indien er in Koninkrijksverband besloten wordt om aan Aruba en de Nederlandse Antillen de UPG-status te verlenen, zal dit veranderen. Op 7 juli 2004 heeft de gezamenlijke Commissie Europese Unie (met vertegenwoordigers uit Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba), o.l.v. oud-ambassadeur Ronald van Beuge, een rapport gepresenteerd geheten "Banden met Brussel", inzake de mogelijke relaties van de Nederlandse Antillen en Aruba met de EU.

De regering stelt dat onderhavige mededeling in gaat op de consequenties voor de EU-begroting via het werkdocument (SEC(2004)1030PDF-document). Het bedrag dat bestemd is voor de ultraperifere gebieden valt onder het cohesiebeleid en hierbij is het regeringsstandpunt t.a.v. de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) leidend.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Raad van Sevilla (juni 2002) verzocht de Commissie voorstellen in te dienen voor een Gemeenschapsbeleid dat meer rekening houdt met de ultraperifere gebieden. De mededeling "A stronger partnership for the outermost regions" (COM(2004)343 d.d. 26/5/2004) komt voort uit deze wens. Voorliggende mededeling "A stronger partnership strengthened for the outermost regions: assessment and prospects" (COM(2004)543 inclusief bijlage) sluit hierop aan. In deze mededeling beoordeelt de Commissie de inspanningen voor de ultraperifere gebieden sinds 2000 en schetst een strategie voor de toekomst.

De ultraperifere gebieden zijn genoemd in artikel 299 van het EG-verdrag: de Franse overzeese departementen (Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique en La Réunion), de Canarische eilanden, de Azoren en Madeira. Het uiteindelijke doel van deze bepaling is de integratie van de ultraperifere gebieden in de Interne Markt.

In het eerste deel van de mededeling evalueert de Commissie de maatregelen die de Gemeenschap sinds 2000 heeft genomen. De ultraperifere gebieden hebben middelen ontvangen in het kader van het cohesiebeleid en de Europese Investeringsbank heeft hen leningen verschaft. Zij hebben voorts kunnen profiteren van speciale maatregelen op het vlak van staatssteun, belastingen, transport, energie, onderzoek, milieu, douane, regionaal samenwerkingsbeleid, immigratie, landbouw, visserij en ondernemingsbeleid. De Commissie concludeert dat de genoemde maatregelen over het algemeen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de ultraperifere gebieden. Hun natuurlijke beperkingen en ligging ten opzichte van de rest van de Unie maken evenwel intensivering van de inspanningen noodzakelijk.

In het tweede deel van de mededeling laat de Commissie weten op welke punten het beleid van het Gemeenschap voor de ultraperifere gebieden verbetering behoeft. Er bestaat behoefte aan een meer horizontale benadering van het principe van territoriale cohesie in de ultraperifere gebieden. Daarnaast wil de Commissie, gezien doelstelling van integratie in de Interne Markt, onderzoeken hoe hoog de additionele kosten voor de ultraperifere gebieden zijn om hun producten in Europa af te zetten en hoe deze additionele kosten berekend dienen te worden. Een uniforme benadering hiervan ontbreekt. Tot slot constateert de Commissie dat de specifieke regelingen verschillend geïnterpreteerd worden (bijvoorbeeld staatssteun).

Om bespoediging van de integratie in de Interne Markt mogelijk te maken stelt de Commissie voor, in het kader van het cohesiebeleid, steun voor de ultraperifere gebieden te intensiveren. Niet alleen kunnen de ultraperifere gebieden aanspraak maken op verschillende fondsen binnen het nieuwe cohesiebeleid. Ook krijgen zij qualitate qua extra cohesiemiddelen toebedeeld. Het actieplan "wider neighbourhood" is bedoeld om de economische, sociale en culturele integratie in de eigen regio te bevorderen. Dit actieplan omvat enerzijds maatregelen op het gebied van handels- en douanebeleid om handel in goederen en diensten te bevorderen. Anderzijds voorziet het actieplan in middelen om op het gebied van immigratie, milieu, visserij, transport en onderzoek samenwerking tot stand te brengen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen